Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Elaine Williams

Cafodd Elaine ei magu ar fferm ei theulu yng Nghanolbarth Cymru. Aeth i Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt, gan barhau â'i haddysg ym Mhrifysgol Caerdydd, lle enillodd Radd Anrhydedd (BA) mewn Addysg. 

Ymunodd Elaine â'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn 1995, a hynny fel aelod o'r Ystafell Reoli yng Ngwasanaeth Tân Powys. Yn dilyn ffurfio Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ym mis Ebrill 1996, parhaodd Elaine ar ei thaith fel Gweithredwr yr Ystafell Reoli, a hynny yn y Pencadlys yng Nghaerfyrddin. Ers hynny, mae wedi ymgymryd â rôl yn y Tîm Lleihau Tanau Bwriadol, fel Cynghorydd Lleihau Tanau Bwriadol, ac, er 2011, hi yw Swyddog Datblygu Ieuenctid y Gwasanaeth.

“Mae fy ngyrfa gyda'r Gwasanaeth Tân ac Achub wedi fy nhywys yn ôl at fy mhwnc gradd, sef ‘Addysg’ – rwyf wrth fy modd yn fy rôl, ac yn falch o'r profiadau cadarnhaol y mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn gallu ei gynnig i bobl ifanc. Rwyf bob amser wedi bod yn awyddus i sicrhau ein bod yn darparu gwasanaeth o'r radd flaenaf i bobl ifanc, yn arbennig y rhai hynny nad ydynt, o bosibl, yn canfod y gorau ynddynt eu hunain o fewn addysg brif ffrwd. Rwyf am sicrhau bod pob person ifanc yn cael ei drin fel unigolyn trwy gydol ein rhaglenni ymyrraeth.

Mae ein Tîm o Weithwyr Ieuenctid yn ysbrydoledig – mae eu gwaith yn adnabyddus ledled y Gwasanaeth, a hynny oherwydd eu dyfalbarhad a'u penderfyniad yn sicrhau bod pethau'n digwydd. 

Fy rôl i yw goruchwylio gwaith y Tîm Ieuenctid a sefydlu partneriaethau cadarn, gan fynd ati'n bennaf i dargedu pobl ifanc sydd wedi bod trwy'r system cyfiawnder ieuenctid, neu sydd, o bosibl, ar fin troseddu. Mae ein partneriaeth â Chanolfan Ddiogel Hillside yng Nghastell-nedd, sydd bellach yn ei 12fed blwyddyn, yn enghraifft hollbwysig, ond rydym bellach yn gallu cynnig amrywiaeth o ymyraethau i bobl ifanc yn y Ganolfan. Mae'r rhain yn cynnwys Troseddau a Chanlyniadau, y Prosiect Phoenix, prosiectau yn y Ganolfan, Ymyrraeth Cyneuwyr Tanau, yn ogystal â'r Hillympics blynyddol, sef diwrnod o weithgareddau sy'n seiliedig ar chwaraeon, a gafodd ei gyflwyno gennyf i yn 2012.

Yn ychwanegol at hyn, rwy'n gyfrifol am raglen y Cadetiaid Tân Cenedlaethol (sef y Diffoddwyr Tân Ifanc yn flaenorol), ac rwy'n cynrychioli'r Gwasanaeth ar y Bwrdd Cadetiaid Tân Cenedlaethol, rhaglen a fydd yn dod yn un safonol ledled y DU. Mae'r rhaglen hon wedi amlygu ei llwyddiant o ran ymgysylltu â phobl ifanc gan fod rhai ohonynt wedi ymuno â'r Gwasanaeth ers hynny, un ai fel staff cymorth, Staff Ar Alwad, neu fel Diffoddwyr Tân Amser Cyflawn. 

Er bod hwn yn ganlyniad rhyfeddol, nid dyma wir fwriad y cynllun yn y bôn. Rwyf wedi gweld nifer o bobl ifanc yn meithrin hunanhyder yn ystod eu hamser gyda ni. Maent wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau a digwyddiadau codi arian niferus, gan fod y tu allan i'w parth cysur, ac mae hynny yn rhywbeth sydd, yn y pen draw, yn sicrhau profiad cadarnhaol iddynt.  

Mae rhieni'n aml yn sôn wrthyf eu bod mor ddiolchgar i'r Gwasanaeth Tân ac Achub, a hynny am fod y gwaith yr ydym yn ei gyflawni, a'r ffordd yr ydym yn gwneud hynny, yn sicrhau gwasanaeth pwrpasol a phroffesiynol, lle mae'r bobl ifanc wrth wraidd ein holl ymyraethau. 

Mae ymyraethau'r gwaith ieuenctid yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi datblygu'n anferthol dros y 10 mlynedd diwethaf. Trwy arloesedd a phenderfyniad y Gwasanaeth, rydym yn falch o allu cynnig achrediad ar gyfer y Cyrsiau Phoenix, a BTEC Lefel 2 ar gyfer ein Cadetiaid. #YrATeam”