Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Eleanor Webb

Dechreuodd Eleanor weithio gyda phobl ifanc saith mlynedd yn ôl, a hynny trwy wirfoddoli gyda darparwr hyfforddiant a oedd yn cynnig hyfforddiant i bobl ifanc nad oeddent mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant. Ar ôl pum mis yn unig yn y gwaith, cafodd ei chyflogi gan y darparwr, ac nid yw wedi edrych yn ôl ers hynny. Yn 2013, enillodd Dystysgrif Broffesiynol mewn Addysg gyda Theilyngdod o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Yn dilyn hynny, cwblhaodd Gymhwyster Sgiliau Hanfodol 8375, ac yna dechreuodd gyflwyno Sgiliau Hanfodol i oedolion a phobl ifanc ag anableddau dysgu. 

“Yn dilyn fy nghyfnod yn y brifysgol, cwblheais Gyflwyniad 12 wythnos o hyd i Gwrs Cwnsela. Mae hwn, ar y cyd â'm profiadau eraill, wedi rhoi nifer o sgiliau trosglwyddadwy i mi, y gallaf eu defnyddio wrth weithio gyda phobl ifanc. 

Ymunais â Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ym mis Hydref 2015. Rwy'n gweithio ar y Prosiect Troseddau a Chanlyniadau, sy'n targedu dros 2,000 o bobl ifanc ac yn darparu sesiynau ymyrraeth ac atal ar Danau Bwriadol, Diogelwch ar y Ffyrdd, Diogelwch Dŵr ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol. Mae hwn wedi bod yn brosiect hynod o lwyddiannus, a chafodd ei gydnabod yn 2016 yn y Gwobrau Dathlu Llwyddiant blynyddol, ar y cyd â'r Fenter Dawns Glaw. Rwyf hefyd yn gweithio ar y Prosiect Phoenix, sef prosiect pum niwrnod o hyd sy'n cael ei gynnal yn un o orsafoedd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru. Mae'r prosiect hwn yn galluogi pobl ifanc i ennill nifer o sgiliau trosglwyddadwy ac mae'n rhoi cipolwg iddynt ar rôl diffoddwr tân. Yn ogystal â hyn, byddant yn ennill Cymhwyster Agored. 

Rwyf wrth fy modd yn gweithio i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, ac rwy'n teimlo'n gyffrous wrth feddwl beth fydd gan y dyfodol ar gyfer y Tîm Ieuenctid Arbenigol. Er ein bod yn wynebu rhai heriau oherwydd ein cynulleidfa darged, mae gweithio gyda phobl ifanc yn waith hynod o foddhaus. Rydym yn cael gweld ei effaith gadarnhaol yn uniongyrchol, ynghyd â sut y mae'r sgiliau, yr wybodaeth a'r cymwysterau y maent yn eu hennill o'r holl brosiectau yr ydym yn eu cyflawni yn gallu trosglwyddo i'w dyfodol. #YrATeam