Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hannah Blewitt

​Mae Hannah wedi bod yn aelod o'r tîm yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru er 2014. Ers graddio gyda Gradd Anrhydedd BA mewn Addysg Ieuenctid a Chymunedol o Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd, yn 2011, mae wedi mynd yn ei blaen i weithio ar Banel Cymorth Cynhwysiant Ieuenctid Caerdydd, gan weithio gyda phobl ifanc sydd mewn perygl o droseddu, neu sydd eisoes yn troseddu. Yn dilyn hynny, cafodd swydd a phrofiad gwerthfawr fel Cynorthwyydd Cymorth Dysgu yn Ysgol Dyffryn Taf, Hendy-gwyn ar Daf, lle roedd hefyd yn gweithio mewn clwb ieuenctid lleol gyda'r nos. 

“Ers lansio Troseddau a Chanlyniadau, mae'r prosiect wedi cyrraedd dros 2,000 o bobl ifanc ledled Canolbarth a Gorllewin Cymru, a hynny bob blwyddyn. Mae'r tîm wedi gweithio'n galed, o sefydlu a rhedeg y prosiect, i ddatblygu prosiect ieuenctid sefydledig o fewn y Gwasanaeth. 

Rwyf wedi cael blas go iawn ar weithio yn rhan o'r tîm Troseddau a Chanlyniadau yn ystod y ddwy flynedd a hanner diwethaf. Rwyf wrth fy modd yn fy swydd gan fy mod ymysg cyd-weithwyr sydd yr un mor angerddol â mi pan fyddant yn gweithio gyda phobl ifanc. Mae'n wir ein bod yn wynebu ymddygiad heriol bob dydd, a hynny oherwydd natur ein cynulleidfa darged. Fodd bynnag, mae gwybod ein bod yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc yn rhoi boddhad mawr. 

Roeddwn yn hynod o falch o'n tîm a'n gwaith caled pan gawsom gydnabyddiaeth am gyflawniadau'r mentrau Troseddau a Chanlyniadau a Dawns Glaw yng Ngwobrau Dathlu Llwyddiant 2016.

Rwy'n teimlo'n gyffrous iawn wrth feddwl beth fydd gan y dyfodol ar gyfer y Tîm Ieuenctid Arbenigol, wrth i ni gydweithio i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru . #YrATeam”