Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kate Mills

Mae Kate wedi gweithio gyda phobl ifanc am y chwe blynedd diwethaf, a hynny mewn sawl maes. Gan ddechrau fel gwirfoddolwr mewn clwb ieuenctid lleol ym Mhort Talbot, cafodd gynnig swydd yn y sefydliad wedi chwe mis o wirfoddoli. Wedi'i hysbrydoli gan y profiad hwn, o ganlyniad i ddarganfod ei bod wrth ei bodd yn gweithio gyda phobl ifanc ac yn dymuno ehangu ei gwybodaeth, aeth ymlaen i astudio, ac enillodd gymhwyster Lefel 4  mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol. 

“Yn ystod fy astudiaethau, enillais brofiad o weithio ar brosiectau gwahanol ac mewn clybiau gwahanol, ac roedd hyn oll wedi cyfoethogi fy ngwybodaeth o ran gweithio gyda phobl ifanc. 

Yn 2014, roeddwn yn ddigon ffodus i ddechrau fy ngyrfa gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, a hynny trwy weithio ar y prosiect Troseddau a Chanlyniadau. Mae pob munud wedi bod yn bleser llwyr! Mae'r prosiect Troseddau a Chanlyniadau wedi dod ymhell ers i ni ei sefydlu gyntaf yn 2014. Mae pawb ar y tîm wedi gweithio'n galed iawn i gyrraedd targedau a sicrhau llwyddiant y prosiect. 

Gall y swydd ei hun fod yn heriol iawn oherwydd natur y bobl ifanc yr ydym yn gweithio gyda nhw; fodd bynnag, mae'r gwaith yn werth chweil a phleserus iawn. 

Ers cael fy nghyflogi gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, rwyf wedi meithrin profiad ar nifer o gyrsiau hyfforddiant, ac wedi ennill cymwysterau mewn meysydd amrywiol; hyn oll er mwyn diweddaru fy ngwybodaeth a dysgu am agweddau newydd ac arloesol ar ein maes gwaith. 

Yn 2016, dechreuais weithio gyda Chlwb Ieuenctid Bryn-coch bob nos Iau, yn gyflogedig gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot. Mae hyn wedi fy helpu i ehangu fy ngwybodaeth am weithio gyda phobl ifanc, ac wedi fy ngalluogi i ffurfio cysylltiadau cryf rhwng Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Chyngor Castell-nedd Port Talbot.”