Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Beth yw Prosiect Ffenics?

Mae Prosiect Ffenics yn ymyriad noddir gan y Llywodraeth Cymraeg  sydd wedi'i anelu at bobl ifanc rhwng 11 - 25 oed, sy'n cael eu hystyried yn haen un - wedi troseddu, neu haen dau - ar fin troseddu neu sy'n agored i niwed. Mae haen un a haen dau yn cael eu diffinio gan Lywodraeth Cymru yn y ddogfen - Strategaeth yr Awdurdodau Tân  ac Achub ar gyfer Plant a Phobl Ifanc.​   

​Mae’n herio agweddau presennol ac yn hyrwyddo meddwl annibynnol mewn pobl ifanc trwy ddefnyddio gweithgareddau'r gwasanaeth tân i ddatblygu priodoleddau personol megis gweithio fel tîm, archwilio cyfyngiadau corfforol a meddyliol a hyrwyddo ac addysgu pobl ifanc ynghylch rôl y gwasanaeth tân ac achub. 

​Beth mae’r cwrs yn ei gynnwys?

Dros 5 diwrnod, bydd pobl ifanc yn cymryd rhan yn rhai o weithgareddau'r Gwasanaeth Tân ac Achub megis ymarferion pibelli dŵr, defnyddio ysgolion a chwilio ac achub. Ceir nifer o gyfleoedd ar gyfer hunan archwilio megis ymdopi o dan bwysau, gweithio yn rhan o dîm a delio â thasgau ymdrechgar. Trwy’r wythnos, cefnogir y bobl ifanc ym mhob ffordd i gael y gorau ohonynt a chânt eu cefnogi bob amser gan dîm ymroddgar. Erbyn diwedd yr wythnos, bydd y bobl ifanc wedi cael cipolwg gwerthfawr ar rôl y diffoddwyr tân a’r gweithgareddau yn y gwasanaeth tân. Daw’r wythnos i ben ag arddangosiad o’u sgiliau a chyflwyno tystysgrifau. Bydd y bobl ifanc yn gadael y prosiect â synnwyr newydd o hyder, balchder a hunan barch.

agored_logo.jpg 
 Mae Prosiect Ffenics yn cael ei achredu gan Agored Cymru. Mae tair uned QALL (Sicrwydd Ansawdd Dysgu Gydol Oes) yn cael eu cwblhau drwy gydol yr wythnos ac yn cofnodi yn y llyfr gwaith Prosiect Ffenics. Mae'r unedau ar gael ar hyn o bryd ar lefel dau ac un.

At bwy y caiff ei anelu?

Anelir y cwrs at bobl ifanc a chanddynt broblemau sy’n gysylltiedig â thanau megis galwadau ffug a thanau bwriadol, neu ar gyfer y rhai sy’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol neu’n droseddol.

Gall pobl ifanc a chanddynt y problemau canlynol hefyd elwa o fynd ar gwrs Ffenics:-​

  • Diffyg hyder, hunan-barch isel
  • Ymdrechu i berfformio’n academaidd
  • Problemau cyfathrebu
  • Anodd ymgysylltu â nhw
  • Angen cyfeiriad galwedigaethol
  • Mewn perygl o fynd i drafferthion
  • Yn agored i bwysau gan gyfoedion

Noddir Prosiect Phoenix gan Lywodraeth Cymru

​​

​​Manylion Cyswllt
Cydlynydd Tîm Gwasanaeth Ieuenctid,
Prosiect Phoenix,
Lleihau Risg Cymunedol,
Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru,
Heol Llwyn Pisgwydd,
Caerfyrddin,
Sir Gaerfyrddin,
SA31 1SP

Ffôn: 0370 60 60 699
E-bost: phoenix@tancgc.gov.uk​

​​