Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Diffoddwyr Tân Ifanc

Sefydlwyd cangen Diffoddwyr Tân Ifanc gyntaf Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ym mis Hydref 2001 yng Ngorsaf Dân Treforys. Recriwtiwyd pedwar ar hugain o bobl ifanc 13 i 14 oed o ysgolion cyfun lleol yr ardal. Yn sgil llwyddiant y gangen gyntaf, sefydlwyd cynlluniau eraill ac ar hyn o bryd mae deg cangen ar hyd a lled ardal Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru.​

Nodau ac Amcanio​n

 • Galluogi pobl ifanc rhwng 13 a 17 oed i integreiddio gyda’r Gwasanaeth Tân ac Achub.

 • Gwella’r cyfathrebu rhwng y Gwasanaeth Tân ac Achub a’r cymunedau maent yn eu gwasanaethu.

 • Datblygu gwell perthynas rhwng pobl ifanc, y Gwasanaeth Tân a’r gwasanaethau brys eraill.

 • Hybu hunanddisgyblaeth, ymwybyddiaeth gymdeithasol ac ymwybyddiaeth o gymuned.

 • Gwella recriwtio i’r gwasanaethau brys yn y dyfodol, gobeithio.

 • Cynyddu ymwybyddiaeth o dân a diogelwch yn y gymuned.

 
 • ​​​​Y​​​marfer sgwad - Mae’n ein dysgu sut i sefyll mewn rhes yn daclus, i orymdeithio, i weiddi go​​rchmynion a derbyn​ gorchmynion oddi wrth yr hyfforddwyr, yn yr un modd â milwyr yn y fyddin, y llynges a’r llu awyr. Mae’n helpu i ddatblygu hyder, disgyblaeth a gwaith tîm.

 • Gwaith gydag ysgolion – Rydym yn dysgu sut i godi ysgolion y gwasanaeth tân, sut i ddringo i fyny (esgyn) a dringo i lawr (disgyn). Rydym yn dysgu am wahanol rannau’r ysgol, y cyfarwyddiadau a’r technegau diogelwch cywir, fel na chawn ein hanafu wrth ddefnyddio’r offer.

 • Ymarferion pibell a phwmp – Rydym yn dysgu sut i redeg allan, i redeg o dan a chydosod gwahanol feintiau o bibell.  Cawn ein dysgu sut i gysylltu pibellau i hydrantau, pympiau, canghennau, pibell arall a sut i amnewid hydau wedi byrstio, sut i dynnu hydau a’i lusgo i fyny.

 • Clymau a rhaffau – Rydym yn dysgu sut i wneud clymau mewn rhaffau i gysylltu offer y gwasanaeth tân ac i wneud gwaith achub. Rydym yn dysgu i wneud clymau yn y golau a gyda’n llygaid ar gau ac yn y tywyllwch, sydd ddim yn rhwydd ond mae’n hwyl. 

 • Gweithredu pwmp – Rydym yn dysgu sut i weithredu’r pwmp ar gefn peiriant tân i gyflenwi dŵr yn lleoliad y tân. Mae’n rhaid i ni ddysgu am wahanol gyflenwadau o ddŵr megis hydrantau, afonydd, nentydd a Chyflenwadau Dŵr mewn Argyfwng (EWS).

 • Cymorth Cyntaf – Cawn ein dysgu i ymdrin â phynciau megis cynnal bywyd sylfaenol, anafedigion anymwybodol, trin llosgiadau, gwaedu a rhwymo a materion eraill. Cawn ein hasesu gan hyfforddwyr cymorth cyntaf ac rydym yn derbyn tystysgrifau cymorth cyntaf.

 • Diogelwch yn y Gymuned – Nid dim ond ar yr iard ymarfer yr ydym yn dysgu, ond yn yr ystafell ddosbarth hefyd. Cawn ein dysgu am faterion yn ymwneud â diogelwch yn y gymuned, megis peryglon tân gwyllt.

 • Offer anadlu – Unwaith ein bod wedi cwblhau’r hyfforddiant sylfaenol a’n bod ni’n ddigon tal ac yn ddigon cryf, medrwn ddysgu am y setiau offer anadlu mae’r diffoddwyr tân yn eu gwisgo i fynd i mewn i adeiladau sydd ar dân, fel y gallant anadlu yn y mwg gwenwynig.

 • Trin anafedigion – Rydym yn dysgu sut i symud pobl sydd wedi eu hanafu, naill ai ar ein pennau’n hunain neu fel rhan o dîm. Rydym yn dysgu am eu diogelwch nhw a’n diogelwch ni, fel na fyddwn yn anafu ein hunain wrth geisio’u helpu nhw.

 • Technegau chwilio - Rydym yn dysgu sut i symud mewn mwg a thywyllwch, a fyddai’n ddefnyddiol pe byddem yn cael ein dal mewn tân. Rydym yn ymarfer chwilio am anafedigion, gan wisgo mwgwd ac mewn adeiladau nad ydym yn gyfarwydd â nhw, sy’n ein helpu i ddatblygu ein hyder a’n sgiliau cyfathrebu wrth i ni weithio fel timau.

 • Digwyddiadau i elusen – Rydym yn ymgymryd â gwahanol weithgareddau i helpu eraill e.e. teithiau cerdded noddedig a golchfeydd ceir.

 • Digwyddiadau arbennig – ymarferion ar gyfer seremonïau medalau er enghraifft.

​Rhoddir hyfforddiant Gwasanaeth Tân ac Achub priodol i bobl ifanc, rhwng 11 a 17 oed fel arfer. Mae’r hyfforddiant yn cynnwys ymarferion gweithredol, cymorth cyntaf, addysg diogelwch rhag tân, arweinyddiaeth a llawer mwy. Mae’r bobl ifanc yn:

 • ​Ennyn diddordeb yn y Gwasanaeth Tân ac Achub.

 • Datblygu hunanhyder.

 • Datblygu parch at eu cymunedau.

 • Gweithio fel rhan o dîm.

 • Derbyn parch a chymorth oedolion.

 • Derbyn cymorth gyda’u datblygiad personol trwy ennill cymwysterau.​

​Dychwelwch eich ffurflen gais, wedi’i chwblhau, i:

Elaine Williams,
Swyddog Datblygu Ieuenctid,
Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru,
Pencadlys y Gwasanaeth Tân,
Heol Llwyn Pisgwydd,
Caerfyrddin,
SA31 1SP​

Nodwch yn glir pa gangen o’r Diffoddwyr Tân Ifanc yr ydych chi eisiau gwneud cais i ymuno â hi.

Gallwch lawrlwytho’r Ffurflen Gais isod, ei llenwi a naill ai ei dychwelyd atom mewn neges e-bost at mail@mawwfire.gov.uk neu ei hargraffu a’i phostio at y cyfeiriad uchod.

Ffurflen Gais

I wneud cais am fwy o fanylion, defnyddiwch y ffurflen 'Cysylltu â Ni​' ar-lein​​