Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Yn y Gymuned​

Rydym ni eisiau helpu’r cymunedau a wasanaethwn i fod yn ddiogel, ni waeth beth fo’r tywydd, yr achlysur neu’r digwyddiad.  Mae gwahanol ddathliadau’n cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn ac yn aml mae’r tymhorau newidiol yn peri gwahanol beryglon tân.

Yma fe welwch lawer o gyngor a gwybodaeth ddefnyddiol ar gadw’n ddiogel pan eich bod yn mynd allan, trwy gydol y flwyddyn.

Cynllun Iaith Gymraeg
Mae’r Cynllun hwn yn traethu sut fydd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn atebol am ddarparu gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer cymunedau Canolbarth a Gorllewin Cymru.

​​Diogelwch Tymhorol

Nid dim ond yn eich cartref neu yn eich gweithle mae angen i chi gymryd gofal i atal tân. Pob blwyddyn, cawn ein galw i nifer o danau yn yr awyr agored, a achosw...

​Cyngor ar Lifogydd

Yn ardal Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, mae cyfanswm o bron i 31,000 o adeiladau mewn perygl. O’r rhain, mae bron i 24,000 mewn perygl y bydd afon ...

Diogelwch Rhag Tân i Bobl Hŷn
Diogelwch Rhag Tân i Bobl Hŷn

Dyma 10 o gynghorion gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, i sicrhau bod pobl hŷn yn ddioge...

Cyngor ar Ddiogelwch yn y Dŵr
Cyngor ar Ddiogelwch yn y Dŵr

Gall awr hapus droi'n hunllef mewn eiliadau. Mae ffigurau'n dangos bod alcohol yn llif gwaed tua chwarter y...