Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Swyddi Gwag ar gyfer Diffoddwyr Tân Llawn Amser

Mae’r Sifft gogyfer Proses Recriwtio Ymladdwyr Tân Llawn Amser bellach ynghau. 

Os ydych yn ymgeisydd yn y broses:-

Os ydych wedi ymgeisio ar gyfer y broses hon ac wedi cwbwlhau yr asesiadau, danfonir canlyniadau atoch drwy law e-bost noswaith Dydd Mawrth y 5 o Fehefin 2018. Ni roddir canlyniadau dros y ffôn.  Os nid ydych wedi derbyn eich canlyniadau erbyn 12:00 ar Ddydd Mercher y 6 of Fehefin 2018, cewch gyfeirio ymholiad at recriwtio@tancgc.gov.uk       

Os buoch yn llwyddiannus, cewch barhau ar hyd y Broses Recriwtio.

Cewch gyfeirio unrhyw ymholiadau BRYS ar hyn o bryd at recriwtio@tancgc.gov.ukNi allwn dderbyn gohebiaeth drwy unrhyw fodd arall ar hyn o bryd.

Os oes diddordeb gennych mewn dod yn Ymladdwr Tân System Ddyletswydd Llawn Amser 

Os oes diddordeb gennych mewn dod yn Ymladdwr Tân System Ddyletswydd Llawn Amser  ond rydych heb gofrestru eisoes, ni chewch wneud ar hyn o bryd a bydd rhaid i chi aros nes cynhelir proses arall yn y dyfodol cyn i chi ymgeisio.

Cwestiynau a Holir yn Aml

Pryd caf dderbyn fy nghanlyniadau?

Danfonir canlyniadau drwy law e-bost noswaith Dydd Mawrth y 5 o Fehefin 2018.

Beth yw'r cam nesaf?

Mae Cam 2 yn cynnwys Profion Gallu.  Mae manylion ar gael drwy law Pecyn Gwybodaeth yr Ymgeisydd.

Beth os oes gennyf anghenion arbennig?

Bydd angen i chi gysylltu â recriwtio@tancgc.gov.uk ar unwaith i adnabod unrhyw ofynion arbennig fydd gennych.  Bydd hyn yn ein galluogi i wneud y trefniadau angenrheidiol ar eich rhan. 

Lle caf ganfod fwy o wybodaeth am y Profion?

Cyfeiriwch at Lyfryn Gwybodaeth yr Ymgeisydd.

Beth yw amserlen y camau sy'n weddill?

Gweler amserlen y digwyddiadau ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru isod:-

Profion Gallu

13 – 18 o Mehefin 2018

Yr Asesiadau Corfforol ac Ymarferol

yr wythnos sy'n cychwyn y 2 o Orffennaf 2018

 

Y Broses Ddethol

yr wythnos sy'n cychwyn y 9 o Orffennaf 2018

yr wythnos sy'n cychwyn y 16 o Orffennaf 2018

 

Beth os na allaf fynychu fy apwyntiad prawf?

O ganlyniad i'r niferoedd sydd ynghlwm â'r broses, mae'n bosib na allwn gynnig dyddiad arall i chi.

A fyddech cystal â nodi fod y dyddiadau hyn yn amodol i'w cywiro yn unol â nifer yr ymgeiswyr sydd ynghlwm â'r broses.

Yn rhan o’n rhwymedigaethau o dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae’n ofynnol i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru gyhoeddi gwybodaeth mewn perthynas â’r wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chasglu, a’r modd yr caiff ei defnyddio. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y modd yr ydym yn defnyddio data personol yn rhan o’r broses recriwtio hon yma.