Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Swyddi Gwag ar gyfer Diffoddwyr Tân Llawn Amser

Mae’r Sifft gogyfer Proses Recriwtio Ymladdwyr Tân Llawn Amser bellach ynghau. 

Os ydych yn ymgeisydd yn y broses:-

Os ydych wedi ymgeisio ar gyfer y broses hon ac wedi cwbwlhau yr asesiadau, danfonir canlyniadau atoch drwy law e-bost noswaith Dydd Llun, yr 12fed o Ragfyr, 2016. Ni roddir canlyniadau dros y ffôn.  Os nid ydych wedi derbyn eich canlyniadau erbyn 12:00 ar Ddydd Mawrth y 13eg o Ragfyr, cewch gyfeirio ymholiad at sdg@decymru-tan.gov.uk.  

Os buoch yn llwyddiannus, cewch barhau ar hyd y Broses Recriwtio a chael eich asesu gan y Gwasanaeth Tân ac Achub yr ydych wedi ymgeisio ar ei gyfer, (h.y. naill ai Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru neu Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru).  

Cewch gyfeirio unrhyw ymholiadau BRYS ar hyn o bryd at sdg@decymru-tan.gov.uk.  Ni allwn dderbyn gohebiaeth drwy unrhyw fodd arall ar hyn o bryd.

O'r 19eg o Ragfyr ymlaen, dylid danfon pob ymholiad at y Ganolfan Brofi lle'r eich dyrannwyd.  Darperir y manylion hyn i chi yn y dyfodol agos.

Os oes diddordeb gennych mewn dod yn Ymladdwr Tân System Ddyletswydd Llawn Amser 
 
Os oes diddordeb gennych mewn dod yn Ymladdwr Tân System Ddyletswydd Llawn Amser ond rydych heb gofrestru eisoes, ni chewch wneud ar hyn o bryd a bydd rhaid i chi aros nes cynhelir proses arall yn y dyfodol cyn i chi ymgeisio.

Cwestiynau a Holir yn Aml

Pryd caf dderbyn fy nghanlyniadau?
Danfonir canlyniadau drwy law e-bost yn ystod yr wythnos sy'n dechrau'r 12fed o Ragfyr, 2016.

Beth yw'r cam nesaf?
Mae Cam 2 yn cynnwys Profion Gallu.  Mae manylion ar gael drwy law Pecyn Gwybodaeth yr Ymgeisydd.

Beth os oes gennyf anghenion arbennig?
Bydd angen i chi gysylltu â sdg@decymru-tan.gov.uk ar unwaith i adnabod unrhyw ofynion arbennig fydd gennych.  Bydd hyn yn ein galluogi i wneud y trefniadau angenrheidiol ar eich rhan.  Os nad ydych yn darparu'r wybodaeth hon o flaen llaw, mae'n bosib ni fydd y Ganolfan Brofi'n gallu darparu ar eich cyfer.

Lle caf ganfod fwy o wybodaeth am y Profion?
Cyfeiriwch at Lyfryn Gwybodaeth yr Ymgeisydd.

Beth yw amserlen y camau sy'n weddill?
Gweler amserlen y digwyddiadau ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru isod:-

Profion Gallu yr wythnos sy'n cychwyn y 9fed o Ionawr 2017​
Yr Asesiadau Corfforol ac Ymarferol​ ​yr wythnos sy'n cychwyn y 30ain o Ionawr 2017
​Y Broses Ddethol
​yr wythnos sy'n cychwyn y 13 fed o Chwefror 2017
yr wythnos sy'n cychwyn y 27ain o Chwefror 2017
 
Beth os na allaf fynychu fy apwyntiad prawf?
O ganlyniad i'r niferoedd sydd ynghlwm â'r broses, mae'n bosib na allwn gynnig dyddiad arall i chi.

A fyddech cystal â nodi fod y dyddiadau hyn yn amodol i'w cywiro yn unol â nifer yr ymgeiswyr sydd ynghlwm â'r broses.