Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Swyddi Gwag Presennol


 ​​​​
 ​​​​​​​​​​
 

Swyddi Gwag Ar Alwad

Ar hyn o bryd, mae gan y Gwasanaeth nifer o swyddi gwag ar gyfer diffoddwyr tân ar alwad.

Powys
Aberhonddu | Crucywel | Drenewydd​ | Machynlleth | Trefaldwyn | Llanfair Caereinion | Llanfyllin | Llanidloes | Llanwrtyd Wells Trefyclo | Rhaeadr | Talgarth | Y Gelli Gandryll

Ceredigion
Aberystwyth Aberteifi​ | ​Cei Newydd | Tregaron

Sir Benfro
Aberdaugleddau | Doc Penfro

Abertawe
Pontarddulais

Castell-Nedd Port Talbot
Amman Valley (Gwaun Cae Gurwen​) | Cymmer | Blaendulais

Sir Gâr
Caerfyrddin | Cydweli | Llandeilo | Llanymddyfri | Pontyates | Hendy-gwyn | Tumble ​|​ Castell Newydd Emlyn​

Cysylltwch â'ch gorsaf leol i gael gwybodaeth bellach, os gwelwch yn dda.

Swyddi Gwag Llawn Amser

Mae cofrestru gogyfer Proses Recriwtio Ymladdwyr Tân Llawn Amser bellach ynghau.

Os ydych wedi derbyn mynediad i'r broses drwy law ein Cofrestru Ar-lein ac wedi cwrdd â'r Meini Prawf Cymhwysedd sylfaenol, byddwch yn derbyn e-byst yn ​eich gwahodd i gwblhau dau Asesiad Ar-lein.  Byddwch yn derbyn yr e-bost hwn o ganol dydd ar Ddydd Gwener, 25 o Fai 2018.

Gellir canfod manylion o'r asesiadau hyn o fewn Pecyn Gwybodaeth​ y broses hon. Bydd eich gwahoddiad i gwblhau'r asesiadau hefyd yn cynnwys cyfarwyddiadau manwl fydd yn amlygu'r hyn sydd ynghlwm. Y terfyn amser i gwblhau'r ddau asesiad hyn yw 12:00 ar Ddydd Iau 31 o Fai 2018.

Os nad ydych wedi cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd sylfaenol, byddwch yn derbyn e-bost yn esbonio pam mai hwn yw'r achos o ganol dydd ar Ddydd Gwener, 25 o Fai 2018.

Cynghorir ymgeiswyr i wirio'u cyfrifon e-bost am yr e-byst hyn.

Nodwch, os gwelwch yn dda :-

  • ​Bydd canlyniadau ar gael drwy e-bost yn unig.  Ni roddir canlyniadau dros y ffôn. Bydd y canlyniadau hyn ar gael Dydd Mawrth, 5 Mehefin 2018.

  • Os oes gennych gwestiwn, mae'n rhaid ei gyfeirio at recrwitio@tancgc.gov.uk.  Ni fydd gwybodaeth ar gael mewn unrhyw ffyrdd eraill.

  • Peidiwch â galw ein swyddfeydd am wybodaeth.  Rhoddir gwybodaeth drwy law'r cyfeiriad e-bost uchod yn unig.

Yn rhan o’n rhwymedigaethau o dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae’n ofynnol i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru gyhoeddi gwybodaeth mewn perthynas â’r wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chasglu, a’r modd yr caiff ei defnyddio. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y modd yr ydym yn defnyddio data personol yn rhan o’r broses recriwtio hon yma.​

Swyddi Gwag yn y Ganolfan Reoli

​​

Swyddi Gwag Staff Cymorth

SWYDDOG ADDYSG GYMUNEDOL RHAN-AMSER (CYFNOD MAMOLAETH)
YR ADRAN DIOGELWCH CYMUNEDOL, ARDAL BAE ABERTAWE
GRADD 5 – £20,661-£22,658 (pro rata, y flwyddyn)

Mae swydd wag ar gael ar gyfer Swyddog Addysg Gymunedol yn yr Adran Diogelwch Cymunedol, a hynny dros gyfnod absenoldeb mamolaeth.  Mae'r swydd wedi'i lleoli yn Ardal Bae Abertawe ond bydd gofyn i chi hefyd ddarparu cymorth mewn ardaloedd eraill os bydd angen.  

Prif ffocws y rôl fydd darparu addysg diogelwch i ysgolion a sefydliadau eraill, ynghyd â'r gymuned ehangach. Bydd y rôl hefyd yn cynnwys cefnogi mentrau ieuenctid eraill, mynychu digwyddiadau diogelwch, cyflwyno sgyrsiau ar ddiogelwch cymunedol, ac ymgymryd ag ymweliadau diogelwch yn y cartref.  

Swydd 24 awr yr wythnos fydd hon, a hynny tan 31 Rhagfyr 2018. Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Dylai'r unigolyn llwyddiannus allu trosglwyddo gwybodaeth am dasgau gwaith allweddol i gydweithwyr mewnol ac allanol, a hefyd allu delio ag ymholiadau yn effeithiol yn Gymraeg.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â Bethan Gill ar 0370 60 60 699 neu Steve Davies ar 03706060699.

Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais at Mrs Charlotte Holland, yr Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP (c.holland@tancgc.gov.uk), erbyn 1630 ar 19 Gorffennaf 2018, fan hwyraf.

Disgrifiad Swydd - Manylion Personol - Ffurflen Gais - Ffurflen Gais Canllawiau​​