Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Swyddi Gwag Presennol

Dewiswch y math o swydd wag y mae gennych ddiddordeb mewn defnyddio'r tabiau isod:
 ​​​​​​​​​
 

Swyddi Gwag Ar Alwad

Ar hyn o bryd, mae gan y Gwasanaeth nifer o swyddi gwag ar gyfer diffoddwyr tân ar alwad.

Powys
Aberhonddu | Crucywel | Drenewydd​ | Machynlleth | Trefaldwyn | Llanfair Caereinion | Llanfyllin | Llanidloes | Llanwrtyd Wells Trefyclo | Rhaeadr | Talgarth | Llanwrtyd

Ceredigion
Aberystwyth Aberteifi​ | ​Cei Newydd | Tregaron

Sir Benfro
Crymych | Hwlffordd | Aberdaugleddau | Doc Penfro Arberth​

Abertawe
Pontarddulais Treforys

Castell-Nedd Port Talbot
Amman Valley (Gwaun Cae Gurwen​) | Cymmer | Port Talbot | Blaendulais

Sir Gâr
Caerfyrddin | Cydweli | Llandeilo | Llanymddyfri | Pontyates | Hendy-gwyn | Tumble ​|​ Castell Newydd Emlyn​

Cysylltwch â'ch gorsaf leol i gael gwybodaeth bellach, os gwelwch yn dda.

Swyddi Gwag Llawn Amser

Swyddi Gwag yn y Ganolfan Reoli

Swyddi Gwag Staff Cymorth

RHEOLWR CAFFI DROS DRO
GORSAF DÂN ABERYSTWYTH
ARDAL REOLI CEREDIGION
GRADD 5

Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â'r profiad perthnasol ar gyfer swydd Rheolwr Caffi dros dro ym Mhencadlys Ardal Reoli Sirol Ceredigion, sydd wedi'i leoli yng Ngorsaf Dân Aberystwyth. Swydd 37 awr yr wythnos yw hon (Dydd Llun-Dydd Sul), a hynny am gyfnod cychwynnol o 12 mis.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am reoli Caffi Gorsaf Dân Aberystwyth ac am sicrhau ei fod yn gweithredu'n effeithiol, gan baratoi bwyd a gweini'r cwsmeriaid yn ystod oriau gwaith. Bydd y rôl hefyd yn cynnwys cymorth gweinyddol a chyffredinol y tu allan i gyfnodau prysur.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Rheolwr Grŵp, Ady Smith, ar est. 8801.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Gweler swydd-ddisgrifiad a manyleb y person yn atodedig.

Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais at Miss Danielle Phillips, Yr Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP (dm.phillips@mawwfire.gov.uk), erbyn 1630 ar 30 Hydref 2017 fan hwyraf.  

​Disgrifiad Swydd Manylion Personol Ffurflen Gais Ffurflen Gais Canllawiau​​​

MECANYDD GWEITHDY 
YR ADRAN DRAFNIDIAETH
COED-YR-IARLL (EARLSWOOD)
GRADD 5 – £20,661-£22,658

Gwahoddir ceisiadau gan bersonél â chymwysterau addas ar gyfer swydd Mecanydd Gweithdy yn Coed-Yr-Iarll (Earlswood). Swydd 37 awr yr wythnos yw hon (o ddydd Llun i ddydd Gwener).

Bydd y rôl yn cynnwys gwneud gwaith cynnal a chadw arferol, ynghyd â gwaith mecanyddol, trydanol ac atgyweirio corff ar gerbydau nwyddau trwm a cherbydau ysgafn, peiriannau ac offer, a hynny i safon gytunedig.

Dylai ymgeiswyr feddu ar drwydded cerbydau nwyddau trwm.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Pennaeth Trafnidiaeth, Stephen Davies, ar 01267 226820.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Gweler Swydd-Ddisgrifiad a Manyleb y Person yn atodedig. 

Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais i'r Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP (dm.phillips@mawwfire.gov.uk), erbyn 1630 ar 30 Hydref 2017, fan hwyraf.


CYNORTHWYYDD CYFLOGRES DROS DRO
YR ADRAN ADNODDAU DYNOL, PENCADLYS Y GWASANAETH
GRADD 3 - £16,781 - £17,772

Mae swydd wag dros dro ar gael i ymgeisydd â phrofiad addas a/neu gymhwyster yn swyddogaeth y Gyflogres yn yr Adran Adnoddau Dynol ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin.

Swydd am 37 awr yr wythnos yw hon (dydd Llun-dydd Gwener), a hynny am gyfnod cychwynnol o 12 mis.

Bydd y rôl yn golygu cefnogi gwaith arbenigol yr adran o ran darparu gwasanaeth cyflogres cynhwysfawr, a bydd yn cynnwys cynorthwyo i brosesu pob trafodiad ariannol mewn perthynas â'r gyflogres, er mwyn darparu taliadau cywir a manwl ar gyfer cyflogeion, ac er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth cyflogres.

Yn ddelfrydol, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad blaenorol o weithio gyda systemau cyflogres/cyllid cyfrifiadurol perthnasol a rhaglenni Microsoft Office.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch ag Uwch-swyddog y Gyflogres, Mrs Nicola Westcott, ar 01267 226876.

Ar ôl ei chwblhau, rhaid dychwelyd y ffurflen gais at  Miss Danielle Phillips, Yr Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP (dm.phillips@mawwfire.gov.uk), a hynny erbyn 1630 ddydd Iau 19 Hydref 2017, fan hwyraf.