Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Swyddi Gwag Presennol

 ​​​​ ​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​
 

Swyddi Gwag Ymladdwyr Tân Ar-alwad

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar-alwad ar ddiffoddwyr tân ar draws ein holl Gorsafoedd Tân ac eithrio:

Ardal Reoli Sir Gaerfyrddin
Gorsaf Dân Rhydaman
Gorsaf Dân Llanymddyfri
Gorsaf Dân Llanelli

Ardal Reoli Ceredigion Gorsaf Dân Aberystwyth

Ardal Reoli Sir Benfro
Gorsaf Dân ​​​Aberdaugleddau
Gorsaf Dân Dinbych-y-pysgod
Gorsaf Dân Doc Penfro

Ardal Reoli Powys Gorsaf Dân Llanfyllin Gorsaf Dân Machynlleth

Ardal Reoli Abertawe
Gorsaf Dân Gorseinon
Gorsaf Dân Pontarddulais

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'ch orsaf leol, neu'r tīm recriwtio ar 01267 226832 neu personnel@mawwfire.gov.uk

CAIS I DDYCHWELYD I GYFLOGAETH (AR ALWAD YN UNIG)

Gellir cynnig yr opsiwn o "ddychwelyd i gyflogaeth" pan fydd gweithiwr wedi terfynu ei Gontract Ar Alwad â GTACGC, a hynny'n wirfoddol, ac yn gofyn am ddychwelyd i gyflogaeth o fewn pedair blynedd i'r diwrnod dyletswydd diwethaf sydd wedi'i gofnodi ar ei gyfer.

Mae'r cyfleuster hwn ar gael i'r cyflogeion hynny sy'n dymuno dychwelyd i rôl diffoddwr tân, a'r cyflogeion hynny yn unig. Er bod personél a fu yn Rheolwyr Criw neu Reolwyr Gwylfa yn flaenorol yn gymwys i wneud cais, dim ond i rôl diffoddwr tân y gallant ddychwelyd.

Cysylltwch â'r tîm Recriwtio am ragor o wybodaeth, a hynny trwy ffonio 01267 226832 neu anfon neges e-bost i personnel@mawwfire.gov.uk​.


Mae’r Sifft gogyfer Proses Recriwtio Ymladdwyr Tân Llawn Amser bellach ynghau.

Os ydych yn ymgeisydd yn y broses:-

Os ydych wedi ymgeisio ar gyfer y broses hon ac wedi cwbwlhau yr asesiadau, danfonir canlyniadau atoch drwy law e-bost ar ol 14:00 awr Dydd Mawrth y 24 o Fedi 2019. Ni roddir canlyniadau dros y ffôn. Os nid ydych wedi derbyn eich canlyniadau erbyn 12:00 awr ar Ddydd Mercher y 25 o Fedi 2019, cewch gyfeirio ymholiad at recriwtio@tancgc.gov.uk   

Os buoch yn llwyddiannus, cewch barhau ar hyd y Broses Recriwtio.

Cewch gyfeirio unrhyw ymholiadau BRYS ar hyn o bryd at recriwtio@tancgc.gov.uk.

Ni allwn dderbyn gohebiaeth drwy unrhyw fodd arall ar hyn o bryd.

Os oes diddordeb gennych mewn dod yn Ymladdwr Tân System Ddyletswydd Llawn Amser 

Os oes diddordeb gennych mewn dod yn Ymladdwr Tân System Ddyletswydd Llawn Amser  ond rydych heb gofrestru eisoes, ni chewch wneud ar hyn o bryd a bydd rhaid i chi aros nes cynhelir proses arall yn y dyfodol cyn i chi ymgeisio.

Cwestiynau a Holir yn Aml

Pryd caf dderbyn fy nghanlyniadau?
Danfonir canlyniadau drwy law e-bost ar ol 14:00 awr Dydd Mawrth y 24 o Fedi 2019.

Beth yw'r cam nesaf?
Mae Cam 2 yn cynnwys Profion Gallu.  Mae manylion ar gael drwy law Pecyn Gwybodaeth yr Ymgeisydd  (DOLEN.).

Beth os oes gennyf anghenion arbennig?
Bydd angen i chi gysylltu â recriwtio@tancgc.gov.uk ar unwaith i adnabod unrhyw ofynion arbennig fydd gennych.  Bydd hyn yn ein galluogi i wneud y trefniadau angenrheidiol ar eich rhan. 

Lle caf ganfod fwy o wybodaeth am y Profion?
Cyfeiriwch at Lyfryn Gwybodaeth yr Ymgeisydd.

Beth yw amserlen y camau sy'n weddill?
Gweler amserlen y digwyddiadau ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru isod:-

Profion Gallu

9 – 15 Hydref 2019

Yr Asesiadau Corfforol ac Ymarferol

yr wythnos sy'n cychwyn y 18 o Dachwedd 2019

 

Y Broses Ddethol

yr wythnos sy'n cychwyn y 25 o Dachwedd 2019

yr wythnos sy'n cychwyn y 2 o Rhagfyr 2019

yr wythnos sy'n cychwyn y 9 o Rhagfyr 2019


Beth os na allaf fynychu fy apwyntiad prawf?
O ganlyniad i'r niferoedd sydd ynghlwm â'r broses, mae'n bosib na allwn gynnig dyddiad arall i chi.

A fyddech cystal â nodi fod y dyddiadau hyn yn amodol i'w cywiro yn unol â nifer yr ymgeiswyr sydd ynghlwm â'r broses.

Yn rhan o’n rhwymedigaethau o dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae’n ofynnol i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru gyhoeddi gwybodaeth mewn perthynas â’r wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chasglu, a’r modd yr caiff ei defnyddio. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y modd yr ydym yn defnyddio data personol yn rhan o’r broses recriwtio hon yma ​

Swyddi Gwag yn y Ganolfan Reoli

Staff Cymorth

CYNORTHWYYDD ARLWYO

PENCADLYS Y GWASANAETH, CAERFYRDDIN

GRADD 2 – £18,065-£19,171 (pro-rata)

Mae swydd wag wedi dod ar gael yn y Gwasanaeth ar gyfer Cynorthwyydd Arlwyo, wedi'i lleoli ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin. Swydd 25 awr yr wythnos (dydd Llun i ddydd Gwener, 0830-1400) yw hon.

Bydd yr unigolyn llwyddiannus yn darparu prydau bwyd a lluniaeth ar gyfer personél Pencadlys y Gwasanaeth. Mae'r rôl yn cynnwys cynorthwyo i baratoi bwydlenni, yn ogystal â sicrhau glendid cyffredinol y gegin, a'i bod yn cael ei chynnal a'i chadw'n dda.

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â Chogydd Pencadlys y Gwasanaeth, Ianto Howells, ar 01267 242 685. Ar y llaw arall, gallwch ffonio Desg Gymorth Adnoddau Dynol ar 01267 226 833.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Gweler swydd-ddisgrifiad a manyleb y person yn atodedig.

Rhaid anfon ffurflenni cais wedi'u llenwi (sy'n dangos tystiolaeth o'ch addasrwydd ar gyfer y rôl yn unol â manyleb y person) i'r Adran Adnoddau Dynol (humanresources@mawwfire.gov.uk), a hynny erbyn 1630 ar 28 Ionawr 2020, fan hwyraf. 

  Swydd Ddisgrifiad  Manyleb Person​  Ffurflen Gais  Canllawiau Gwneud Cais​ 


GWEINYDDWR/CYNGHORYDD IECHYD A FFITRWYDD

YR ADRAN ADNODDAU DYNOL

PENCADLYS Y GWASANAETH, CAERFYRDDIN

GRADD 5 – £21,589-£23,836

Mae'r swydd wag ganlynol yn bodoli ar hyn o bryd yn Adran Adnoddau Dynol y Gwasanaeth, a hynny yn y Tîm Iechyd a Ffitrwydd.

·                     Gweinyddwr/Cynghorydd Iechyd a Ffitrwydd – Gradd 5

Gwahoddir personél sydd â chymwysterau a/neu brofiad addas i ymgeisio ar gyfer y swydd hon sydd wedi'i lleoli ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin. Yr oriau yw 37 awr yr wythnos (dydd Llun-dydd Gwener) er y bydd angen cryn dipyn o hyblygrwydd oherwydd natur y rôl.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn bennaf gyfrifol am ofynion gweinyddol gweithgareddau Iechyd a Ffitrwydd y Gwasanaeth, a bydd gofyn iddo hefyd gynnal asesiadau ffitrwydd yn unol â Safonau Cenedlaethol.  Mae'r rôl yn ei gwneud yn ofynnol i ddeiliad y swydd feddu ar dystysgrif lefel 3 mewn hyfforddiant personol neu gymhwyster cyfatebol, ac yn ddelfrydol bydd gan yr unigolyn y gallu i gyfathrebu'n rhugl yn Gymraeg a Saesneg. 

Mae trwydded yrru ddilys gyfredol y Deyrnas Unedig yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Cydlynydd Iechyd a Ffitrwydd, Steve Philpott ar 01267 242638.

Gweler y swydd-ddisgrifiad a manyleb y person yn atodedig. 

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Rhaid anfon ffurflenni cais wedi'u llenwi (sy'n dangos tystiolaeth o'ch addasrwydd ar gyfer y rôl yn unol â manyleb y person) i'r Adran Adnoddau Dynol (humanresources@mawwfire.gov.uk), a hynny erbyn 1630 ar 23 Ionawr 2020, fan hwyraf.

Swydd Ddisgrifiad​​   Manyleb Person​​​​  Ffurflen Gais  Canllawiau Gwneud Cais​ 


GWEINYDDWR LLEIHAU RISGIAU CYMUNEDOL

YR ADRAN LLEIHAU RISGIAU CYMUNEDOL

PENCADLYS Y GWASANAETH, CAERFYRDDIN

GRADD 4 – £19,554-£21,166

Mae swydd wag ar gael ar gyfer Gweinyddwr Lleihau Risgiau Cymunedol yn yr Adran Lleihau Risgiau Cymunedol, sydd wedi'i lleoli ym Mhencadlys y Gwasanaeth yng Nghaerfyrddin. Swydd 37 awr yr wythnos (dydd Llun i ddydd Gwener) yw hon.

Bydd yr unigolyn llwyddiannus yn cydgysylltu'r gwaith o weinyddu data'r Rhestr Tir ac Eiddo Genedlaethol a rhestri eiddo eraill, ynghyd â'r broses Signalau Tân Diangen. Mae'r swydd yn cynnwys cefnogi'r weinyddiaeth Diogelwch yn y Cartref, a bydd yn darparu cydnerthedd i rolau eraill yn yr adran.

Os bydd arnoch angen rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â'r Pennaeth Diogelwch Tân Busnesau, Dai Hancock, trwy ffonio 01267 242640.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Gweler y swydd-ddisgrifiad a manyleb y person yn atodedig.

Rhaid anfon ffurflenni cais wedi'u llenwi (sy'n dangos tystiolaeth o'ch addasrwydd ar gyfer y rôl yn unol â manyleb y person) i'r Adran Adnoddau Dynol, humanresources@mawwfire.gov.uk, a hynny erbyn 1630 ar 22 Ionawr 2020, fan hwyraf. 

Swydd Ddisgrifiad​   Manyleb Person​​​​  Ffurflen Gais  Canllawiau Gwneud Cais​