Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Swyddi Gw ag Presennol

​​​​​​​​​​​​​​​​
Cliciwch yma i weld y canllawiau
 

Swyddi Gwag Ar Alwad

 Ar hyn o bryd, mae gan y Gwasanaeth nifer o swyddi gwag ar gyfer diffoddwyr tân ar alwad.

Powys
Aberhonddu | Llanfair-ym-Muallt Crughywel | Y Drenewydd | MachynllethTrefaldwyn | Llandrindod | Llanfair Caereinion | Llanfyllin | Llanidloes Llanwrtyd | Trefyclo | Llanandras | Rhaeadr Gwy | Talgarth

Ceredigion
Aberteifi | Cei Newydd

Sir Benfro
Aberdaugleddau Crymych | Haverfordwest | Doc Penfro | Hwlffordd

Abertawe
Pontarddulais

Castell-Nedd Port Talbot
Dyffryn Amman (Gwaun Cae Gurwen ) | Y Cymer | Port Talbot | Blaendulais | Glyn-nedd

Sir Gâr
Rhydaman | CydweliCaerfyrddin | Llandysul | Llanelli | Llanymddyfri | Llandeilo Pont-iets | Hendy-Gwyn

Cysylltwch â'ch gorsaf leol i gael gwybodaeth bellach, os gwelwch yn dda.

Swyddi Gwag Llawn Amser

SWYDD WAG RHEOLWR GWYLFA A – HYFFORDDWR UNIONGYRCHOL

Ar hyn o bryd mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn hysbysebu swydd Rheolwr Gwylfa A – Hyfforddwr Uniongyrchol yn yr Adran Darparu Hyfforddiant yn y Drenewydd, ac yn chwilio am geisiadau gan unigolion sydd â diddordeb am drosglwyddo i'r Gwasanaeth.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cyfrannu at gynllunio, cydgysylltu, a darparu cyrsiau cychwynnol Cyfarpar Anadlu ac Ar Alwad er mwyn diwallu anghenion y cyfnod recriwtio heriol hwn. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn lwfans hyfforddi dros dro o 12% i gydnabod yr hyblygrwydd a ddarperir gan gydweithwyr o fewn yr adran. Mae'r lwfans hwn yn gofyn i chi ddarparu o leiaf 15 diwrnod penwythnos y flwyddyn fel rhan o ymrwymiad yr adran i ddarparu cyrsiau ar gyfer gweithwyr.

Mae'r gwasanaeth yn gofyn i’r unigolion canlynol i wneud cais:-     

  • Rheolwyr Gwylfa Llawn Amser sy'n dymuno trosglwyddo
  • Rheolwyr Criw Cymwys Llawn Amser sy’n ceisio am hyrwyddiant 

Dylai unigolion sydd â diddordeb feddu o leiaf un o'r canlynol:

  • Cymhwyster Hyfforddwr Cyfarpar Anadlu
  • Cymhwyster Hyfforddwr Gwrthdrawiadau Traffig Ffyrdd 
  • Cymhwyster Hyfforddwr Ymddygiad Tân 
  • Byddai cymhwyster Hyfforddwr Cymorth Cyntaf/Gofal Trawma yn ddymunol hefyd

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â'r Penaeth Hyforddi, Peter Greenslade, ar p.greenslade@mawwfire.gov.uk.

Dylai datganiadau o ddiddordeb, ynghyd â Curriculum Vitae cynhwysfawr (yn rhoi tystiolaeth o'ch addasrwydd ar gyfer y swydd ac yn rhestru'r cymwysterau angenrheidiol sydd gennych), gael eu hanfon at Miss Danielle Phillips (dm.phillips@mawwfire.gov.uk), erbyn 1630 Dydd Mawrth, 18 Ebrill 2017, fan hwyraf.


Swyddi Gwag yn y Ganolfan Reoli

Swyddi Gwag Staff Cymorth

 MECANYDD GWEITHDY 
YR ADRAN DRAFNIDIAETH
LLANFAIR-YM-MUALLT
​GRADD 5 – £20,661-£22,658

Gwahoddir ceisiadau gan bersonél â chymwysterau addas ar gyfer swydd Mecanydd Gweithdy yn Llanfair-ym-Muallt. Swydd 37 awr yr wythnos yw hon (o ddydd Llun i ddydd Gwener). 

Bydd y rôl yn cynnwys gwneud gwaith cynnal a chadw arferol, ynghyd â gwaith mecanyddol, trydanol ac atgyweirio corff ar gerbydau nwyddau trwm a cherbydau ysgafn, peiriannau ac offer, a hynny i safon gytunedig. 

Dylai ymgeiswyr feddu ar drwydded cerbydau nwyddau trwm.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Pennaeth Trafnidiaeth, Stephen Davies, ar 01267 226820. 

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Gweler Swydd-Ddisgrifiad a Manyleb y Person yn atodedig. 

Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais i'r Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP (dm.phillips@mawwfire.gov.uk), erbyn 1630 ar 30 Mehefin 2017, fan hwyraf.