Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Swyddi Gwag Presennol


 ​​​​ ​​​​​​​​​​​
​​
 

Swyddi Gwag Ar Alwad

Ar hyn o bryd, mae gan y Gwasanaeth nifer o swyddi gwag ar gyfer diffoddwyr tân ar alwad.

Powys
Aberhonddu | Crucywel | Drenewydd​ | Machynlleth | Trefaldwyn | Llanfair Caereinion | Llanfyllin | Llanidloes | Llanwrtyd Wells Trefyclo | Rhaeadr | Talgarth | Y Gelli Gandryll

Ceredigion
Aberystwyth Aberteifi​ | ​Cei Newydd | Tregaron

Sir Benfro
Aberdaugleddau | Doc Penfro |​ ​Arberth

Abertawe
Pontarddulais

Castell-Nedd Port Talbot
Amman Valley (Gwaun Cae Gurwen​) | Cymmer | Blaendulais

Sir Gâr
Caerfyrddin | Cydweli | Llandeilo | Llanymddyfri | Pontyates | Hendy-gwyn | Tumble ​|​ Castell Newydd Emlyn​

Cysylltwch â'ch gorsaf leol i gael gwybodaeth bellach, os gwelwch yn dda.

Swyddi Gwag Llawn Amser

Mae cofrestru gogyfer Proses Recriwtio Ymladdwyr Tân Llawn Amser bellach ynghau.

Os ydych wedi derbyn mynediad i'r broses drwy law ein Cofrestru Ar-lein ac wedi cwrdd â'r Meini Prawf Cymhwysedd sylfaenol, byddwch yn derbyn e-byst yn ​eich gwahodd i gwblhau dau Asesiad Ar-lein.  Byddwch yn derbyn yr e-bost hwn o ganol dydd ar Ddydd Gwener, 25 o Fai 2018.

Gellir canfod manylion o'r asesiadau hyn o fewn Pecyn Gwybodaeth​ y broses hon. Bydd eich gwahoddiad i gwblhau'r asesiadau hefyd yn cynnwys cyfarwyddiadau manwl fydd yn amlygu'r hyn sydd ynghlwm. Y terfyn amser i gwblhau'r ddau asesiad hyn yw 12:00 ar Ddydd Iau 31 o Fai 2018.

Os nad ydych wedi cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd sylfaenol, byddwch yn derbyn e-bost yn esbonio pam mai hwn yw'r achos o ganol dydd ar Ddydd Gwener, 25 o Fai 2018.

Cynghorir ymgeiswyr i wirio'u cyfrifon e-bost am yr e-byst hyn.

Nodwch, os gwelwch yn dda :-

  • ​Bydd canlyniadau ar gael drwy e-bost yn unig.  Ni roddir canlyniadau dros y ffôn. Bydd y canlyniadau hyn ar gael Dydd Mawrth, 5 Mehefin 2018.

  • Os oes gennych gwestiwn, mae'n rhaid ei gyfeirio at recrwitio@tancgc.gov.uk.  Ni fydd gwybodaeth ar gael mewn unrhyw ffyrdd eraill.

  • Peidiwch â galw ein swyddfeydd am wybodaeth.  Rhoddir gwybodaeth drwy law'r cyfeiriad e-bost uchod yn unig.

Yn rhan o’n rhwymedigaethau o dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae’n ofynnol i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru gyhoeddi gwybodaeth mewn perthynas â’r wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chasglu, a’r modd yr caiff ei defnyddio. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y modd yr ydym yn defnyddio data personol yn rhan o’r broses recriwtio hon yma.​

Swyddi Gwag yn y Ganolfan Reoli

​​

Swyddi Gwag Staff Cymorth

SWYDDOG DIOGELU DATA

YR ADRAN ADNODDAU DYNOL

PENCADLYS Y GWASANAETH, CAERFYRDDIN

GRADD 9 – £31,401-£33,136

 

Mae swydd wag ar gael yn yr Adran Adnoddau Dynol ar gyfer Swyddog Diogelu Data, sydd wedi'i lleoli ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin. Swydd 37 awr yr wythnos (dydd Llun i ddydd Gwener) yw hon.

 

Bydd y Swyddog Diogelu Data yn darparu cyfeiriad, cymorth a chyngor i'r Awdurdod, y Prif Swyddogion, Pennaeth yr Adran/y Pennaeth Ymateb a phob adran arall ledled yr Awdurdod mewn perthynas â'u cyfrifoldebau diogelu data.

 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am gynghori a monitro cydymffurfiad yr Awdurdod â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), Deddf Diogelu Data 2018 a deddfwriaethau cysylltiedig eraill.

 

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â Phennaeth yr Adran Adnoddau Dynol, Mark Miles, ar 01267 226831 (estyniad mewnol: 4431).

 

Nodwch y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

 

Gweler swydd-ddisgrifiad a manyleb y person yn atodedig.

Ar ôl eu llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflenni cais at Mrs Charlotte Holland (c.holland@mawwfire.gov.uk) yn yr Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP, a hynny erbyn 16:30 ar 05 Medi 2018, fan hwyraf.  

Swydd Ddisgrifiad     Manyleb y Person


Canllaw Ymgeisio     Ffurflen Gais