Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Swyddi Gwag Presennol

Dewiswch y math o swydd wag y mae gennych ddiddordeb mewn defnyddio'r tabiau isod:
 ​​​​​​​​​​​​
 ​​​
 

Swyddi Gwag Ar Alwad

Ar hyn o bryd, mae gan y Gwasanaeth nifer o swyddi gwag ar gyfer diffoddwyr tân ar alwad.

Powys
Aberhonddu | Crucywel | Drenewydd​ | Machynlleth | Trefaldwyn | Llanfair Caereinion | Llanfyllin | Llanidloes | Llanwrtyd Wells Trefyclo | Rhaeadr | Talgarth | Llanwrtyd

Ceredigion
Aberystwyth Aberteifi​ | ​Cei Newydd | Tregaron

Sir Benfro
Crymych | Hwlffordd | Aberdaugleddau | Doc Penfro Arberth​

Abertawe
Pontarddulais Treforys

Castell-Nedd Port Talbot
Amman Valley (Gwaun Cae Gurwen​) | Cymmer | Port Talbot | Blaendulais

Sir Gâr
Caerfyrddin | Cydweli | Llandeilo | Llanymddyfri | Pontyates | Hendy-gwyn | Tumble ​|​ Castell Newydd Emlyn​

Cysylltwch â'ch gorsaf leol i gael gwybodaeth bellach, os gwelwch yn dda.

Swyddi Gwag Llawn Amser

Swyddi Gwag yn y Ganolfan Reoli

Swyddi Gwag Staff Cymorth

SWYDDOG PRYNU DROS DRO
YR ADRAN GAFFAEL
CANOLFAN HYFFORDDI COED-YR-IARLL
GRADD 6 – £23,398-£24​,964

Mae swydd wag dros dro ar gael ar hyn o bryd ar gyfer rôl Swyddog Prynu yn yr Adran Gaffael yng Nghanolfan Hyfforddi Coed-yr-iarll. Swydd 37 awr yr wythnos yw hon (o ddydd Llun i ddydd Gwener), a hynny am gyfnod cychwynnol o 12 mis.

Bydd yr unigolyn llwyddiannus yn rheoli, yn cynllunio ac yn cyflawni swyddogaeth prynu a chyflenwi gosteffeithiol, gan gynnwys prynu, storio a dosbarthu'r holl eitemau sy'n ofynnol gan y Gwasanaeth.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â'r Rheolwr Caffael, Helen Rees, ar 01267 226849/01792 705255.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais at Miss Danielle Phillips, Yr Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP (dm.phillips@mawwfire.gov.uk), erbyn 1630 ar 24 Awst 2017, fan hwyraf.   


CYNORTHWYYDD DIOGELWCH CYMUNEDOL DROS DRO
YR ADRAN LLEIHAU RISGIAU CYMUNEDOL
ARDAL REOLI SIROL CEREDIGION
GRADD 4 – £18,070 - £20,138

Mae swydd wag dros dro ar gael o fewn rôl y Cynorthwyydd Diogelwch Cymunedol yn yr Adran Diogelwch Cymunedol, Ardal Reoli Sirol Ceredigion, Aberystwyth. Bydd y swydd am gyfnod o chwe mis ac am 37 awr yr wythnos (dydd Llun - dydd Gwener).

Prif ffocws y rôl fydd darparu cyngor ar ddiogelwch cymunedol trwy waith archwilio diogelwch yn y cartref. Bydd y rolau hefyd yn cynnwys darparu gweinyddiaeth effeithiol ar gyfer y broses diogelwch yn y cartref ac i'r tîm diogelwch yn y cartref, yn ogystal â chefnogi ystod eang o fentrau diogelwch cymunedol eraill.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hyn, cysylltwch â Steve Davies ar 01267 242642 (estyniad mewnol 5542).

Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg, ac ni fydd unrhyw geisiadau a gyflwynwyd yng nghymraeg cael ei thrin yn llai ffafrio na’r cais a gyflwynwyd yn Saesneg.

Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais at Miss Danielle Phillips (dm.phillips@mawwfire.gov.uk) yn yr Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP erbyn 1630 awr, 22 Awst 2017, fan hwyraf. CYNORTHWYYDD PRYNU DROS DRO/GYRRWR 
YR ADRAN GAFFAEL 
CANOLFAN HYFFORDDI COED-YR-IARLL
GRADD 3 – £16,781-£17,772

Ar hyn o bryd, mae swydd wag dros dro ar gael ar gyfer Cynorthwyydd Prynu/Gyrrwr yn yr Adran Gaffael yng Nghanolfan Hyfforddi Coed-yr-Iarll. Swydd 37 awr yr wythnos yw hon (dydd Llun i ddydd Gwener), a hynny tan 31 Rhagfyr 2017, i ddechrau.  

Bydd yr unigolyn llwyddiannus yn gweithredu'r Storfeydd Canolog/Storfeydd Cludiant yn effeithiol ac yn ddiogel, er mwyn sicrhau cyfleuster cyflenwadau a gwaredu digonol ar gyfer y sefydliad.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â'r Rheolwr Caffael, Helen Rees, ar 01267 226849/01792 705255.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg, ac ni fydd unrhyw geisiadau a gyflwynwyd yng nghymraeg cael ei thrin yn llai ffafrio na’r cais a gyflwynwyd yn Saesneg.

Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais at Miss Danielle Phillips, Yr Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP (dm.phillips@mawwfire.gov.uk), erbyn 1630 ar 22 Awst 2017, fan hwyraf.Tîm Prosiect Digidol T20
Trawsnewid2020

Cydlynydd Trawsnewid Digidol – Gradd 6 (£23,398 - £24,964)
Gweinyddwr Prosesau Digidol – Gradd 5 (£20,661-£22,658)

(Contract cychwynnol am ddwy flynedd)

Rydym yn chwilio am unigolion uchelgeisiol ac arloesol sy'n frwd dros ddefnyddio technoleg i gefnogi’r gwaith o newid ymddygiad a phrosesau busnes.

Ar hyn o bryd, mae dwy swydd wag yn Nhîm Digidol T20, sef:

Cydlynydd Trawsnewid Digidol – Gradd 6 – Mae'r rôl hon yn cwmpasu bod yn 'Bencampwr Pontio’ ar ran y Gwasanaeth. Bydd gofyn i'r unigolyn llwyddiannus gydgysylltu'n uniongyrchol â'r adrannau a'u helpu i bontio systemau a phrosesau yn unol â thargedau cyflawni'r prosiect.

Disgrifiad Swydd Manylion Personol

Gweinyddwr Prosesau Digidol – Gradd 5  – Bydd gofyn i'r unigolyn llwyddiannus ymgymryd â’r swyddogaeth weinyddol i gefnogi’r gwaith o gyflawni amcanion prosiect Trawsnewid2020.

Disgrifiad Swydd Manylion Personol

Lleolir y dwy swydd ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin i weithio 37 awr yr wythnos (o ddydd Llun i ddydd Gwener). 

Comisiynwyd rhaglen Trawsnewid2020 gan y Tîm Arwain Gweithredol i gyflawni gwelliannau ar draws y gwasanaeth erbyn 2020. 

Mae'r rhaglen yn cynnwys prosiect Digidol T20 sydd â'r nod o gyflawni gwelliannau trwy ddefnyddio technoleg ddigidol a mireinio prosesau busnes yn awr ac yn y dyfodol. 

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gweithio yn nhîm Digidol T20, a'r grŵp dynamig, ystwyth a chydweithredol hwn fydd y cyntaf yn y sefydliad i weithio mewn amgylchedd cwbl ddi-bapur. 

Mae cyfnod sylfaen y prosiect hwn yn gofyn am gyflwyno ac integreiddio meddalwedd Cynllunio a Rheoli Adnoddau Systemau yn llwyddiannus. 

Bydd pob rôl yn cynnwys llywio 'syniadaeth systemau darbodus' prosesau busnes, ynghyd â gweithredu system feddalwedd y Gwasanaeth, darparu hyfforddiant yn ei chylch, a'i datblygu yn y dyfodol i gyflawni amcanion strategol y sefydliad.   

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn rhan o dîm rhagweithiol, dynamig ac arloesol a fydd: 

yn bencampwyr ac yn llysgenhadon dulliau gwella busnes sy'n canolbwyntio ar ddefnyddwyr;

yn darparu cyngor a chymorth ffurfweddiad i ddefnyddwyr ac yn datblygu rhaglenni a chynnwys hyfforddiant ar gyfer integreiddio a mabwysiadu llwyddiannus gan ddefnyddwyr;

yn cydweithio'n ymarferol â rhanddeiliaid allweddol eraill y prosiect o ran cyflawni amcanion prosiect Trawsnewid2020 ac o ran datblygu a chydlynu gofynion defnyddwyr, prosesau cynnal a chadw a gwelliannau yn ôl y gofyn yn ystod oes y system.

I gael rhagor o wybodaeth am y swyddi gwag hyn cysylltwch â Steve McLinden, Rheolwr Grŵp Prosiect Digidol T20, ym Mhencadlys y Gwasanaeth. 

Nodwch ein bod yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg. 

Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais at Miss Danielle Phillips, Yr Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP (dm.phillips@mawwfire.gov.uk), erbyn 1630 ddydd Iau 18 Awst 2017, fan hwyraf.