Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Swyddi Gwag Presennol

 

Swyddi Gwag Ar Alwad

  Ar hyn o bryd, mae gan y Gwasanaeth nifer o swyddi gwag ar gyfer diffoddwyr tân ar alwad.

Powys
Aberhonddu | Llanfair-ym-Muallt Crughywel | Y Drenewydd | MachynllethTrefaldwyn | Llandrindod | Llanfair Caereinion | Llanfyllin | Llanidloes Llanwrtyd | Trefyclo | Llanandras | Rhaeadr Gwy | Talgarth

Ceredigion
Aberteifi | Cei Newydd

Sir Benfro
Aberdaugleddau Crymych | Haverfordwest | Doc Penfro | Hwlffordd

Abertawe
Pontarddulais

Castell-Nedd Port Talbot
Dyffryn Amman (Gwaun Cae Gurwen ) | Y Cymer | Port Talbot | Blaendulais | Glyn-nedd

Sir Gâr
Rhydaman | CydweliCaerfyrddin | Llandysul | Llanelli | Llanymddyfri | Llandeilo Pont-iets | Hendy-Gwyn

Cysylltwch â'ch gorsaf leol i gael gwybodaeth bellach, os gwelwch yn dda.

Swyddi Gwag yn y Ganolfan Reoli

Swyddi Gwag Staff Cymorth


CYNORTHWYYDD DIOGELWCH CYMUNEDOL DROS DRO x2
YR ADRAN LLEIHAU RISGIAU CYMUNEDOL
CEREDIGION, A PHENCADLYS Y GWASANAETH, CAERFYRDDIN
GRADD 4 – £17,891 - £19,939
 

Mae dwy swydd wag dros dro ar gael o fewn rôl y Cynorthwyydd Diogelwch Cymunedol yn yr Adran Diogelwch Cymunedol. Bydd y swyddi hyn wedi'u lleoli yng Ngheredigion ac ym Mhencadlys y Gwasanaeth yng Nghaerfyrddin. Fodd bynnag, efallai y bydd gofyn i'r ymgeiswyr llwyddiannus weithio ledled ardal y Gwasanaeth. 

Prif ffocws y rôl fydd darparu cyngor ar ddiogelwch cymunedol trwy waith archwilio diogelwch yn y cartref. Bydd y rolau hefyd yn cynnwys darparu gweinyddiaeth effeithiol ar gyfer y broses diogelwch yn y cartref ac i'r tîm diogelwch yn y cartref, yn ogystal â chefnogi ystod eang o fentrau diogelwch cymunedol eraill. 

Bydd y swyddi am gyfnod o chwe mis ac am 37 awr yr wythnos (dydd Llun - dydd Gwener). Trafodir lleoliadau gwaith penodedig â'r ymgeiswyr ar ôl cwblhau'r broses ddethol. 

I gael rhagor o wybodaeth am y swyddi hyn, cysylltwch â Steve Davies ar 01267 242642 (estyniad mewnol 5542).

Gweler y swydd-ddisgrifiad a manyleb y person yn atodedig. Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais at Miss Danielle Phillips (dm.phillips@mawwfire.gov.uk) yn yr Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP erbyn 1630 ddydd Gwener, 07 Ebrill 2017, fan hwyraf.

 
 
CYNORTHWYYDD DIOGELWCH CYMUNEDOL DROS DRO x2
YR ADRAN LLEIHAU RISGIAU CYMUNEDOL
CEREDIGION, A PHENCADLYS Y GWASANAETH, CAERFYRDDIN
GRADD 4 – £17,891 - £19,939
 

Mae dwy swydd wag dros dro ar gael o fewn rôl y Cynorthwyydd Diogelwch Cymunedol yn yr Adran Diogelwch Cymunedol. Bydd y swyddi hyn wedi'u lleoli yng Ngheredigion ac ym Mhencadlys y Gwasanaeth yng Nghaerfyrddin. Fodd bynnag, efallai y bydd gofyn i'r ymgeiswyr llwyddiannus weithio ledled ardal y Gwasanaeth. 

Prif ffocws y rôl fydd darparu cyngor ar ddiogelwch cymunedol trwy waith archwilio diogelwch yn y cartref. Bydd y rolau hefyd yn cynnwys darparu gweinyddiaeth effeithiol ar gyfer y broses diogelwch yn y cartref ac i'r tîm diogelwch yn y cartref, yn ogystal â chefnogi ystod eang o fentrau diogelwch cymunedol eraill. 

Bydd y swyddi am gyfnod o chwe mis ac am 37 awr yr wythnos (dydd Llun - dydd Gwener). Trafodir lleoliadau gwaith penodedig â'r ymgeiswyr ar ôl cwblhau'r broses ddethol. 

I gael rhagor o wybodaeth am y swyddi hyn, cysylltwch â Steve Davies ar 01267 242642 (estyniad mewnol 5542).

Gweler y swydd-ddisgrifiad a manyleb y person yn atodedig. Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais at Miss Danielle Phillips (dm.phillips@mawwfire.gov.uk) yn yr Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP erbyn 1630 ddydd Gwener, 07 Ebrill 2017, fan hwyraf. 

 

 
 
SWYDDOG DADANSODDI YSTADEGAU 
CYFATHREBU CORFFORAETHOL A DATBLYGU BUSNES
PENCADLYS Y GWASANAETH, CAERFYRDDIN
GRADD 7 – £25,694 - £27,394

Mae swydd wag gyffrous ar gael i ymgeisydd â phrofiad addas, sef rôl Swyddog Dadansoddi Ystadegau, a fydd yn gweithio ym Mhencadlys y Gwasanaeth yng Nghaerfyrddin. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu gwasanaeth proffesiynol, ansoddol, ystadegol a dadansoddol i holl adrannau'r sefydliad, cyrff allanol, yn ogystal ag aelodau'r cyhoedd.
Yn benodol, bydd y Swyddog Dadansoddi Ystadegau yn darparu data a gwybodaeth a gaiff eu rhaeadru trwy'r sefydliad cyfan, a hynny fel yr un set o rifau a ddefnyddir i nodi a llywio'r holl weithgareddau Lleihau Risgiau. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ymchwilio i well dulliau o gasglu, dadansoddi ac adrodd ar ddata, ynghyd â'u nodi a'u gweithredu.
Swydd 37 awr yr wythnos yw hon (dydd Llun-dydd Gwener). Byddwch yn gweithio i Wasanaeth sy'n perfformio'n dda, sy'n gwerthfawrogi ei holl gyflogeion. Mae'r Gwasanaeth yn darparu buddion ardderchog i'w staff, er enghraifft oriau gweithio hyblyg, cynllun pensiwn da, a hawl gwyliau blynyddol gwych.   

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd wag hon, cysylltwch â'r Pennaeth Cyfathrebu Corfforaethol a Datblygu Busnes, Ceri Jackson, trwy ffonio 01267 226 860.

Gweler swydd-ddisgrifiad a manyleb y person yn atodedig. 

Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais at Miss Danielle Phillips (dm.phillips@mawwfire.gov.uk) yn yr Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP erbyn 1630 ar 07 Ebrill 2017, fan hwyraf.