Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Swyddi Gwag Presennol

 ​​​​ ​​​​​​​​​​
​​​​​
 

Swyddi Gwag Ymladdwyr Tân Ar-alwad

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar-alwad ar ddiffoddwyr tân ar draws ein holl Gorsafoedd Tân ac eithrio:

Ardal Reoli Sir Gaerfyrddin
Gorsaf Dân Rhydaman
Gorsaf Dân Llanymddyfri
Gorsaf Dân Llanelli

Ardal Reoli Ceredigion Gorsaf Dân Aberystwyth

Ardal Reoli Sir Benfro
Gorsaf Dân ​​​Aberdaugleddau
Gorsaf Dân Dinbych-y-pysgod
Gorsaf Dân Doc Penfro

Ardal Reoli Powys Gorsaf Dân Llanfyllin Gorsaf Dân Machynlleth

Ardal Reoli Abertawe
Gorsaf Dân Gorseinon
Gorsaf Dân Pontarddulais

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'ch orsaf leol, neu'r tīm recriwtio ar 01267 226832 neu personnel@mawwfire.gov.uk

CAIS I DDYCHWELYD I GYFLOGAETH (AR ALWAD YN UNIG)

Gellir cynnig yr opsiwn o "ddychwelyd i gyflogaeth" pan fydd gweithiwr wedi terfynu ei Gontract Ar Alwad â GTACGC, a hynny'n wirfoddol, ac yn gofyn am ddychwelyd i gyflogaeth o fewn pedair blynedd i'r diwrnod dyletswydd diwethaf sydd wedi'i gofnodi ar ei gyfer.

Mae'r cyfleuster hwn ar gael i'r cyflogeion hynny sy'n dymuno dychwelyd i rôl diffoddwr tân, a'r cyflogeion hynny yn unig. Er bod personél a fu yn Rheolwyr Criw neu Reolwyr Gwylfa yn flaenorol yn gymwys i wneud cais, dim ond i rôl diffoddwr tân y gallant ddychwelyd.

Cysylltwch â'r tîm Recriwtio am ragor o wybodaeth, a hynny trwy ffonio 01267 226832 neu anfon neges e-bost i personnel@mawwfire.gov.uk​.


TROSGLWYDDIADAU GWEITHREDOL AMSER CYFLAWN
GORSAFOEDD CRIWIO DYDD HYBLYG
​GWASANAETH TÂN AC ACHUB CANOLBARTH A GORLLEWIN CYMRU

Nodwch fod Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn chwilio am geisiadau gan ymgeiswyr a allai fod yn dymuno trosglwyddo i'r Gwasanaeth o fewn y rôl Diffoddwr Tân a Rheolwr Criw yn y Gorsafoedd System Criwio Dydd Hyblyg canlynol:

Pontardawe

Caerfyrddin

Rhydaman

Aberdaugleddau

Doc Penfro

Hwlffordd

Aberystwyth. 

Mae'r Gwasanaeth yn gwahodd ceisiadau gan:

Diffoddwyr Tân Cymwys Gweithredol Amser Cyflawn Cyfredol 

Rheolwyr Criw Gweithredol Amser Cyflawn Parhaol Cyfredol*

*Mae unigolion sydd wedi llwyddo i gwblhau'r asesiadau ADS perthnasol yn gymwys i ymgeisio

Mae'r Gorsafoedd Criwio Dydd Hyblyg yn gweithredu ar yr egwyddor bod yr orsaf yn cael ei chriwio yn ystod oriau dydd ar sail amser cyflawn; yn y nos bydd y gorsafoedd yn cael eu criwio gan gyfuniad o bersonél y System Dyletswydd Amser Cyflawn a oedd yn gweithio yn ystod y dydd a phersonél Ar Alwad sy'n dilyn y system ddyletswydd honno yn unig. Nodwch mai'r Lwfans Cyflog sy'n gysylltiedig â'r System Sifftiau hon yw 7.5%.

Oherwydd y rhwymedigaeth gontractiol i ddarparu gwasanaeth Ar Alwad, mae'n ofynnol i unigolion fyw'n lleol i'r Orsaf. Nodwch y bydd angen i'r Gwasanaeth gymeradwyo'r lleoliad. 

Dylai unigolion gyflwyno ffurflen gais a phrofforma datganiadau o ddiddordeb ar gyfer y safle perthnasol; gweler ynghlwm yn hyn o beth. Byddwch cystal hefyd ag amgáu copïau o'ch cymwysterau gyda'r cais.

I gael rhagor o wybodaeth am y trosglwyddiadau, cysylltwch â Phennaeth Ymateb y Gwasanaeth, Steve Rowlands ar s.rowlands@mawwfire.gov.uk.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dylid anfon ffurflenni cais, ynghyd â Curriculum Vitae cynhwysfawr a phrofforma datganiadau o ddiddordeb, at yr Adran Adnoddau Dynol (humanresources@mawwfire.gov.uk), erbyn 1630 ar 21 Hydref 2019, fan hwyraf.

Phrofforma ​Ffurflen Gais  Canllawiau Gwneud Cais

TROSGLWYDDIADAU GWEITHREDOL AMSER CYFLAWN
GWASANAETH TÂN AC ACHUB CANOLBARTH A GORLLEWIN CYMRU
RHEOLWR GORSAF A
YR ADRAN DIOGELWCH TÂN BUSNESAU
PENCADLYS Y GWASANAETH, CAERFYRDDIN

Nodwch fod Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gwahodd ceisiadau gan unigolion sy'n dymuno trosglwyddo i rôl Rheolwr Gorsaf A yn yr Adran Diogelwch Tân Busnesau.

Mae'r Gwasanaeth yn gofyn i unigolion wneud cais fel a ganlyn:

Rheolwyr Gorsaf A Gweithredol Amser Cyflawn cyfredol sy'n dymuno trosglwyddo

Rheolwyr Gwylfa Amser Cyflawn cymwys sy'n ceisio dyrchafiad 

Dylai unigolion gyflwyno ffurflen P31, sy'n dystiolaeth o'u haddasrwydd ar gyfer y rôl mewn perthynas â manyleb y person. 

Nodwch y bydd yn rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod wedi cwblhau Diploma Lefel 4 SFJ mewn Diogelwch Tân. Byddwch cystal ag amgáu copïau o'ch cymwysterau gyda'r cais. 

Gwahoddir ceisiadau gan bersonél Amser Cyflawn sy'n ceisio dyrchafiad, ac sydd wedi cwblhau asesiad Rheolwyr Canol yr ADC a'r ICS, a/neu sydd wedi cael eu hystyried yn gymwys mewn rôl Rheolwr Gorsaf yn flaenorol. 

I gael rhagor o wybodaeth am y trosglwyddiadau hyn, cysylltwch â'r Pennaeth Diogelwch Tân Busnesau, Dai Hancock, trwy anfon neges e-bost at d.hancock@mawwfire.gov.uk. 

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. 

Dylid cyflwyno ffurflenni cais (sy'n cynnwys tystiolaeth i gyd-fynd â manyleb y person) ar gyfer y swydd wag hon i'r Adran Adnoddau Dynol (humanresources@mawwfire.gov.uk) erbyn 1630 fan bellaf ar 04 Tachwedd 2019.

Swydd Ddisgrifiad   Manyleb Person​  Ffurflen Gais  Canllawiau Gwneud Cais


Mae’r Sifft gogyfer Proses Recriwtio Ymladdwyr Tân Llawn Amser bellach ynghau.

Os ydych yn ymgeisydd yn y broses:-

Os ydych wedi ymgeisio ar gyfer y broses hon ac wedi cwbwlhau yr asesiadau, danfonir canlyniadau atoch drwy law e-bost ar ol 14:00 awr Dydd Mawrth y 24 o Fedi 2019. Ni roddir canlyniadau dros y ffôn. Os nid ydych wedi derbyn eich canlyniadau erbyn 12:00 awr ar Ddydd Mercher y 25 o Fedi 2019, cewch gyfeirio ymholiad at recriwtio@tancgc.gov.uk   

Os buoch yn llwyddiannus, cewch barhau ar hyd y Broses Recriwtio.

Cewch gyfeirio unrhyw ymholiadau BRYS ar hyn o bryd at recriwtio@tancgc.gov.uk.

Ni allwn dderbyn gohebiaeth drwy unrhyw fodd arall ar hyn o bryd.

Os oes diddordeb gennych mewn dod yn Ymladdwr Tân System Ddyletswydd Llawn Amser 

Os oes diddordeb gennych mewn dod yn Ymladdwr Tân System Ddyletswydd Llawn Amser  ond rydych heb gofrestru eisoes, ni chewch wneud ar hyn o bryd a bydd rhaid i chi aros nes cynhelir proses arall yn y dyfodol cyn i chi ymgeisio.

Cwestiynau a Holir yn Aml

Pryd caf dderbyn fy nghanlyniadau?
Danfonir canlyniadau drwy law e-bost ar ol 14:00 awr Dydd Mawrth y 24 o Fedi 2019.

Beth yw'r cam nesaf?
Mae Cam 2 yn cynnwys Profion Gallu.  Mae manylion ar gael drwy law Pecyn Gwybodaeth yr Ymgeisydd  (DOLEN.).

Beth os oes gennyf anghenion arbennig?
Bydd angen i chi gysylltu â recriwtio@tancgc.gov.uk ar unwaith i adnabod unrhyw ofynion arbennig fydd gennych.  Bydd hyn yn ein galluogi i wneud y trefniadau angenrheidiol ar eich rhan. 

Lle caf ganfod fwy o wybodaeth am y Profion?
Cyfeiriwch at Lyfryn Gwybodaeth yr Ymgeisydd.

Beth yw amserlen y camau sy'n weddill?
Gweler amserlen y digwyddiadau ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru isod:-

Profion Gallu

9 – 15 Hydref 2019

Yr Asesiadau Corfforol ac Ymarferol

yr wythnos sy'n cychwyn y 18 o Dachwedd 2019

 

Y Broses Ddethol

yr wythnos sy'n cychwyn y 25 o Dachwedd 2019

yr wythnos sy'n cychwyn y 2 o Rhagfyr 2019

yr wythnos sy'n cychwyn y 9 o Rhagfyr 2019


Beth os na allaf fynychu fy apwyntiad prawf?
O ganlyniad i'r niferoedd sydd ynghlwm â'r broses, mae'n bosib na allwn gynnig dyddiad arall i chi.

A fyddech cystal â nodi fod y dyddiadau hyn yn amodol i'w cywiro yn unol â nifer yr ymgeiswyr sydd ynghlwm â'r broses.

Yn rhan o’n rhwymedigaethau o dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae’n ofynnol i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru gyhoeddi gwybodaeth mewn perthynas â’r wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chasglu, a’r modd yr caiff ei defnyddio. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y modd yr ydym yn defnyddio data personol yn rhan o’r broses recriwtio hon yma ​

Swyddi Gwag yn y Ganolfan Reoli

Staff Cymorth


IECHYD, DIOGELWCH A LLES DROS DRO – RHEOLWR PROSIECT
YR ADRAN RISGIAU CORFFORAETHOL
PENCADLYS Y GWASANAETH, CAERFYRDDIN
GRADD 8 – £29,636-£32,371

Mae swydd wag dros dro wedi dod ar gael yn yr Adran Risgiau Gorfforaethol ar gyfer Rheolwr Prosiect Iechyd, Diogelwch a Lles. Mae wedi ei lleoli ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin. Mae'r swydd hon yn un 37 awr yr wythnos (dydd Llun-dydd Gwener), a hynny hyd at 31 Mawrth 2021.

Bydd yr unigolyn llwyddiannus yn cynorthwyo'r Gwasanaeth i gydymffurfio â'r holl ddeddfwriaeth, gofynion rheoliadol ac arfer gorau sy'n ymwneud ag iechyd, diogelwch a lles yn y gweithle.

Mae'r rôl hefyd yn cynnwys darparu cyngor ac arweiniad cymwys i holl Reolwyr a Chyflogeion y Gwasanaeth mewn perthynas â materion iechyd, diogelwch a lles.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â Phennaeth yr Adran Risgiau Corfforaethol, Alex Roberts, ar 01267 226826.  

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Gweler y swydd-ddisgrifiad a manyleb y person yn atodedig.  

Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais (yn nodi tystiolaeth o'ch addasrwydd ar gyfer y rôl mewn perthynas â manyleb y person) i'r Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP (AdnoddauDynol@tancgc.gov.uk), a hynny erbyn 1630 ar 21 Hydref 2019, fan hwyraf.   


SWYDDOG ADDYSG GYMUNEDOL
YR ADRAN DIOGELWCH CYMUNEDOL
POWYS
GRADD 5 - £21,589 - £23,836

Mae swydd wag ar gael ar gyfer Swyddog Addysg Gymunedol yn yr Adran Diogelwch Cymunedol. Mae'r swydd wedi'i lleoli yn ardal Powys, y Drenewydd ac Llandrindod, ond bydd gofyn i chi hefyd ddarparu cymorth mewn ardaloedd eraill os bydd angen. 

Prif ffocws y rôl fydd darparu addysg diogelwch i ysgolion a sefydliadau eraill, ynghyd â'r gymuned ehangach. Bydd y rôl hefyd yn cynnwys cefnogi mentrau ieuenctid eraill, mynychu digwyddiadau diogelwch, cyflwyno sgyrsiau ar ddiogelwch cymunedol, ac ymgymryd ag ymweliadau diogelwch yn y cartref.  

Mae'r swydd yn un 37 awr yr wythnos (dydd Llun – dydd Gwener). Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon. 

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â Bethan Gill ar 0370 60 60 699.
Gweler y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y person yn atodedig.

Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais at yr Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP (adnoddaudynol@mawwfire.gov.uk), erbyn 1630 ar 14 Tachwedd 2019, fan hwyraf.