Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Swyddi Gwag Presennol


 ​​​​ ​​​​​​​​​​​
 

Swyddi Gwag Ymladdwyr Tân Ar-alwad

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar-alwad ar ddiffoddwyr tân ar draws ein holl Gorsafoedd Tân ac eithrio:

Sir Gaerfyrddin
Gorsaf Dân Rhydaman

Castell-nedd Port Talbot
Gorsaf Dân Port Talbot

Sir Benfro
Gorsaf Dân Dinbych-y-pysgod

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'ch orsaf leol, neu'r tīm recriwtio ar 01267 226832 neu personnel@mawwfire.gov.uk

CAIS I DDYCHWELYD I GYFLOGAETH (AR ALWAD YN UNIG)

Gellir cynnig yr opsiwn o "ddychwelyd i gyflogaeth" pan fydd gweithiwr wedi terfynu ei Gontract Ar Alwad â GTACGC, a hynny'n wirfoddol, ac yn gofyn am ddychwelyd i gyflogaeth o fewn pedair blynedd i'r diwrnod dyletswydd diwethaf sydd wedi'i gofnodi ar ei gyfer.

Mae'r cyfleuster hwn ar gael i'r cyflogeion hynny sy'n dymuno dychwelyd i rôl diffoddwr tân, a'r cyflogeion hynny yn unig. Er bod personél a fu yn Rheolwyr Criw neu Reolwyr Gwylfa yn flaenorol yn gymwys i wneud cais, dim ond i rôl diffoddwr tân y gallant ddychwelyd.

Cysylltwch â'r tîm Recriwtio am ragor o wybodaeth, a hynny trwy ffonio 01267 226832 neu anfon neges e-bost i personnel@mawwfire.gov.uk​.

Swyddi Gwag Llawn Amser

Trosglwyddiadau Amser Cyflawn Allanol

Nodwch, yn anffodus, nad yw Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn recriwtio Trosglwyddiadau Amser Cyflawn allanol ar hyn o bryd. Os hoffech gael eich cadw ar restr er mwyn i chi gael eich ystyried os bydd y Gwasanaeth am recriwtio ymgeiswyr allanol, llenwch y Ffurflen Gais Trosglwyddo Allanol, a’i dychwelyd ynghyd â CV ac unrhyw dystysgrifau sydd gennych sy’n cadarnhau’r cymwysterau yr ydych wedi eu cyflawni yn ystod eich Gwasanaeth. Dylid dychwelyd dogfennau a gwblhawyd at yr Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP (e.gudgeon@mawwfire.gov.uk​).

Nodwch, yn unol â Gweithdrefn Rheoli Cofnodion y Gwasanaeth, y bydd y dogfennau a ddychwelwch yn cael eu cadw gan y Gwasanaeth hwn am 24 mis, yn dilyn hynny, os na fydd swydd wag yn dod ar gael, byddwn yn cael gwared arnynt mewn modd diogel.

Swyddi Gwag yn y Ganolfan Reoli

Staff Cymorth

CYDGYSYLLTYDD GWIRFODDOLWYR CYMUNEDOL
YR ADRAN DIOGELWCH CYMUNEDOL 
PENCADLYS Y GWASANAETH, CAERFYRDDIN
GRADD 7 – £26,470-£28,221

Mae swydd wag ar gael yn yr Adran Diogelwch Cymunedol ar gyfer Cydgysylltydd Gwirfoddolwyr Cymunedol, sydd wedi'i lleoli ym Mhencadlys y Gwasanaeth. Bydd y rôl hon yn gyfrifol am ehangu'r rhwydwaith o Wirfoddolwyr y mae'r Gwasanaeth yn cydweithio ag ef, a hynny er mwyn hyrwyddo ystod o negeseuon a mentrau diogelwch cymunedol, yn ogystal â chefnogi a chysylltu â rhai o aelodau mwyaf bregus y gymuned. Swydd 37 awr yr wythnos yw hon (dydd Llun-dydd Gwener).

Bydd deiliad y swydd yn cydgysylltu ac yn rheoli gweithgareddau'r gwirfoddolwyr, a fydd yn cefnogi diogelwch cymunedol, yn ogystal â chynorthwyo cydlyniant y gymuned gan helpu ein cymunedau i fyw bywydau mwy diogel ac iachach.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â Steve Davies, Rheolwr y Grŵp, ar 03706060699.

Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais at Mrs Rachel Jones, Yr Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP (R.Jones2@mawwfire.gov.uk), erbyn 16:30 ar 20 Chwefror 2019, fan hwyraf.

Swydd DdisgrifiadManyleb Person​  - Ffurflen Gais  -  Nodiadau Esboniadol  ​


CYNGHORYDD DIOGEL AC IACH CYMUNEDOL
YR ADRAN DIOGELWCH CYMUNEDOL
LLANELLI A PHENCADLYS Y GWASANAETH  
GRADD 5 – £21,074-£23,111

Mae swydd wag wedi dod ar gael ar gyfer Cynghorydd Diogel ac Iach Cymunedol yn yr Adran Diogelwch Cymunedol yn Llanelli ac ym Mhencadlys y Gwasanaeth.  Swydd 37 awr yr wythnos yw hon (dydd Llun-dydd Gwener).

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu ymyriadau diogelwch yn y cartref ac ymyriadau diogelwch cymunedol eraill. Mae'r rôl yn golygu cysylltu â sefydliadau partner i adnabod cymunedau ac unigolion sy'n agored i niwed, bod yn aelod o'r tîm Diogel ac Iach, a hefyd cefnogi rolau Diogelwch yn y Cartref, Diogelu a Phartneriaethau y Gwasanaeth.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â Steve Davies, Rheolwr y Grŵp, ar 03706060699.

Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais at Mrs Rachel Jones, Yr Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP (R.Jones2@mawwfire.gov.uk), erbyn 16:30 ar 20 Chwefror 2019, fan hwyraf.


CLERC CYNORTHWYOL DROS DRO
YR ADRAN YSTADAU
PENCADLYS Y GWASANAETH, CAERFYRDDIN
GRADD 2 – £16,863-£17,391

Mae swydd wag dros dro wedi dod ar gael yn yr Adran Ystadau ar gyfer Clerc Cynorthwyol ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin. Swydd 37 awr yr wythnos yw hon (o ddydd Llun i ddydd Gwener), a hynny am gyfnod cychwynnol o 6 mis.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo â gwaith gweinyddu o ddydd i ddydd yn y swyddfa, gan sicrhau bod swyddogaeth yr Adran Ystadau yn cael ei gweinyddu mewn modd effeithiol ac yn effeithlon.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â Dirprwy Bennaeth yr Adran Ystadau, Amanda Thomas, ar 01267 242695.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais (yn nodi tystiolaeth o'ch addasrwydd ar gyfer y rôl mewn perthynas â manyleb y person) at Mrs Rachel Jones, yr Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP (R.Jones@mawwfire.gov.uk), a hynny erbyn 1630 ar 22 Chwefror 2019, fan hwyraf.   

Swydd Ddisgrifiad - Manyleb Person - Ffurflen Gais - Nodiadau Esboniadol​