Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Swyddi Gw​ag Presennol

​​​​​​​​
 

Swyddi Gwag Ar Alwad

  Ar hyn o bryd, mae gan y Gwasanaeth nifer o swyddi gwag ar gyfer diffoddwyr tân ar alwad.

Powys
Aberhonddu | Llanfair-ym-Muallt Crughywel | Y Drenewydd | MachynllethTrefaldwyn | Llandrindod | Llanfair Caereinion | Llanfyllin | Llanidloes Llanwrtyd | Trefyclo | Llanandras | Rhaeadr Gwy | Talgarth

Ceredigion
Aberteifi | Cei Newydd

Sir Benfro
Aberdaugleddau Crymych | Haverfordwest | Doc Penfro | Hwlffordd

Abertawe
Pontarddulais

Castell-Nedd Port Talbot
Dyffryn Amman (Gwaun Cae Gurwen ) | Y Cymer | Port Talbot | Blaendulais | Glyn-nedd

Sir Gâr
Rhydaman | CydweliCaerfyrddin | Llandysul | Llanelli | Llanymddyfri | Llandeilo Pont-iets | Hendy-Gwyn

Cysylltwch â'ch gorsaf leol i gael gwybodaeth bellach, os gwelwch yn dda.

Swyddi Gwag Llawn Amser

SWYDD WAG RHEOLWR GWYLFA A – HYFFORDDWR UNIONGYRCHOL

Ar hyn o bryd mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn hysbysebu swydd Rheolwr Gwylfa A – Hyfforddwr Uniongyrchol yn yr Adran Darparu Hyfforddiant yn y Drenewydd, ac yn chwilio am geisiadau gan unigolion sydd â diddordeb am drosglwyddo i'r Gwasanaeth.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cyfrannu at gynllunio, cydgysylltu, a darparu cyrsiau cychwynnol Cyfarpar Anadlu ac Ar Alwad er mwyn diwallu anghenion y cyfnod recriwtio heriol hwn. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn lwfans hyfforddi dros dro o 12% i gydnabod yr hyblygrwydd a ddarperir gan gydweithwyr o fewn yr adran. Mae'r lwfans hwn yn gofyn i chi ddarparu o leiaf 15 diwrnod penwythnos y flwyddyn fel rhan o ymrwymiad yr adran i ddarparu cyrsiau ar gyfer gweithwyr.

Mae'r gwasanaeth yn gofyn i’r unigolion canlynol i wneud cais:-     

  • Rheolwyr Gwylfa Llawn Amser sy'n dymuno trosglwyddo
  • Rheolwyr Criw Cymwys Llawn Amser sy’n ceisio am hyrwyddiant 

Dylai unigolion sydd â diddordeb feddu o leiaf un o'r canlynol:

  • Cymhwyster Hyfforddwr Cyfarpar Anadlu
  • Cymhwyster Hyfforddwr Gwrthdrawiadau Traffig Ffyrdd 
  • Cymhwyster Hyfforddwr Ymddygiad Tân 
  • Byddai cymhwyster Hyfforddwr Cymorth Cyntaf/Gofal Trawma yn ddymunol hefyd

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â'r Penaeth Hyforddi, Peter Greenslade, ar p.greenslade@mawwfire.gov.uk.

Dylai datganiadau o ddiddordeb, ynghyd â Curriculum Vitae cynhwysfawr (yn rhoi tystiolaeth o'ch addasrwydd ar gyfer y swydd ac yn rhestru'r cymwysterau angenrheidiol sydd gennych), gael eu hanfon at Miss Danielle Phillips (dm.phillips@mawwfire.gov.uk), erbyn 1630 Dydd Mawrth, 18 Ebrill 2017, fan hwyraf.


Swyddi Gwag yn y Ganolfan Reoli

Swyddi Gwag Staff Cymorth


CYDGYSYLLTYDD (DROS DRO) Y PROSIECT BYW'N DDIOGEL, YN IACH AC YN ANNIBYNNOL 
ADRAN DIOGELWCH CYMUNEDOL – SIR GAERFYRDDIN
GRADD 7 – £25,951-£27,668


Mae swydd wag dros dro ar gael i weithio ar brosiect partneriaeth amlasiantaethol i wella iechyd a diogelwch unigolion agored i niwed yn ardal Hywel Dda.  
Bydd y swydd yn para am 12 mis yn y lle cyntaf, ond mae potensial iddi gael ei hestyn am gyfnod pellach. Bydd y swydd wedi'i lleoli yn Sir Gaerfyrddin, ond bydd potensial i deithio yn Sir Benfro ac yng Ngheredigion. Bydd yn swydd 37 awr yr wythnos (dydd Llun i ddydd Gwener).  

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cydgysylltu'r prosiect hwn; prif ffocws y rôl fydd rheoli'r gwaith gyda phartneriaid o Heddlu Dyfed-Powys, Bwrdd Iechyd Hywel Dda ac Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, a hynny er mwyn sicrhau gwelliannau i ddiogelwch ac iechyd unigolion agored i niwed.  

Bydd hyn yn golygu rheoli timau a fydd yn cynnwys gweithwyr achos y sefydliadau partner, a chydgysylltu ymweliadau ar y cyd i ddarparu cyngor ataliol, offer a chymorth. Bydd gofyn i'r Cydgysylltydd weithio'n agos gyda phartneriaid, mynychu cyfarfodydd a pharatoi adroddiadau ar berfformiad, ynghyd â gwneud argymhellion ar gyfer gweithgareddau yn y dyfodol. 

Am ragor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â Conrad Hancock ar 01267 242676 neu Karen Jones ar 01267 242641.

Nodwch y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Gweler Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y Person yn atodedig. 

Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais i'r Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP (dm.phillips@mawwfire.gov.uk) erbyn 1630 ar 01 Mehfin 2017, fan hwyraf.
CYNORTHWYYDD ADNODDAU DYNOL DROS DRO – IECHYD GALWEDIGAETHOL
YR ADRAN ADNODDAU DYNOL
PENCADLYS Y GWASANAETH, CAERFYRDDIN
GRADD 5 – £20,661-£22,658


Mae swydd wag dros dro ar gael, i ymgeisydd sydd â chymwysterau addas, i ddarparu cymorth gweinyddol cynhwysfawr yn yr Adran Adnoddau Dynol ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo â'r gwaith gweinyddu o ddydd i ddydd o ran trefniadau'r Gwasanaeth ar gyfer monitro Iechyd Galwedigaethol/Absenoldeb oherwydd Salwch. Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y rôl hon.

Swydd 37 awr yr wythnos yw hon (dydd Llun i ddydd Gwener). Swydd wag dros dro yw hon, a hynny oherwydd absenoldeb mamolaeth, a bydd yn para am gyfnod cychwynnol o 9 mis. 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â Paul Langston, y Swyddog Adnoddau Dynol, ar estyniad 4441. 

Nodwch y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. 

Gweler y swydd-ddisgrifiad a manyleb y person yn atodedig. 

Ar ôl ei chwblhau, rhaid dychwelyd y ffurflen gais at  Miss Danielle Phillips, Yr Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP (dm.phillips@mawwfire.gov.uk), erbyn 1630 o'r gloch ddydd Mercher 24 Mai 2017 fan hwyraf.
CYNORTHWYYDD ADNODDAU DYNOL DROS DRO – IECHYD GALWEDIGAETHOL
YR ADRAN ADNODDAU DYNOL
PENCADLYS Y GWASANAETH, CAERFYRDDIN
GRADD 5 – £20,661-£22,658


Mae swydd wag dros dro ar gael, i ymgeisydd sydd â chymwysterau addas, i ddarparu cymorth gweinyddol cynhwysfawr yn yr Adran Adnoddau Dynol ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo â'r gwaith gweinyddu o ddydd i ddydd o ran trefniadau'r Gwasanaeth ar gyfer monitro Iechyd Galwedigaethol/Absenoldeb oherwydd Salwch. Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y rôl hon.

Swydd 37 awr yr wythnos yw hon (dydd Llun i ddydd Gwener). Swydd wag dros dro yw hon, a hynny oherwydd absenoldeb mamolaeth, a bydd yn para am gyfnod cychwynnol o 9 mis. 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â Paul Langston, y Swyddog Adnoddau Dynol, ar estyniad 4441. 

Nodwch y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. 

Gweler y swydd-ddisgrifiad a manyleb y person yn atodedig. 

Ar ôl ei chwblhau, rhaid dychwelyd y ffurflen gais at  Miss Danielle Phillips, Yr Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP (dm.phillips@mawwfire.gov.uk), erbyn 1630 o'r gloch ddydd Mercher 24 Mai 2017 fan hwyraf.
RHEOLWR DROS DRO CYNALIADWYEDD A'R AMGYLCHEDD 
YR ADRAN RISGIAU CORFFORAETHOL 
PENCADLYS Y GWASANAETH, CAERFYRDDIN
GRADD 8 – £28,485-£30,153
 
Mae cyfle cyffrous yn bodoli ar gyfer ymgeisydd sydd â'r profiad a/neu'r  cymwysterau addas yn yr Adran Risgiau Corfforaethol ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin. 

Bydd y swydd yn cynnwys rheoli materion amgylcheddol a materion cynaliadwyedd ledled y Gwasanaeth cyfan, fel rhan o ymrwymiad y Gwasanaeth i gynaliadwyedd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn gweithio'n agos gyda swyddogaethau adrannau eraill, er enghraifft Rheoli Risgiau, ac Iechyd a Diogelwch. 

Mae'r swydd yn un 37 awr yr wythnos (dydd Llun – dydd Gwener), a disgwylir iddi bara am gyfnod o 12 mis, dros gyfnod absenoldeb mamolaeth. 

Am ragor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â Phennaeth Dros Dro Risgiau Corfforaethol, Miss Alex Roberts, ar 01267 226826 neu Estyniad 4426. 

Gweler swydd-ddisgrifiad a manyleb y person yn atodedig. Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Ar ôl ei llenwi, mae'n rhaid dychwelyd y ffurflen gais at Miss Danielle Phillips yn yr Adran Adnoddau Dynol (dm.phillips@mawwfire.gov.uk), Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP erbyn 1630 ar 24 Mai 2017, fan hwyraf.