Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Swyddi Gwag Presennol


 ​​​​ ​​​​​​​​​​​
 ​​​​
 

Swyddi Gwag Ar Alwad

Ar hyn o bryd, mae gan y Gwasanaeth nifer o swyddi gwag ar gyfer diffoddwyr tân ar alwad.

Powys
Aberhonddu | Crucywel | Drenewydd​ | Machynlleth | Trefaldwyn | Llanfair Caereinion | Llanfyllin | Llanidloes | Llanwrtyd Wells Trefyclo | Rhaeadr | Talgarth | Y Gelli Gandryll

Ceredigion
Aberystwyth Aberteifi​ | ​Cei Newydd | Tregaron

Sir Benfro
Aberdaugleddau | Doc Penfro |​ ​Arberth

Abertawe
Pontarddulais

Castell-Nedd Port Talbot
Amman Valley (Gwaun Cae Gurwen​) | Cymmer | Blaendulais

Sir Gâr
Caerfyrddin | Cydweli | Llandeilo | Llanymddyfri | Pontyates | Hendy-gwyn | Tumble ​|​ Castell Newydd Emlyn​

Cysylltwch â'ch gorsaf leol i gael gwybodaeth bellach, os gwelwch yn dda.

Swyddi Gwag Llawn Amser

Swyddi Gwag yn y Ganolfan Reoli

Swyddi Gwag Staff Cymorth

SWYDDOG CONTRACTAU
YR ADRAN CAFFAEL A CHONTRACTIO
PENCADLYS Y GWASANAETH, CAERFYRDDIN
GRADD 5 – £21,074-£23,111

Mae swydd wag ar gael yn yr Adran Caffael a Chontractio ar gyfer Swyddog Contractau, sydd wedi'i lleoli ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin. Swydd 37 awr yr wythnos (dydd Llun i ddydd Gwener) yw hon.

Bydd yr unigolyn llwyddiannus yn cynnal y gofrestr contractau ar-lein i sicrhau bod yr holl wybodaeth yn cael ei chadw'n gyfredol, ac yn adolygu effeithiolrwydd y contractau cyfredol. Mae'r rôl hon yn golygu cysylltu â'r cyflenwyr a rhoi gwybod am unrhyw broblemau sy'n codi, gan argymell cyfleoedd i wella.

Os bydd arnoch angen rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â'r Pennaeth Caffael a Chontractio, Helen Rees, trwy ffonio 01267 226849.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais (gan nodi tystiolaeth o'ch addasrwydd ar gyfer y rôl mewn perthynas â manyleb y person) at Miss Lizzie Gudgeon, yr Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP (e.gudgeon@mawwfire.gov.uk), a hynny erbyn 1630 ar 16 Ionawr 2019, fan hwyraf.