Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Swyddi Gwag Presennol

 ​​​​ ​​​​​​​​​​​
 ​​​
 

Swyddi Gwag Ymladdwyr Tân Ar-alwad

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar-alwad ar ddiffoddwyr tân ar draws ein holl Gorsafoedd Tân ac eithrio:

Ardal Reoli Sir Gaerfyrddin
Gorsaf Dân Rhydaman
Gorsaf Dân Llanymddyfri
Gorsaf Dân Llanelli

Ardal Reoli Ceredigion Gorsaf Dân Aberystwyth

Ardal Reoli Sir Benfro
Gorsaf Dân Crymych
Gorsaf Dân Dinbych-y-pysgod

Ardal Reoli Powys Gorsaf Dân Llanfair-ym-Muallt Gorsaf Dân Llanfyllin Gorsaf Dân Machynlleth Gorsaf Dân y Drenewydd

Ardal Reoli Abertawe
Gorsaf Dân Gorseinon
Gorsaf Dân Pontarddulais
Gorsaf Dân Reynoldston​

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'ch orsaf leol, neu'r tīm recriwtio ar 01267 226832 neu personnel@mawwfire.gov.uk

CAIS I DDYCHWELYD I GYFLOGAETH (AR ALWAD YN UNIG)

Gellir cynnig yr opsiwn o "ddychwelyd i gyflogaeth" pan fydd gweithiwr wedi terfynu ei Gontract Ar Alwad â GTACGC, a hynny'n wirfoddol, ac yn gofyn am ddychwelyd i gyflogaeth o fewn pedair blynedd i'r diwrnod dyletswydd diwethaf sydd wedi'i gofnodi ar ei gyfer.

Mae'r cyfleuster hwn ar gael i'r cyflogeion hynny sy'n dymuno dychwelyd i rôl diffoddwr tân, a'r cyflogeion hynny yn unig. Er bod personél a fu yn Rheolwyr Criw neu Reolwyr Gwylfa yn flaenorol yn gymwys i wneud cais, dim ond i rôl diffoddwr tân y gallant ddychwelyd.

Cysylltwch â'r tîm Recriwtio am ragor o wybodaeth, a hynny trwy ffonio 01267 226832 neu anfon neges e-bost i personnel@mawwfire.gov.uk​.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn edrych i recriwtio Ymladdwyr Tân Llawn Amser.

Oes gennych chi’r ddawn i ymuno â'r tim?

Rydym yn chwilio am unigolion deinamig a disgybledig sy'n ymroddedig i wneud Cymru'n lle diogelach.

I gael eich ystyried, bydd angen i chi arddangos eich bod yn rhannu ein Gwerthoedd Craidd a'ch bod yn fodlon ymrwymo i'r lefel o hyfforddi a ffitrwydd sydd angen i gwrdd â gofynion heriol y rôl.

Er yr hyfforddir Ymladdwyr Tân i ddelio ag amrywiaeth o ddigwyddiadau achub ac ymladd tân, mae’n bwysig hefyd eu bod wedi'u harfogi i weithio o fewn ein cymunedau i leihau risg, ymweld â chartrefi, ysgolion a grwpiau cymunedol wrth ddarparu gwybodaeth diogelwch.

Os hoffech ymgeisio, bydd angen i chi gofnodi eich diddordeb drwy law ein system ar-lein a ellir ei gyrchu ar dudalen Gyrfaoedd ein gwefan, yn ystod y dyddiadau a'r amseroedd isod:-

Mae cofrestru ar-lein yn agor – 09:00 ar Ddydd Iau, 5 o Fedi 2019  

Mae cofrestru ar-lein yn cau – 23:59 ar Ddydd Sul, 8 o Fedi 2019

Mae'r cofrestru hwn yn cymryd cyfanswm o tua 30 munud a gellir canfod yr holl fanylion o fewn y Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd (dolen isod). Mae modd i chi ymgeisio ar unrhyw adeg, ddydd neu nos, o fewn y dyddiadau cofrestru, ac fe ystyrir pawb sy'n cofrestru o fewn y dyddiadau cofrestru.  A fyddech cystal â nodi na fydd mynediad i gofrestru y tu allan i'r dyddiadau a'r amserau uchod ac ni ystyrir ceisiadau neu ddatganiadau o ddiddordeb drwy unrhyw ffyrdd eraill.

I ddysgu mwy am y broses recriwtio, cliciwch y linc isod i gyrchu'r Pecyn Gwybodaeth Ymgeiswyr.

PECYN GWYB​ODAETH YMGEISWYR

Os fydd gennych unrhyw gwestiynau, fe'ch gwahoddir i gysylltu â'n tîm recriwtio Ymladdwr Tân Llawn Amser pwrpasol drwy e-bostio recriwtio@mawwfire.gov.uk

Peidiwch â chysylltu ag unrhyw un o'n swyddfeydd – rhoddir gwybodaeth drwy'r cyfeiriad e-bost dynodedig yn unig.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn adnabod gwerth cael gweithlu amrywiol ac rydym yn annog ymgeiswyr sy'n cynrychioli'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu ar draws Cymru.

Cewch gwblhau'r broses recriwtio hon drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg.

Swyddi Gwag yn y Ganolfan Reoli

Staff Cymorth

​​SWYDDOG ADDYSG GYMUNEDOL
YR ADRAN DIOGELWCH CYMUNEDOL
POWYS
GRADD 5 - £21,589 - £23,836

Mae swydd wag ar gael ar gyfer Swyddog Addysg Gymunedol yn yr Adran Diogelwch Cymunedol. Mae'r swydd wedi'i lleoli yn ardal Powys, y Drenewydd ac ​Llandrindod, ond bydd gofyn i chi hefyd ddarparu cymorth mewn ardaloedd eraill os bydd angen.

Prif ffocws y rôl fydd darparu addysg diogelwch i ysgolion a sefydliadau eraill, ynghyd â'r gymuned ehangach. Bydd y rôl hefyd yn cynnwys cefnogi mentrau ieuenctid eraill, mynychu digwyddiadau diogelwch, cyflwyno sgyrsiau ar ddiogelwch cymunedol, ac ymgymryd ag ymweliadau diogelwch yn y cartref. 

Mae'r swydd yn un 37 awr yr wythnos (dydd Llun – dydd Gwener). Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Nodwch fod lefel y Gymraeg sy’n ofynnol ar gyfer y rôl hon wedi’i hamlinellu isod:

Ysgrifenedig: Lefel 4

Mae’r lefel hon yn cynnwys:

Creu cyflwyniadau syml, lled-strwythuredig, ysgrifennu llythyrau ffurfiol ac anffurfiol, memos a llenwi ffurflenni gydag ystod o wybodaeth ffeithiol a barn sy’n berthnasol i’r swydd, a hynny ar gyfer cyd-weithwyr mewnol ac allanol.

Llafar a Dealltwriaeth: Lefel 5

Mae’r lefel hon yn cynnwys:

Ysgrifennu adroddiadau manwl ar feysydd hynod arbenigol, gan lunio testunau y bwriedir i’r cyhoedd eu darllen.


Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â Bethan Gill ar 0370 60 60 699.

Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais at yr Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP (adnoddaudynol@mawwfire.gov.uk), erbyn 1630 ar 11 Medi 2019, fan hwyraf.

Disgrifiad Swydd - Manyleb Bersonol - Ffurflen Gais - Canllawiau Ffurflen Gais​​​


SWYDDOG ADDYSG GYMUNEDOL
YR ADRAN DIOGELWCH CYMUNEDOL
ABERYSTWYTH, ARDAL REOLI SIROL CEREDIGION
GRADD 5 - £21,589 - £23,836

Mae swydd wag ar gael ar gyfer Swyddog Addysg Gymunedol yn yr Adran Diogelwch Cymunedol. Mae'r swydd wedi'i lleoli yn ardal Ceredigion, Aberystwyth, ond bydd gofyn i chi hefyd ddarparu cymorth mewn ardaloedd eraill os bydd angen. 

Prif ffocws y rôl fydd darparu addysg diogelwch i ysgolion a sefydliadau eraill, ynghyd â'r gymuned ehangach. Bydd y rôl hefyd yn cynnwys cefnogi mentrau ieuenctid eraill, mynychu digwyddiadau diogelwch, cyflwyno sgyrsiau ar ddiogelwch cymunedol, ac ymgymryd ag ymweliadau diogelwch yn y cartref.  

Mae'r swydd yn un 37 awr yr wythnos (dydd Llun – dydd Gwener). Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. 

Nodwch fod lefel y Gymraeg sy’n ofynnol ar gyfer y rôl hon wedi’i hamlinellu isod:

Ysgrifenedig: Lefel 4

Mae’r lefel hon yn cynnwys:

Creu cyflwyniadau syml, lled-strwythuredig, ysgrifennu llythyrau ffurfiol ac anffurfiol, memos a llenwi ffurflenni gydag ystod o wybodaeth ffeithiol a barn sy’n berthnasol i’r swydd, a hynny ar gyfer cyd-weithwyr mewnol ac allanol.

Llafar a Dealltwriaeth: Lefel 5

Mae’r lefel hon yn cynnwys:

Ysgrifennu adroddiadau manwl ar feysydd hynod arbenigol, gan lunio testunau y bwriedir i’r cyhoedd eu darllen.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â Bethan Gill ar 0370 60 60 699.

Gweler y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y person yn atodedig.

Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais at yr Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP (adnoddaudynol@mawwfire.gov.uk), erbyn 1630 ar 11 Medi 2019, fan hwyraf. 

Disgrifiad Swydd - Manyleb Bersonol​ - Ffurflen Gais - Canllawiau Ffurflen Gais​​​