Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dathlwch Diwali yn Ddiogel

17/10/2017 09:00


Bydd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru bob amser yn annog pobl i beidio â defnyddio canhwyllau neu dyias. Fodd bynnag, rydym yn deall bod dyias yn rhan annatod o nifer o arferion crefyddol. 

Os ydych yn mynd i ddefnyddio dyia, cannwyll neu losgydd olew, dilynwch y rhestr isod i sicrhau eich bod yn eu defnyddio yn y ffordd fwyaf diogel posibl.

 • Pan fyddwch yn adeiladu cysegr, ystyriwch ble fydd y dyia yn cael ei roi a sicrhewch ei fod yn cael ei osod i ffwrdd oddi wrth elfennau eraill a allai fod yn fflamadwy.

 • Rhowch ganhwyllau, dyias neu losgyddion olew ar wyneb cadarn sy’n gallu gwrthsefyll gwres bob amser. Lle bynnag y bo’n bosibl, dylech ddefnyddio daliwr iawn.

 • Gan fod dyias yn cynnwys tanwydd hylifol a wic arnofiol, mae mwy o berygl o dân difrifol os ydynt yn cael eu bwrw drosodd. 

 • Dylech losgi dyias mewn ystafell sydd wedi’i hawyru’n dda, i ffwrdd oddi wrth ddrafftiau, fentiau neu gerhyntau aer. Bydd hyn yn helpu i atal llosgi cyflym neu anghyson, huddygl a diferu.

 • Peidiwch â gadael i unrhyw beth gwympo i’r olew neu’r ymenyn gloyw. Gall darnau o fatsis sydd wedi torri, ac ati, weithredu fel ail wic a chynyddu uchder a thymheredd y fflam yn sylweddol.

 • Dylech eu cadw i ffwrdd oddi wrth ddrafftiau ac unrhyw beth sy’n gallu mynd ar dân yn hawdd, fel celfi neu lenni.

 • Peidiwch byth â chynnau dyias pan rydych yn flinedig neu’n gysglyd. 

 • Peidiwch â symud dyias unwaith y maent wedi’u cynnau.

 • Peidiwch â gorlenwi’r lamp, defnyddiwch faint o ymenyn gloyw sydd ei angen ar gyfer y ddefod yn unig. 

 • Os ydych yn mynd allan, diffoddwch ef. Peidiwch byth â gadael dyia wedi’i gynnau heb neb i ofalu amdano. Diffoddwch dyias sy’n llosgi pan fyddwch yn gadael yr ystafell, a sicrhewch eu bod wedi’u diffodd yn llwyr yn y nos.

 • Sicrhewch eu bod y tu hwnt i gyrraedd plant a all fod eisiau chwarae gyda nhw, a’r tu hwnt i gyrraedd anifeiliaid a allai eu bwrw drosodd.

 • Peidiwch â phwyso dros dyias sydd wedi’u cynnau – gallai eich dillad fynd ar dân.

 • Defnyddiwch ddiffoddwr canhwyllau neu lwy i ddiffodd dyias. Mae’n fwy diogel na chwythu arnynt, oherwydd gall hynny achosi i wreichion ac ymenyn gloyw poeth dasgu.

 • Peidiwch byth â gadael i dyia ferwi’n sych. Gan ddibynnu ar y math o losgydd, gallai dorri – neu fynd ar dân hyd yn oed mewn rhai achosion.

 • Sicrhewch fod pawb yn eich cartref yn gwybod beth i’w wneud os bydd tân – dylech ymarfer eich llwybr dianc.

 • Dylech sicrhau bod larymau mwg sy’n gweithio wedi’u gosod drwy eich cartref bob amser, a’u profi’n rheolaidd.

Gallwch wneud cais am wiriad diogelwch tân yn y cartref am ddim drwy gysylltu â’ch gwasanaeth tân ac achub lleol, neu drwy ffonio 0800 169 1234.