Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn Cyhoeddi ei Gynllun Corfforaethol ar gyfer 2019-2024

01/04/2019 09:30
​Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi cyhoeddi ei Gynllun Corfforaethol ar gyfer 2019-2024.

Mae'r Cynllun Corfforaethol yn pennu Chwe Nod Strategol yr Awdurdod ar gyfer y pum mlynedd nesaf – ynghyd â'i Amcanion Lles a Gwella ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod (2019/20).

Mae Nodau Strategol ac Amcanion Lles a Gwella yr Awdurdod wedi cael eu pennu yng nghyd-destun yr heriau sylweddol sy'n wynebu gwasanaethau cyhoeddus, ond maent hefyd yn adlewyrchu awydd i groesawu syniadau arloesol a ffyrdd newydd o weithio. Yn ogystal â hyn, maent yn croesawu'r saith nod llesiant, ac yn adlewyrchu dyletswyddau ac ymrwymiad yr Awdurdod i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Dywedodd y Cynghorydd Rowland Rees-Evans, Cadeirydd Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru:

“Dros y flwyddyn nesaf, byddwn yn canolbwyntio ar ddatblygu a chyflawni ymyrraeth diogelwch yn y cartref newydd i'r rheiny sy'n wynebu'r risg fwyaf yn ein cymunedau. Rydym hefyd wedi ymrwymo i fuddsoddi yn ein pobl ac i wneud y defnydd gorau o'n hasedau a'n hadnoddau, gan ofalu bod ein staff yn y sefyllfa orau posibl i ddelio ag argyfyngau ac i sicrhau gwell diogelwch ar eu cyfer eu hunain a'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu. 

Wrth i ni barhau i ymateb i'r heriau ariannol sydd o'n blaenau, byddwn hefyd yn ceisio datblygu datrysiadau arloesol er mwyn sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau costeffeithiol o ansawdd uchel”.