Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Banc Tecstilau Ionawr 2019

30/01/2019 00:00
 
 

Arwyr y Banciau Tecstilau!

 

Unwaith eto eleni, rydym yn falch o gefnogi ymgyrch Ailgylchu Elusen y Diffoddwyr Tân ar gyfer mis Ionawr, sef I'r Bag, I'r Banc. 

Yn ystod yr wyth mlynedd diwethaf, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi codi'r swm anhygoel o £86,322.22 trwy'r banciau tecstilau yn unig. Mae'r Gwasanaeth yn cefnogi'r Elusen mewn modd gweithredol trwy nifer o ddigwyddiadau codi arian, ac mae'n falch o gael ei gysylltu ag Elusen sy'n gwneud cymaint i helpu'r rheiny y mae arnynt angen cymorth.

Dywedodd y Dirprwy Brif Swyddog Tân, Rob Quin:

 

“Mae Elusen y Diffoddwyr Tân yn gwneud gwaith gwych i helpu diffoddwyr tân sydd wedi'u hanafu, ynghyd â'u teuluoedd. Mae'n hynod o bwysig, felly, fod Gwasanaethau Tân ledled y Deyrnas Unedig yn parhau i weithio'n galed i godi'r arian y mae ei angen i alluogi i'r gwaith hwn barhau. Mae'r elusen yn gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau'r rheiny sy'n dioddef, yn aml, o anafiadau difrifol wrth geisio helpu pobl mewn angen. Felly, y peth lleiaf y gallwn ni, y Gwasanaeth Tân ac Achub, ei wneud yw sicrhau eu bod yn gallu cael y gofal a'r driniaeth y mae arnynt eu hangen i symud ymlaen â'u bywydau."

“Mae gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru hanes hir a llwyddiannus o godi arian ar gyfer yr elusen, ac mae'r ffigurau diweddaraf hyn, a godwyd trwy gasglu dillad a thecstilau, yn enghraifft wych arall o'r modd y mae'r Gwasanaeth Tân yn cyfrannu. Wrth gwrs, dim ond un enghraifft yw hyn o'r ffyrdd yr ydym yn mynd ati i godi arian i gefnogi Elusen y Diffoddwyr Tân. Bob blwyddyn, mae ein staff yn cynnal digwyddiadau codi arian ar hyd a lled Canolbarth a Gorllewin Cymru, gan gynnwys sesiynau golchi ceir, digwyddiadau chwaraeon, casgliadau tymhorol a heriau corfforol. Y Nadolig diwethaf,  bu i ni hyd yn oed recordio cân Nadolig gyda chefnogaeth personél o Wasanaethau Tân ac Achub eraill ledled y Deyrnas Unedig."

Daw cyfran fawr o'r arian a godwn ar gyfer Elusen y Diffoddwyr Tân trwy gyfraniadau personol gan aelodau o'r cyhoedd a busnesau, sy'n teimlo eu bod am ddiolch i ni am yr help a roddwyd iddynt pan oedd arnynt ei angen fwyaf. Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddweud diolch am y nifer mawr o gyfraniadau hael y mae'r bobl sy'n byw yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru wedi'u gwneud, ac yn parhau i'w gwneud, er mwyn cefnogi eu Diffoddwyr Tân fel hyn.”

Gallwch ddod o hyd i fanciau tecstilau Elusen y Diffoddwyr Tân yn sawl un o'r gorsafoedd tân. Maent yn felyn llachar gyda logo'r Elusen arnynt, felly ni allwch eu methu.

 

Dewch o hyd i'ch banc agosaf YMA, ymunwch ar y Cyfryngau Cymdeithasol a chofiwch ddefnyddio'r hashnod #IrBagIrBanc

I gael rhagor o wybodaeth am Elusen y Diffoddwyr Tân, ewch i www.firefighterscharity.org.uk