Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Côr Ysgol yn Croesawu Pwmp Achub Newydd i Grymych

26/09/2017 11:00

Brynhawn Gwener yr 22ain o Fedi 2017, rhoddwyd allweddi eu pwmp achub newydd sbon yn swyddogol i'r criw yng Ngorsaf Tân ac Achub Crymych.

 
 

Cyflwynwyd yr allweddi i'r Rheolwr Gwylfa, Euros Edwards, gan Reolwr Ardal Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC), Iwan Cray, a hynny mewn seremoni fendithio yng Ngorsaf Tân ac Achub Crymych dan arweiniad y Canon Illtyd Protheroe, Caplan GTACGC.

Hefyd yn bresennol yn y seremoni fendithio oedd côr o Ysgol y Frenni, a roddodd groeso swynol a chofiadwy i'r Pwmp Achub Volvo. Roedd criw yr orsaf wrth eu bodd yn dangos eu cerbyd newydd i'r plant.

 
 

Dywedodd y Rheolwr Gwylfa, Euros Edwards, "Mae dyfodiad y Pwmp Achub Volvo newydd yn agor y bennod ddiweddaraf yn hanes balch Gorsaf Dân Crymych. Mae hwn yn gerbyd rhagorol, ac yn ased hanfodol ar gyfer ein diffoddwyr tân yn eu hymdrechion i ddiogelu eu cymunedau lleol.

Hoffwn ddiolch i'r gymuned leol am ddod i'r seremoni fendithio, ac yn arbennig i blant Ysgol y Frenni, a ganodd mor wych."

 
 
"Yn ogystal â hyn, hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i'n cyflogwyr lleol, sy'n caniatáu i'w staff ymateb i alwadau yn ystod oriau gwaith. Diolch hefyd, wrth gwrs, i'n diffoddwyr tân, pob un ohonynt yn ddiffoddwr tân ar alwad, ac yn bobl sy'n cyfrannu eu hamser sbâr, o wirfodd, i wasanaethu a diogelu eu cymunedau. Maent yn rhan annatod o gymuned Crymych a'r ardaloedd oddi amgylch."

 
 
Dywedodd y Rheolwr Ardal, Iwan Cray, "Mae sicrhau bod gan ein diffoddwyr tân y cyfarpar iawn, a'u bod wedi'u hyfforddi'n dda ac yn llawn cymhelliant, yn hanfodol i sicrhau diogelwch parhaus y cymunedau yr ydym yn byw ynddynt.

Mae GTACGC yn buddsoddi'n barhaus yn ei fflyd o gerbydau a chyfarpar fel bod gan ein diffoddwyr tân yr adnoddau gorau posibl i ddelio ag achosion brys, gan eu gwarchod eu hunain a'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Roedd y pwmp blaenorol wedi cael ei alw allan i 1,844 o ddigwyddiadau yn ystod ei 16 mlynedd o wasanaeth yng Ngorsaf Dân Crymych, gan deithio dros 59,000 o filltiroedd.

Yn ystod y pum mlynedd diwethaf, mae criwiau Crymych wedi cael eu galw allan i 50 o danau mewn tai a 104 o wrthdrawiadau traffig ffyrdd, ac maent hefyd wedi ymateb i 619 o alwadau meddygol brys mewn cerbydau cyd-ymateb. Mae hyn oll wedi cael ei gyflawni ar gost o 13c y pen y dydd yn unig, ac yn brawf o ymroddiad ac ymrwymiad y criwiau ar alwad yng Nghrymych, a ledled Canolbarth a Gorllewin Cymru.