Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cadwch yn Ddiogel rhag Gwenwyn Carbon Monocsid y Nadolig hwn

27/12/2017 00:00
Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin yn atgoffa'r cyhoedd o beryglon gwenwyn carbon monocsid. Rhwng 2014 a 2016 cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ei alw i 166 o ddigwyddiadau yn ymwneud â dod i gysylltiad â charbon monocsid ledled ardal y Gwasanaeth. 
 

Mae carbon monocsid yn nwy sy'n ddi-liw, yn ddiarogl ac yn wenwynig iawn, ac fe'i ceir mewn offer sy'n defnyddio tanwydd sy'n seiliedig ar garbon. Os ydych yn defnyddio nwy naturiol, LPG, olew gwresogi, neu danwydd solet i wresogi neu goginio, dylech fod yn ymwybodol o beryglon carbon monocsid os nad yw eich offer wedi cael ei osod yn iawn ac os nad yw'n cael ei gynnal a'i gadw'n iawn. Gall llosgwyr sydd wedi'u difrodi'n wael, ffliwiau sydd wedi'u blocio, chwistrellwyr brwnt ac awyru gwael achosi gwenwyn carbon monocsid, sy'n gallu lladd mewn munudau.

Yn ystod gwyliau'r Nadolig, bydd nifer o bobl yn cynnau eu stof dân neu danwydd solet, ac, os nad yw'r stof hon wedi cael ei chynnal a'i chadw'n gywir, gall eu rhoi mewn perygl o wenwyn CO. Cyn cynnau'r tân, cofiwch y canlynol: dylai'r simnai gael ei hysgubo o leiaf unwaith y flwyddyn, a dylai pob stof gael gwasanaeth gan beiriannydd cymwys neu gofrestredig. Wrth lanhau'r grât, mae hefyd yn bwysig bod yn ymwybodol y bydd y lludw poeth yn dal i ryddhau CO, felly bydd angen mynd ag ef allan a'i osod mewn cynhwysydd sy'n gwrthsefyll tân lle y gall oeri'n ddiogel.

Mae Rheolwr Diogelwch yn y Cartref Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Jeremy Trew, yn rhybuddio:
‘Mae symptomau gwenwyn carbon monocsid yn debyg i symptomau annwyd, sy'n golygu bod pobl yn teimlo'r effeithiau ond yn tybio bod ganddynt firws. Mae canfodydd carbon monocsid yn hanfodol i atal camgymeriad hawdd rhag mynd yn drasiedi.’

Ymhlith symptomau gwenwyn carbon monocsid y mae:

Ychydig o ben tost
Cyfog
Lludded
Pendro
Chwydu
Cysgadrwydd.

Er mwyn diogelu rhag gwenwyn carbon monocsid, mae'r Gwasanaeth Tân yn argymell yn gryf eich bod yn cael canfodydd CO yn eich cartref, ac, os bydd yn seinio, eich bod yn stopio defnyddio'r teclyn, yn awyru'r adeilad ar unwaith, ac nad ydych yn defnyddio'r teclyn eto hyd nes iddo gael ei wasanaethu gan beiriannydd.

I gael rhagor o wybodaeth am ein Gwiriadau Diogelwch Tân yn y Cartref, ewch i'n gwefan