Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cadwch yn ddiogel ar y ffyrdd y gaeaf hwn

01/12/2017 09:00

Treuliwch wyliau’r Nadolig gyda’ch teulu, nid gyda ni. 

Wrth i’r tymheredd ddisgyn, hoffai GTACGC dynnu sylw pawb at beryglon amodau tywydd oer, yn enwedig ar y ffordd. 

Mae’r Tîm Diogelwch ar y Ffyrdd yn annog pob gyrrwr i ystyried ei lwybr, ac i gadw mewn cof bod ffyrdd a lonydd gwledig yn arbennig o beryglus pan fydd hi’n rhewi. Cofiwch ganiatáu digon o amser i yrru’n ofalus, yn enwedig yn achos oedi annisgwyl. 

Mae’r Dirprwy Bennaeth Diogelwch Cymunedol, Steve Davies, yn cynghori, “Mae gyrru mewn amodau gaeafol gwael yn golygu gyrru mewn modd gwahanol, a thrwy wneud rhai newidiadau syml i arferion gyrru, gall gyrwyr leihau’r siawns o fod mewn gwrthdrawiad”. 

Ychwanegodd, “Ar yr adeg hon o’r flwyddyn, gall amodau gyrru fod yn beryglus. Rwy’n annog modurwyr i fod yn barod i yrru’n ofalus ac addasu eu gyrru yn ôl yr amodau”. 

Cofiwch y pwyntiau canlynol wrth yrru yn ystod y gaeaf eleni: 

  • Gwiriwch y rhagolygon a’r newyddion traffig, yn lleol ac yn genedlaethol. 

  • Gwiriwch eich teiars yn gyson ar gyfer amodau gyrru yn y gaeaf, rydym yn argymell​  dyfnder o 3 mm, o leiaf.

  • Cadwch eich sgrin wynt yn glir ac ychwanegwch hylif golchi sgrin at eich potel olchi yn gyson, cadwch y ffenestri a’r drychau yn glir o anwedd, iâ ac eira. 

  • Paratowch eich car ar gyfer y gaeaf a rhowch wasanaeth gaeaf iddo. Rydych yn fwy tebygol o dorri lawr ar yr adeg hon o’r flwyddyn. 

  • Rhowch fanylion eich taith i rywun, yn ogystal â’r amser yr ydych yn disgwyl cyrraedd. 

  • Cadwch eich pellter. Mae pellter stopio ddeg gwaith yn hirach ar iâ neu yn yr eira. 

  • Gyrrwch yn ofalus mewn amodau rhewllyd. Peidiwch â brecio na chyflymu’n galed, na llywio’n rhy gyflym, ac yn bwysicaf oll, cofiwch arafu eich cyflymder.

  • Rhowch becyn argyfwng gaeaf at ei gilydd yn cynnwys yr eitemau hanfodol canlynol: crafwr iâ a gwrthrewydd, fest lachar, triongl rhybudd, ffôn symudol i’w defnyddio pan fyddwch wedi parcio yn unig, tortsh, byrbrydau, dŵr potel, blanced, dillad cynnes, esgidiau cerdded a phecyn cymorth cyntaf.

Pennaeth Corfforaethol Atal ac Amddiffyn, Mydrian Harries: 

“Ar yr adeg hon o’r flwyddyn pan fo’r tywydd yn golygu bod gyrru yn fwy peryglus, ynghyd â’r cynnydd yn swm y traffig wrth i ni nesáu at gyfnod gwyliau’r Nadolig, mae gwrthdrawiadau traffig ffyrdd yn fwy tebygol o ddigwydd.  Rwy’n apelio i bawb sy’n gyrru ar ein ffyrdd i fod yn fwy gofalus; trwy ganiatáu mwy o amser ar gyfer teithio, yn ogystal â pheidio â defnyddio unrhyw ddyfeisiau symudol, gan ein bod yn gwybod bod hynny’n amharu ar lefel canolbwyntio’r gyrrwr, a’i fod yn ffactor sy’n cyfrannu at wrthdrawiadau traffig ffyrdd”.

I gael rhagor o wybodaeth am Ddiogelwch ar y Ffyrdd yn y Gaeaf, cliciwch yma, neu cysylltwch â’r Tîm Diogelwch ar y Ffyrdd yn RTC@mawwfire.gov.uk