Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cyfarpar Diogelu Personol Amlddefnydd i ddiffoddwyr tân

20/02/2018 10:00

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi dechrau cyflwyno Cyfarpar Diogelu Personol Amlddefnydd newydd ar gyfer ei ddiffoddwyr tân.

Ar 14 Chwefror 2018, dechreuodd yr holl ddiffoddwyr tân yn Ardal Reoli Abertawe ddefnyddio eu Cyfarpar Diogelu Personol Amlddefnydd newydd wrth ymateb yn weithredol. Bydd y criwiau'n gwisgo'r cyfarpar newydd hyn wrth ymateb i bob digwyddiad, ac eithrio tanau mewn eiddo.


Dywedodd y Rheolwr Gorsaf, Sean Lloyd, "Rydym yn cyflwyno'r Cyfarpar Diogelu Personol Amlddefnydd newydd i bob Ardal Reoli ar y tro. Abertawe yw'r ail Ardal Reoli i gael y cyfarpar newydd, yn dilyn ei gyflwyno yng Nghastell-nedd Port Talbot yn gynharach yn y flwyddyn. Yn ystod y 12 mis nesaf, bydd pob diffoddwr tân yn y Gwasanaeth hwn yn cael y cyfarpar newydd i'w wisgo wrth ymateb i ddigwyddiadau nad ydynt yn danau mewn eiddo.

Yn weledol, mae'r cyfarpar coch newydd yn wahanol iawn i'r cyfarpar diogelu personol aur traddodiadol ar gyfer diffoddwyr tân.

Er y bydd y criwiau yn Ardaloedd Rheoli Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe yn parhau i wisgo'r cyfarpar diogelu personol aur traddodiadol, byddant yn gwisgo'r Cyfarpar Diogelu Personol Amlddefnydd coch i ddigwyddiadau megis gwrthdrawiadau traffig ffyrdd, digwyddiadau achub â rhaff, a thanau gwyllt, ymhlith eraill.

Mae'r cyfarpar yn galluogi diffoddwyr tân i weithio mewn amodau caeth, heb gael eu cyfyngu gan y rhwystrau thermol sy'n gysylltiedig â'r cyfarpar diogelu personol (aur) presennol. Bydd hyn yn lleihau blinder a straen gwres.”


Dywedodd y Prif Swyddog Tân, Chris Davies, "Mae rôl y diffoddwr tân wedi datblygu'n sylweddol dros yr 20 mlynedd diwethaf, a thrwy ddarparu'r cyfarpar diogelu personol amlddefnydd hwn i'n diffoddwyr tân, rydym yn cydnabod y pwysau cynyddol sydd ar ein criwiau.

Mae ein diffoddwyr tân yn peryglu eu bywydau bob dydd, felly mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi ymrwymo'n llwyr i ddarparu'r cyfarpar gorau posibl iddynt, er mwyn eu diogelu nhw wrth iddynt eich diogelu chi.

Bydd y buddsoddiad hwn hefyd yn arbed arian i'r Gwasanaeth Tân ac Achub gan y bydd gwisgo'r Cyfarpar Diogelu Personol Amlddefnydd newydd ar gyfer digwyddiadau nad ydynt yn danau mewn eiddo yn ymestyn oes weithredol ein pecyn o gyfarpar diogelu personol ar gyfer diffoddwyr tân. Dyma un enghraifft fach o'r modd yr ydym wedi gwella ein prosesau busnes er mwyn arbed arian yn ystod y cyfnod hwn o gyni.

Er 2006, rydym wedi lleihau ein cyllideb 20%, gan arbed £9 miliwn. Serch hynny, er gwaethaf y cyfyngiadau ariannol a wynebir gan ein cymunedau, byddwn yn parhau i ymdrechu i gyflawni ein nod i ddarparu ymateb brys o'r radd flaenaf i'n cymunedau.”