Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cymerwch ofal ar Noson Tân Gwyllt

29/10/2019 00:00
 
 Cymerwch ofal ar Noson Tân Gwyllt
 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Heddlu De Cymru, Heddlu Dyfed Powys ac Awdurdodau Lleol yn cydweithio i feithrin ymwybyddiaeth y cyhoedd o'r modd y gallant gadw'n ddiogel yn ystod y gweithgareddau sydd i ddod ar Noson Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt. Mae'r ymgyrch yn annog pobl i fod yn ystyriol o unrhyw un nad yw'n dymuno bod yn rhan o'r dathliadau.

I nifer o blant a phobl ifanc, mae Noson Calan Gaeaf yn gyfle i wisgo i fyny a chael eu gwobrwyo â “danteithion” gan eu cymdogion. Mae adrannau Diogelwch Cymunedol y Gwasanaeth Tân, ochr yn ochr â'r Heddlu, yn atgoffa plant a phobl ifanc i barchu cymdogion nad ydynt yn awyddus i gymryd rhan yn y gweithgareddau ar 31 Hydref. #DdimIBawb

A hithau bron yn 5 Tachwedd, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn annog y cyhoedd i ddathlu Noson Tân Gwyllt eleni yn y ffordd fwyaf diogel posibl, ac i fynd i weld arddangosfa tân gwyllt gyhoeddus swyddogol, sy'n llawer mwy diogel, difyr a chosteffeithiol nag arddangosfeydd preifat. 

Y brif neges yw y dylech fwynhau tân gwyllt o bellter diogel, ac os byddwch yn chwarae losin neu lanast, cofiwch na ddylech ond alw heibio'r rheiny sydd am gymryd rhan.

Dywed y Rheolwr Lleihau Tanau Bwriadol, Steve Richards: 

"Mae GTACGC wedi ymrwymo i gefnogi pobl sy'n agored i niwed ac sy'n dioddef troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Yn ystod y cyfnod hwn, byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â'n sefydliadau partner i gysylltu ag unigolion sy'n dioddef y math hwn o drosedd a'u cefnogi.”

 yn ei flaen i roi'r cyngor canlynol: 
"Mae diogelwch yn allweddol i sicrhau Noson Tân Gwyllt ddiogel a llwyddiannus. Byddem yn annog pawb sydd am ddathlu Noson Tân Gwyllt i geisio mynd i'ch arddangosfa tân gwyllt a choelcerth leol. Fodd bynnag, os ydych am brynu tân gwyllt, gofalwch eich bod yn eu prynu gan adwerthwr dibynadwy a bod y nod BS 7114 ar y tân gwyllt.”

Cofiwch gadw anifeiliaid anwes dan do yn ystod y cyfnod hwn, er mwyn sicrhau nad ydynt yn cael ofn a'u bod yn ddiogel rhag perygl, a byddwch yn ystyriol o'ch cymdogion trwy eu rhybuddio ymlaen llaw, a pheidiwch â chynnau tân gwyllt ar ôl 11pm.

Os ydych yn gwybod am unrhyw un sy'n gwerthu tân gwyllt anghyfreithlon, cysylltwch â'r heddlu trwy ffonio 101."

Mae GTACGC yn cynghori'r cyhoedd i beidio ag adeiladu coelcerthi preifat, ond os ydych yn bwriadu gwneud hynny, mynnwn eich bod yn cysylltu â'r Gwasanaeth Tân ymlaen llaw ar 01268 909408 ac yn darparu'r wybodaeth ganlynol: Am mwy o wybodaeth lawrlwythwch ein poster diogelwch tângwyllt​.


· Enw unigolyn cyfrifol a rhif ffôn cyswllt
· Dyddiad, amser a lleoliad y goelcerth
· Y modd y byddwch yn diffodd y tân ar ôl y digwyddiad neu os bydd yn mynd allan o reolaeth

Trwy ddilyn yr awgrymiadau syml canlynol, gallwch sicrhau'r noson fwyaf diogel posibl:

Gofalwch eich bod yn gwneud y canlynol:

• Gosod y goelcerth yn ddigon pell i ffwrdd oddi wrth dai, garejys, siediau, ffensys, ceblau uwchben, coed a pherthi. Mae mwy na 15 metr fel arfer yn bellter diogel.
• Sicrhau bod y goelcerth yn sefydlog ac na fydd yn cwympo.
• Sicrhau bod pawb yn sefyll yn ddigon pell i ffwrdd (15 metr) o'r tân a bod plant yn cael eu goruchwylio bob amser.
• Cadw bwcedi o ddŵr, pibell ddŵr neu gyfarpar diffodd tân gerllaw rhag ofn y bydd argyfwng.
• Arllwys dŵr ar weddillion y goelcerth cyn gadael.
• Cadw anifeiliaid anwes dan do yn ystod y noson.

PEIDIWCH â gwneud y canlynol:
Llosgi:
• Teiars
• Silindrau
• Tuniau
• Erosolau
• Paent
• Plastigion
• Rwber
• Dodrefn wedi'u llenwi â sbwng
• Peidiwch byth â defnyddio hylifau fflamadwy i gynnau coelcerth.
• Peidiwch byth â chynnau na storio tân gwyllt wrth ymyl coelcerth.
• Peidiwch byth a gadael coelcerth i losgi heb neb yn cadw golwg arno.