Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cynllun Corfforaethol Drafft 2020 - 2025

01/10/2019 00:00
 

Dweud eich Dweud

Cynllun Corfforaethol Drafft 2020 - 2025

 





Mae yna ffocws cenedlaethol ar rymuso cymunedau i ddod ynghyd a datrys problemau, er mwyn adeiladu'r gymdeithas y maent am ei chael. Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cydnabod bod gan ein cymunedau a'n partneriaid rôl hanfodol i'w chwarae o ran ein helpu i wella ein gwasanaeth, lleihau risg, a datblygu cymunedau mwy diogel. 

Does dim dwywaith y bydd yr hinsawdd ariannol sydd ohoni yn parhau i roi pwysau ychwanegol ar lefelau'r gwasanaeth a ddarparwn, wrth i ni ymestyn ein hadnoddau ymhellach fyth.

 

Rydym wedi ymrwymo i addasu i'r heriau hyn mewn ffordd gadarnhaol, ac mae ein Cynllun Corfforaethol Drafft ar gyfer 2020-2025 yn nodi ein Cyfeiriad Strategol ar gyfer y pum mlynedd nesaf. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys ein pedwar Nod Strategol Drafft a'n Hamcanion Gwella a Llesiant ar gyfer 2020-2021​. Mae'r Amcanion Gwella hyn wedi'u gosod yng nghyd-destun yr heriau sylweddol sy'n wynebu gwasanaethau cyhoeddus, ond maent hefyd yn adlewyrchu awydd i groesawu syniadau arloesol a ffyrdd newydd o weithio. Rydym yn parhau i fod wedi ymrwymo i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, ac rydym wedi croesawu ein dyletswyddau a'n rôl fel partner statudol ledled y chwe Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

 

 

Rydym yn hyderus bod y Nodau Strategol Drafft a'r Amcanion Gwella a Llesiant a gynhwysir yn ein Cynllun Corfforaethol Drafft ar gyfer 2020-2025 yn amlinellu rhaglen gadarn o weithgarwch ar gyfer y flwyddyn nesaf, ac yn cydnabod anghenion byrdymor, tymor canolig a hirdymor y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Fodd bynnag, mae ansicrwydd presennol yn golygu bod cynllunio ar gyfer yr hirdymor yn heriol iawn, felly byddwn yn adolygu ein Cynllun Corfforaethol yn flynyddol er mwyn ein galluogi i lunio Nodau Strategol ac Amcanion Gwella a Llesiant ystyrlon yn unol â'n Blaenoriaethau Strategol flwyddyn ar ôl blwyddyn.

 

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y byddwn yn ei wneud yn ystod 2020-2021 a sut y byddwn yn mesur ein llwyddiant, darllenwch ein Cynllun Corfforaethol Drafft ar gyfer 2020-2025.

 

Mynegwch eich barn trwy lenwi ein holiadur

​Dirprwy Brif Swyddog Tân Roger Thomas 




Rydym yn falch dros ben o gael cyflwyno ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2020-2025. Mae ein Cynllun Corfforaethol yn disgrifio ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol, sef “bod yn Arweinydd Byd ym maes Ymateb i Argyfwng a Diogelwch Cymunedol”. Rydym yn hyderus y bydd ein Nodau Strategol a’n Hamcanion Gwella a Llesiant yn fodd i ni gyflawni ein dyletswyddau statudol a chyfrannu, ar ben hynny, at gyflawni gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.
Rheolwr Ardal 
Simon Jenkins
 
 
Ein Pobl 
Byddwn yn sicrhau bod gan ein staff yr wybodaeth a’r sgiliau y mae arnynt eu hangen i ddarparu a datblygu ein gwasanaethau mewn modd diogel. Byddwn yn sicrhau bod ganddynt y galluoedd cywir ar gyfer y dyfodol, a’u bod yn gynrychioliadol o’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.
Rheolwr Ardal 
Peter Greenslade
 
 

Ein Hamgylchedd
Byddwn yn parhau i anelu at wella ein harferion gweithio a’n gweithgareddau gan ystyried ein heffaith byrdymor a hirdymor ar yr amgylchedd. Byddwn yn parhau i geisio lleihau ein hôl troed carbon ac yn parhau â’n hymchwil i dechnoleg adnewyddadwy, gynaliadwy, werdd ar gyfer ein fflyd ac adeiladau, gan chwilio am gyfleoedd i gydweithredu er mwyn gwella ein heffaith ar yr amgylchedd
Rheolwr Ardal 
Craig Flannery
 
 

Ein Dyfodol
Byddwn yn nodi ffyrdd arloesol o wella ein prosesau busnes a’r gwaith o ddarparu ein gwasanaethau i’n cymunedau


Rheolwr Ardal 
Mydrian Harries 
  

Ein Cymunedau
Byddwn yn gwella diogelwch a lles ein cymunedau trwy ymyraethau cyfannol ac ymgysylltu â phartneriaid.