Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Datganiad ynghylch Coronafeirws (COVID-19).

18/03/2020 10:00

Hoffai Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru dawelu meddyliau pobl ein cymunedau yng nghanol yr achosion o'r Coronafeirws (COVID-19).

Mae pob canllaw a chyngor a gyhoeddir gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig ac Iechyd Cyhoeddus Cymru mewn perthynas â'r Coronafeirws (COVID-19) yn cael ei fonitro'n fanwl gan y Gwasanaeth.

Mae'r Gwasanaeth wedi sefydlu Tîm Digwyddiad Critigol, sy'n cyfarfod yn ddyddiol i sicrhau ein bod yn y sefyllfa orau posibl i werthuso'r holl wybodaeth sy'n cael ei hanfon ymlaen.

Mae gallu parhaus y Gwasanaeth i weithredu mewn modd effeithiol, ynghyd â lles staff gweithredol a staff cymorth y rheng flaen, yn flaenoriaeth, ac mae'r Gwasanaeth, yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru, wedi symud i'r cam Oedi.

O ganlyniad, rydym bellach yn rhoi blaenoriaeth i alluogrwydd ymateb gweithredol ein rheng flaen, ac yn lleihau rhai gwasanaethau anstatudol. Cysylltir yn fuan â'r rhai y bydd hyn yn effeithio arnynt er mwyn sicrhau, lle bo hynny'n bosibl, y deuir o hyd i waith amgen addas.

Pe byddai arnoch angen y Gwasanaeth Tân ac Achub mewn argyfwng, rydym am eich sicrhau y byddwn yn dal i ymateb ar unwaith.

Hoffem yn ogystal atgoffa'r cyhoedd y dylent sicrhau eu bod yn dilyn yr holl ganllawiau a gyhoeddir gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig ac Iechyd Cyhoeddus Cymru mewn perthynas â'r Coronafeirws (COVID-19), gan ofalu eu bod hefyd yn talu sylw i'r holl gyngor angenrheidiol ar ddiogelwch yn y cartref sydd ar gael ar ein gwefan.

Diolch i chi i gyd am eich dealltwriaeth a'ch cefnogaeth barhaus yn ystod yr ansicrwydd heriol, digynsail hwn.