Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Diwali

21/10/2019 00:00

Diwali Hapus! Dathlu yn ddiogel

Hoffai Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin gynnig cyngor ar ddiogelwch rhag tân i bobl sy'n dathlu'r Diwali.

Mae yna gynnydd yn nifer y lampau olew, neu lampau 'diva', a ddefnyddir yn ystod Diwali, a elwir hefyd yn 'Ŵyl y Goleuadau'. Credir bod golau yn symbol o ddaioni, felly caiff lampau gwahanol eu llosgi yn ystod y dydd a'r nos er mwyn atal tywyllwch a drwg. Mae yna risg gynyddol o dân yn ystod Diwali, a hynny o ganlyniad i'r lampau 'diva', y canhwyllau a'r tân gwyllt – ond gellwch leihau'r risgiau i chi eich hun a'ch teulu trwy gymryd rhai camau rhagofalus syml.

Larymau Mwg

Mae larymau mwg yn achub bywydau, felly gwnewch yn siŵr bod gennych larwm mwg sy'n gweithio ar bob llawr yn eich cartref. Os bydd tân, bydd larwm mwg yn eich rhybuddio ar unwaith, gan roi amser i chi a phawb arall yn y cartref ddianc i fan diogel.

Canhwyllau

 Sicrhewch eich bod bob amser yn gosod canhwyllau mewn daliwr priodol i'w hatal rhag disgyn, gan sicrhau eich bod yn gosod y daliwr ar arwyneb gwrth-wres.

 •Diffoddwch y canhwyllau cyn i chi adael yr ystafell a chyn i chi fynd i'r gwely

 Cadwch ganhwyllau y tu hwnt i gyrraedd plant ac anifeiliaid anwes

 •Cadwch ganhwyllau i ffwrdd oddi wrth rubanau, cardiau cyfarch ac addurniadau eraill – gallai'r rhain fynd ar dân yn hawdd

 •Cadwch ganhwyllau i ffwrdd oddi wrth ddrafft a llenni, ffabrigau eraill neu ddodrefn, a allai fynd ar dân

 •Cadwch ganhwyllau i ffwrdd oddi wrth ddillad a gwallt – os oes unrhyw siawns y gallech anghofio bod cannwyll yno a phwyso drosti, rhowch hi yn rhywle arall.

Coginio

•Peidiwch â gadael i ddim dynnu eich sylw wrth goginio – trowch y gwres i lawr, neu ei ddiffodd yn llwyr, os bydd yn rhaid i chi adael bwyd yn coginio heb neb yn cadw golwg arno

•Cadwch lieiniau sychu llestri, dillad a gwifrau trydanol i ffwrdd o'r ffwrn a'r hob

•Gwnewch yn siŵr nad yw handlenni sosbenni yn wynebu am allan ar yr hob na chwaith dros fflam noeth

•Cofiwch wirio bod y ffwrn neu'r hob wedi cael eu diffodd ar ôl i chi orffen coginio

•Cymerwch ofal ychwanegol wrth ffrio mewn braster dwfn neu goginio ag olew – gall olew poeth fynd ar dân yn hawdd – defnyddiwch beiriant ffrio braster dwfn a reolir gan thermostat, a fydd yn sicrhau nad yw'r braster yn mynd yn rhy boeth

Tân gwyllt

Os ydych yn ystyried defnyddio tân gwyllt yn rhan o'ch dathliadau, dilynwch y cod tân gwyllt.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am sut y mae defnyddio tân gwyllt yn ddiogel trwy ddilyn y ddolen hon: http://www.mawwfire.gov.uk/Cymraeg/Diogelwch/Yn-Y-Gymuned/Pages/Diogelwch-Tan-Gwyllt.aspx

Pa mor ddiogel yw eich cartref?

Gall Diffoddwyr Tân a staff Diogelwch Cymunedol y Gwasanaeth ymweld â'ch cartref i roi cyngor ar ddiogelwch yn y cartref i chi, yn ogystal â chyflenwi a gosod larwm mwg yn rhad ac am ddim.

Os hoffech drefnu archwiliad diogelwch rhag tân yn y cartref, dilynwch y ddolen hon:

http://www.mawwfire.gov.uk/Cymraeg/Diogelwch/Yn-Y-Cartref/Pages/Diogelwch-Tan-yn-y-Cartref.aspx