Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dymunwn Nadolig diogel iawn i chi

01/12/2017 08:00
 

Er bod y Nadolig yn amser i ddathlu a chwrdd â theulu a ffrindiau, Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru hefyd yn atgoffa'r cyhoedd i gadw'n ddiogel trwy gydol yr Ŵyl.

Dywedodd y Rheolwr Diogelwch yn y Cartref, Will Bowen: “Trwy fod yn ymwybodol o'r risgiau a thrwy gymryd rhai rhagofalon, gallwch sicrhau y gallwch chi a'ch anwyliaid ddathlu'n ddiogel. Gadewch iddo fod yn Nadolig i'w gofio am y rhesymau iawn

“Wrth fynd ati i greu naws Nadoligaidd yn eich cartref:

 • “Peidiwch byth â rhoi canhwyllau yn ymyl eich coeden Nadolig, nac yn ymyl deunyddiau sy'n gallu cynnau'n hawdd (e.e. llenni).
 • Cadwch ganhwyllau, tanwyr a matsys allan o gyrraedd plant.
 • Peidiwch byth â gadael canhwyllau ynghyn heb oruchwyliaeth.
 • Peidiwch byth â gorlwytho socedi trydan.
 • Cofiwch ddiffodd goleuadau Nadolig bob tro, a datgysylltu'r plwg cyn i chi adael y tŷ neu fynd i'r gwely.
 • Gall addurniadau losgi'n hawdd – felly peidiwch â'u clymu'n sownd wrth wresogyddion neu oleuadau.
 • Neilltuwch amser i alw gyda pherthnasau a chymdogion oedrannus y Nadolig hwn, gan eu bod yn wynebu mwy o risg o dân.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod chi, eich teulu ac ymwelwyr yn gwybod sut i ddianc mewn argyfwng.
 • Gwiriwch fod ar eich goleuadau coeden Nadolig yr arwydd Safon Diogelwch Prydain cyn eu defnyddio”.

“Mae'r Nadolig yn adeg lle'r ydym yn tueddu i adael fynd ac ymroi, boed hynny yn fwyd neu'n ddiod. Ni fyddem fyth am atal y cyhoedd rhag mynd i ysbryd yr Ŵyl, fodd bynnag, rydym yn mynnu i chi ddilyn y cyngor isod:

 • Peidiwch byth ag yfed a gyrru. Os ydych yn gwybod eich bod yn mynd allan ac yn mynd i yfed, trefnwch ffordd arall o deithio adref. Hefyd, cofiwch y gallech dal fod dros y terfyn cyfreithiol i yrru y bore canlynol.
 • PEIDIWCH â choginio ar ôl bod yn yfed. Beth am gael tecawê?
 • Os ydych yn ysmygu ac wedi bod allan yn yfed, peidiwch byth ag ysmygu yn y gwely. Gallech gwympo i gysgu â sigarét wedi'i chynnau yn eich llaw”.

Os ydych yn bwriadu teithio yn ystod yr Ŵyl, cofiwch fod yn ymwybodol o'r angen i addasu eich gyrru ar gyfer amodau gyrru'r gaeaf. I gael negeseuon diogelwch penodol ynglŷn â diogelwch ar y ffyrdd yn y gaeaf, dilynwch y ddolen hon.

Am ragor o fanylion am y gwasanaeth Gwiriad Diogelwch Tân yn y Cartref, ewch i wefan Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru neu ffoniwch 0800 169 1234.​