Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Fi sydd â'r swydd orau yn y byd!

08/02/2018 00:00
Mae Darren Wilson, un o'n Hyfforddwyr Technegol, wedi bod yn gweithio i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ers 20 mlynedd, ac mae wedi bod wrth ei fodd â phob munud! ​
Yn ystod ei flwyddyn olaf yn yr ysgol, roedd Darren eisoes wedi rhoi ei fryd ar ymuno â'r Gwasanaeth Tân, 

“Rwy'n cofio pawb o'm cwmpas y siarad am y brifysgol neu'r coleg, ond ni fyddwn i'n dweud yr un gair oherwydd roeddwn yn gwybod y byddwn yn ymuno â'r Gwasanaeth Tân. Dyma'r unig beth yr oeddwn am ei wneud ers pan oeddwn yn fachgen

bach, ac roeddwn yn benderfynol y byddwn yn gwireddu hynny.” 

O ddechrau yng Ngorsaf Dân Llanelli, i Abertawe Canolog, mae Darren bellach yn gweithio fel Hyfforddwr Achub Technegol y Gwasanaeth, gan hwyluso hyfforddiant Achub Dŵr a gweithio ar uchder, yn ogystal â Rheolwr Criwiau ar alwad yng Ngorsaf Dân Gorseinon. 

Mae Darren yn cellwair,

“Yn gryno, y Gwasanaeth Tân yw fy mywyd – pan nad wyf yn hyfforddi, yna rwyf ar alwad, ac rwy'n wir fwynhau pob munud”. 
“Ar nodyn difrifol, mae fy swydd fel Hyfforddwr Technegol yn golygu fy mod yn sicrhau bod ein hachubwyr yn cael eu hyfforddi i'r safonau uchaf; bod eu hyfforddiant yn parhau'n gyfredol; a'n bod ni i gyd yn glynu wrth y safonau diogelwch uchaf. 

Fel Gwasanaeth, mae ein holl ddiffoddwyr tân yn cael eu hyfforddi i fodloni safonau Gwaith Diogel ar Uchder Lefel 1, sy'n cynnig sgiliau sylfaenol, tra bo Gorsaf Dân Pontardawe wedi cael hyfforddiant medrusrwydd Achub â Rhaff Lefel 3. Mae hyn yn cynnwys 14 o ddiffoddwyr tân amser cyflawn, a chwe diffoddwr tân ar alwad. Prif swyddogaeth y Tîm Achub â Rhaff Lefel 3 yw darparu sgiliau achub uwch, er enghraifft: dringo adeiladau a chlogwyni, adeiladu systemau achub â rhaffau technegol ar draws afonydd, sgiliau achubwyr/achub, a lansio achubwyr dros argloddiau i achub pobl neu anifeiliaid sy'n sownd”. 

“Ym mis Rhagfyr 2017, ar noson hynod o niwlog, gyda'r gwynt yn hyrddio a'r glaw yn tywallt i lawr, roeddem wedi ymateb i ddigwyddiad yng Nghwm Ifan Bach, lle roedd sbaniel ifanc wedi disgyn dros ymyl ceunant. Roedd y cwymp yn 30 metr, yn syth i lawr, gydag afon a oedd yn llifo'n gyflym islaw, ac nid oedd yr un ffordd y gallai ei berchennog ei gyrraedd heb beryglu ei fywyd ei hun …

Felly, dyma ni'n camu i'r adwy! 

Ynghyd â chriwiau o Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot, defnyddiodd criw Pontardawe ei sgiliau achub â rhaff Lefel 3 i angori'r llinellau achub yn dynn uwchben y cwymp, er mwyn gostwng yr achubwyr yn ddiogel i mewn i'r ceunant i nôl y sbaniel a oedd, erbyn hynny, yn flin iawn. Llwyddom i achub y ci'n ddiogel, heb achosi unrhyw niwed iddo ef na'i berchennog.
 
Dyma'r rheswm pam rwy'n ymfalchïo cymaint yn fy swydd, oherwydd rwy'n gwybod bod y sgiliau yr wyf yn eu haddysgu yn rhoi'r gallu a'r cydnerthedd i'n diffoddwyr tân i sicrhau diogelwch y cyhoedd”.

Wedi cysegru'r 20 mlynedd diwethaf i'r Gwasanaeth, ni all Darren bwysleisio digon pa mor bwysig yw'r gefnogaeth y mae'n ei chael gan ei deulu: 

“Mae pob penderfyniad y byddaf yn ei wneud o ran fy ngyrfa yn benderfyniad ar y cyd â'm gwraig. Ni fyddai'n bosibl i mi ymroi cymaint o amser i'r Gwasanaeth Tân heb y system gymorth sydd gennyf gartref. Mae fy nwy ferch yn falch o'm rôl fel Diffoddwr Tân; mae fy merch ieuengaf, Ffion, yn gysgod i mi, ac mae'n sôn am fod yn Ddiffoddwr Tân, yn union fel ei thad. 

Mae cael y lefel hon o fodlonrwydd swydd yn deimlad anhygoel, ond pe na fyddai fy nheulu yn cefnogi fy mhenderfyniadau, yna ni fyddwn yn gallu gwneud yr hyn yr wyf yn ei wneud”. 
 
 
Os hoffech wybod rhagor am sut beth yw bywyd Diffoddwr Tân, ewch i'r dudalen recriwtio ar ein gwefan yma.