Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hillympics 2017

24/10/2017 00:00
Bu ‘Hillympics’ Cartref Plant Diogel Hillside yng Nghastell-nedd yn llwyddiant mawr unwaith eto eleni, a hynny chwe blynedd ers cynnal y digwyddiad gyntaf!

              

Mae’r Diwrnod Mabolgampau yn gyfle i’r bobl ifanc gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon a gynlluniwyd i hybu eu hunan-barch a’u hunanhyder, a hynny mewn amgylchedd cystadleuol iach, sydd dan reolaeth. Cynhaliwyd y digwyddiad gan GTACGC, a hynny mewn cydweithrediad â Heddlu De Cymru, Ymddiriedolaeth Gymunedol Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe, Sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, y Gweilch, Bulldogs Boxing Gym a Tai Dewis. 

Cydran allweddol arall o’r digwyddiad yw ceisio chwalu unrhyw rwystrau sy’n bodoli rhwng y bobl ifanc a’r gwasanaethau brys, a hynny er mwyn meithrin eu hymddiriedaeth yn y gwasanaethau, yn hytrach na’u bod yn eu hystyried yn wrthwynebwyr. Nod hyn yw cynorthwyo agwedd y bobl ifanc at yr Heddlu a’r Gwasanaeth Tân ar ôl iddynt adael y Cartref, a hynny trwy ddangos iddynt y gellir ymddiried yn y gwasanaethau brys. Gwneir hyn trwy roi’r bobl ifanc, staff yr uned, a staff o’r gwasanaethau brys a sefydliadau partner, mewn grwpiau cymysg gyda’i gilydd, lle mae’n rhaid i’r grwpiau gydweithio i gyflawni’r nod terfynol. 

Dywedodd y Rheolwr Ymgysylltu Ieuenctid, Elaine Williams, 

‘Mae’r Hillympics yn gyfle gwych i alluogi’r bobl ifanc i ddisgleirio a’u mynegi eu hunain trwy chwaraeon a gweithgareddau gwaith tîm. 

Rydym yn awyddus i ddangos i’r bobl ifanc nad ni yw’r gelyn, a bod arnom eisiau iddynt gyflawni a rhagori’.

‘Mae’r Gwasanaeth Tân yn cyflwyno cyrsiau Troseddau a Chanlyniadau a Phoenix yn y Cartref ddwywaith y flwyddyn, ac yn cynorthwyo gydag unrhyw brosiectau ychwanegol sy’n ofynnol gan y ganolfan. 

Mae Troseddau a Chanlyniadau yn brosiect arloesol sydd wedi’i anelu at leihau nifer y tanau bwriadol sy’n cael eu cynnau, yn ogystal ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, er enghraifft ymosodiadau ar Ddiffoddwyr Tân a galwadau ffug. 

Ymyrraeth a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw Prosiect Phoenix, ac fe’i hanelir at bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed, sy’n cael eu dosbarthu’n unigolion haen un – wedi troseddu, neu’n unigolion haen dau – ar fin troseddu neu’n agored i niwed. 
 
Mae’n herio agweddau sy’n bodoli ac yn hyrwyddo pobl ifanc i feddwl yn annibynnol, a hynny trwy ddefnyddio gweithgareddau’r Gwasanaeth Tân i ddatblygu nodweddion personol, er enghraifft gweithio fel tîm ac archwilio terfynau corfforol a meddyliol, ynghyd â hyrwyddo rôl y Gwasanaeth Tân ac Achub, ac addysgu pobl ifanc amdani’.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Troseddau a Chanlyniadau a Phoenix y Gwasanaeth, ewch i’n gwefan