Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hyfforddiant Achub Dŵr Chwefror 2019

28/02/2019 00:00
 Hyfforddiant Achub Dŵr Chwefror 2019

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymatebydd cyntaf ar gyfer pob math o achosion achub dŵr, gyda'n staff wedi'u hyfforddi a'u harfogi'n benodol i ddelio â llifogydd sy'n lledaenu ac i achub pobl o ddŵr sy'n llifo'n gyflym. 


Ddydd Mercher 20 Chwefror, heriwyd ein recriwtiaid newydd wrth iddynt ddioddef prynhawn oer a gwlyb er mwyn gwneud ychydig o hyfforddiant hanfodol a gwerthfawr yn Afon Teifi ym Mhont-tyweli, Llandysul. Yn ystod y prynhawn, cawsant hyfforddiant ar nofio amddiffynnol, hunanachub, achub o'r lan gan ddefnyddio rhaffau taflu, a thechnegau croesi dŵr bas. Hwn oedd y tro cyntaf i rai o'r Diffoddwyr Tân ymgymryd â'r agwedd hon ar hyfforddiant, ac er y gall y profiad fod yn eithaf brawychus, mae dysgu'r sgiliau sylfaenol ar gyfer achub dŵr wrth sicrhau eu diogelwch eu hunain a'u cyd-weithwyr o'r pwys mwyaf. Dywedodd y Rheolwr Gwylfa, Darren Wilson, o'r Tîm Hyfforddi Achub Technegol: 
“Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi cyfle i'n recriwtiaid gael hyfforddiant realistig wrth baratoi ar gyfer eu rôl fel Diffoddwyr Tân gweithredol. Ethos fy nhîm yw po orau yr ydym ni, y Gwasanaeth, wedi'n hyfforddi, ein harfogi a'n paratoi, gorau y gallwn berfformio mewn sefyllfaoedd achub.”

Mae'r Rheolwr Gwylfa, Anthony Mathias, o dîm Cyflenwi Hyfforddiant Recriwtiaid Amser Cyflawn, yn glynu wrth yr arwyddair: 

“Hyfforddi'n Galed – Achub yn Rhwydd, Tîm GTACGC.”

Byddwn yn parhau i feithrin ymwybyddiaeth o'r risgiau, fel y gall pobl fwynhau'r dŵr yn ddiogel a pheidio â diweddu'n un o'r ystadegau ysgytiol hyn, a chynigiwn y cyngor ar ddiogelwch canlynol.

Cyngor ar ddiogelwch

• Os byddwch yn mynd am dro neu i redeg wrth ymyl dŵr, cadwch at y llwybrau priodol a chadwch yn glir o ymyl y dŵr
• Sicrhewch fod yr amodau'n ddiogel, peidiwch â cherdded na rhedeg yn ymyl dŵr yn y tywyllwch, pan fo'n llithrig neu mewn tywydd drwg
• Os byddwch wedi yfed alcohol, peidiwch â mynd i'r dŵr, peidiwch â cherdded ar eich pen eich hun, a pheidiwch â defnyddio llwybrau sydd wrth ymyl dŵr
• Peidiwch â mynd i mewn i'r dŵr i geisio achub person neu anifail – galwch 999 bob tro, a defnyddiwch unrhyw gyfarpar achub dŵr, os oes rhai wrth law
• Os byddwch yn treulio amser wrth ymyl dŵr – boed hynny gartref neu dramor – sicrhewch eich bod yn gyfarwydd â'r wybodaeth ddiogelwch leol

Rydym ni, y Gwasanaeth Tân, wedi buddsoddi'n drwm mewn hyfforddiant a chyfarpar er mwyn sicrhau bod gennym dechnoleg o'r radd flaenaf a'n bod yn gallu darparu cymorth a chefnogaeth lle bo angen. Sicrhawn fod gan ein holl bersonél sgiliau a gwybodaeth ddigonol i weithio'n ddiogel ac yn effeithlon yn ymyl dŵr. 

Nid yw ymateb yn ddigon, mae'n rhaid i ni atal pobl rhag boddi​