Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Larwm mwg yn deffro teulu i dân sosban sglodion

15/02/2017 15:00

Mae diffoddwyr tân o Bort Talbot yn rhybuddio preswylwyr am beryglon gadael sosbenni sglodion heb neb yn cadw llygad arnynt, ac yn codi ymwybyddiaeth o fanteision dilynol larymau mwg. 

Yn ystod yr oriau mân fore dydd Sadwrn, 4 Chwefror 2017, ymatebodd criwiau o Bort Talbot i dân mewn tŷ yn Nhai-bach, Port Talbot. Pan gyrhaeddodd y criwiau, roedd yr adeilad yn llawn mwg, ac roedd y preswylwyr yn ofni'r gwaethaf. Llwyddodd y criwiau i fynd ati'n ddiogel i ddiffodd y tân, a oedd wedi'i leoli yn y gegin yng nghefn yr adeilad, a hynny gan ddefnyddio pedair set o offer anadlu, dwy jet olwyn piben, dau gamera delweddu thermol, jet diogelwch a gwyntyll awyru pwysedd positif.


Cafodd y gegin ei difrodi'n ddifrifol gan y tân, a chafodd gweddill y tŷ ei ddifrodi'n wael gan y mwg. Yn ffodus ddigon, roedd holl aelodau'r teulu wedi llwyddo i ddianc o'r tŷ yn ddiogel, cyn i'r Gwasanaeth Tân gyrraedd. 


Canfuwyd yn ddiweddarach mai sosban sglodion oedd wedi'i achosi'r tân, ar ôl iddi gael ei gadael heb neb yn cadw golwg arni tra bo pedwar aelod o'r teulu yn cysgu i fyny'r grisiau. Roedd y larwm mwg yn yr adeilad wedi achub eu bywydau.
Cafodd aelodau'r teulu eu deffro gan sŵn y larwm mwg, yn ogystal â'r holl fwg a oedd yn byrlymu o'r gegin. Yna, roeddent wedi ffonio'r gwasanaeth tân ac wedi llwyddo i gael pawb allan o'r adeilad yn ddiogel. 


Meddai'r Rheolwr Gwylfa, Gavin Jones, 'Wrth weld yr holl fwg yn byrlymu o'r tŷ, roedd yn amlwg bod y teulu wedi bod yn lwcus iawn, a phe na bai larwm mwg wedi cael ei osod yn yr adeilad, gallai'r canlyniad wedi bod yn wahanol iawn'.

Ychwanegodd Rheolwr yr Orsaf, Simon Pearson, 'Mae'r digwyddiad hwn yn tynnu sylw at beryglon sosbenni sglodion, ac at fanteision larymau mwg. Dydw i ddim am feddwl beth allai fod wedi digwydd pe na bai larwm mwg wedi cael ei osod yn yr adeilad. Byddwn yn argymell bod teuluoedd yn cael gwared ar yr hen fath o sosbenni sglodion, ac yn buddsoddi mewn peiriant ffrio dwfn, neu'r math newydd o beiriannau ffrio mewn aer'.  

Install a working smoke alarm – Test it Weekly https://www.youtube.com/watch?v=E5SJlQRbg5E

Mae gan Wasanaethau Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru'r prif awgrymiadau canlynol fel pwyntiau bach i'ch cadw'n ddiogel yn eich cartref:

◾​Mae'n bosib taw larwm mwg gweithiol fydd y gwahaniaeth rhwng byw a marw, felly pryd ydych chi'n ei wneud e? Cofiwch mai unwaith yr wythnos ddylai hwn fod.

◾ Mae'n gwneud sŵn i ddynodi nad yw'r batri'n weithredol mwyach neu fod angen ei newid. Gall eich Gwasanaeth Tân ac Achub lleol eich cynghori.

◾Mewn achos lle bydd tân yn eich cartref, mae larwm mwg yn rhoi amser i chi a'ch teulu ddianc o'ch tŷ yn gyflym a diogel.

◾Meddyliwch am eich llwybrau dianc a pha un i'w gymryd pe bai tân yn digwydd yn eich cartref.

◾Os bydd tân yn cychwyn - ewch allan, arhoswch allan a galwch 999. Peidiwch â chael eich temtio i fynd yn ôl mewn ac ôl anifeiliaid anwes neu eitemau personol.

 

Os hoffech Archwiliad Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref, ffoniwch: 0800 169 1234