Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mae’r Tri Gwasanaeth Tân yn Cefnogi Ymgyrch Atal Yfed/Cymryd Cyffuriau a Gyrru Heddluoedd Cymru y Nadolig Hwn

15/12/2017 00:00


Yn ystod mis Rhagfyr bydd y tri Gwasanaeth Tân ac Achub yn cydweithio'n agos â'r pedwar gwasanaeth Heddlu yng Nghymru. Mae tri Gwasanaeth Tân ac Achub Cymru yn cefnogi ymgyrch y pedwar gwasanaeth Heddlu yng Nghymru i godi ymwybyddiaeth o yrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau, sef dau o brif achosion gwrthdrawiadau traffig ffyrdd angheuol yng Nghymru. 

“Os byddwch yn gyrru dan ddylanwad, dylech fod yn llwyr ymwybodol y byddwch nid yn unig yn peryglu eich trwydded, yn cael dirwy neu ddedfryd o garchar, ond yn peryglu bywydau hefyd" – dyna neges y gwasanaethau Heddlu yng Nghymru yn ystod eu hymgyrch i atal pobl rhag gyrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau y Nadolig hwn. 

Mae Grŵp Diogelwch ar y Ffyrdd Cymru Gyfan y Gwasanaeth Tân ac Achub wedi ymrwymo i sicrhau bod ein cymunedau yn lleoedd mwy diogel i fyw ynddynt. Gall gyrwyr helpu trwy yrru'n gyfrifol a lledaenu'r neges am ddiogelwch ar y ffyrdd mor eang â phosibl.
Mae Mydrian Harries, Pennaeth Corfforaethol Amddiffyn ac Atal GTACAGC, yn cynghori:
‘Peidiwch byth â gyrru dan ddylanwad cyffuriau neu alcohol, oherwydd gallai'r canlyniadau fod yn angheuol. Nid yn unig y mae'r ymddygiad hwn yn anghyfrifol, ond nid oes unrhyw esgus o gwbl dros beryglu eich bywyd chi eich hun, a bywydau pobl eraill. 

Os oes gennych gynlluniau i fynd allan, yna gwnewch yn siŵr eich bod yn trefnu cludiant diogel gartref yn rhan o'r cynlluniau hynny. Os byddwch yn mynd allan ac yn cael diod pan nad oeddech yn bwriadu gwneud hynny, ewch adref mewn tacsi. Yn aml, nid yw pobl yn sylweddoli'r effeithiau y gall alcohol a chyffuriau eu cael ar eu synhwyrau, ac maent yn credu ei bod yn 'iawn' iddynt yrru ar ôl 'un neu ddwy’. NID yw hynny'n wir. 

Os ydych wedi bod yn yfed, byddwch yn ymwybodol y gallai fod gennych alcohol yn eich system o hyd y diwrnod canlynol, a allai effeithio ar eich gallu i yrru, a thorri'r gyfraith. Os ydych yn ansicr ynghylch a ydych yn ddiogel i yrru ai peidio, ewch i wefan​ THINK UK am ragor o wybodaeth. 

Nid ydym am i chi, eich ffrindiau, na'ch teulu fod yn ystadegyn marwolaeth traffig ffyrdd arall; rydym am i chi gyrraedd yn fyw”.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Jane Banham o Uned Plismona'r Ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru: “Unwaith eto, bydd ein hymgyrch yn canolbwyntio'n drwm ar rwystro pobl rhag gyrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau, er mwyn atal y rheiny sy'n peryglu eu bywydau eu hunain, yn ogystal â bywydau defnyddwyr ffyrdd diniwed.

“Bydd swyddogion o Uned Plismona'r Ffyrdd, Timau Cymdogaeth Ddiogelach a'r Heddlu Rhan-amser yn cydweithio, a dylai unrhyw un sy'n ystyried gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau wybod y byddwn allan yn aros amdano – peidiwch â meddwl ei bod yn ddiogel i chi wneud hynny mewn ardaloedd gwledig, oherwydd nid yw hynny'n wir. 

“Bydd unrhyw un sy'n cael ei ddal yn cael ei wahardd am o leiaf 12-18 mis, a byddwn yn annog pobl i gymryd eiliad i feddwl o ddifrif am yr effaith y byddai hynny'n ei chael ar eu bywyd; gyrru i'r gwaith neu'r coleg, trefniadau gofal plant, neu gludo'r plant i'r ysgol ac oddi yno, cymdeithasu, ac ymweld â theulu. Mae effaith colli eich trwydded yn enfawr. Gwaethaf oll, gallech anafu neu ladd eich hun neu rywun arall. Nid yw yfed a gyrru yn werth y risg.”

“Mae pob un o'r pedwar gwasanaeth Heddlu yng Nghymru wedi ymrwymo'n llawn i helpu i wneud y ffyrdd yn fwy diogel i bawb, a byddant yn parhau i dargedu'r rheiny sy'n peryglu eu bywydau eu hunain a bywydau pobl eraill. Peidiwch â gyrru dan ddylanwad diod neu gyffuriau – gall hyd yn oed ychydig bach iawn o gyffuriau neu alcohol effeithio ar eich gallu i yrru'n ddiogel. Peidiwch â gadael i'ch ffrindiau a'ch teulu dalu'r pris.”

Mae Diogelwch Ffyrdd Cymru yn annog y cyhoedd i fabwysiadu ymagwedd dim goddefgarwch at yrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau, ac i roi gwybod am unrhyw un sy'n torri'r gyfraith ac yn peryglu bywydau i Crimestoppers Cymru, trwy ffonio 0800 555 111, neu'r Heddlu, trwy ffonio 101 (neu 999 os ydynt yn achosi perygl uniongyrchol).

I gael rhagor o wybodaeth am ddiogelwch ar y ffyrdd yn eich ardal, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:
 
01268 909 404  ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru 
01745 352 693  ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
0144 3232 000 ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.