Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Partneriaid amlasiantaethol yn y gwasanaethau brys a Llywodraeth Cymru yn dod ynghyd i leihau nifer y gwrthdrawiadau difrifol ac angheuol

24/01/2018 00:00
Ein huchelgais yw sicrhau mai ein ffyrdd ni yw'r rhai mwyaf diogel yn y byd. Rydym am ddysgu gan bartneriaid ac arloeswyr, a byddwn yn ymweld â Gweinyddiaeth Drafnidiaeth Sweden yn ddiweddarach y mis hwn. Mae ei dull cenedlaethol o ddylunio, gorfodi, cyfathrebu a deddfu wedi creu diwylliant lle mae gwrthdrawiadau angheuol yn dod yn bethau prin oherwydd ei menter "Vision Zero", sy'n ceisio sicrhau nad yw pobl yn marw nac yn cael eu hanafu'n ddifrifol ar ffyrdd y wlad.

Meddai Dermot O'Leary, Hyrwyddwr Diogelwch Ffyrdd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a Pharafeddyg yn y Rhyl:

"Mae ffyrdd Sweden yn cael eu hystyried yn rhai o'r ffyrdd mwyaf diogel yn y byd, ac mae hwn yn gyfle gwych i gyfarfod â'r awdurdodau er mwyn cael ein hysbrydoli gan eu gwaith a rhannu arfer gorau.

"Mae llawer iawn o waith yn cael ei wneud yng Nghymru er mwyn lleihau nifer y gwrthdrawiadau traffig ffyrdd, ond mae hyd yn oed un farwolaeth yn ormod.

"Rydym yn awyddus i ddysgu cymaint ag y gallwn gan Weinyddiaeth Drafnidiaeth Sweden am y mentrau sydd ar waith er mwyn i ni allu eu hefelychu yng Nghymru."

Meddai Rhingyll Christopher Grey, Heddlu De Cymru:

"Mae'r gallu i ddysgu arfer gorau gan y gorau yn y byd yn rhoi'r cyfle i ni wneud newid gwirioneddol. Ers sawl blwyddyn, mae heddluoedd Cymru wedi ymuno â phartneriaid i gyflwyno ymgyrchoedd, gweithredu ac ymyrryd er mwyn addysgu defnyddwyr ffyrdd a chymryd camau yn erbyn y rhai sy'n torri'r gyfraith.

"Wrth edrych ar nifer y gwrthdrawiadau difrifol ac angheuol ar draws Cymru, mae'n bwysig bod dull gweithredu newydd yn cael ei fabwysiadu er mwyn parhau â'r gwaith sy'n cael ei wneud gan bartneriaid i geisio gweld gwrthdrawiadau difrifol neu angheuol yn diflannu o ffyrdd ein gwlad. ”

Ffyrdd Sweden yw'r rhai mwyaf diogel yn y byd. Dim ond tri unigolyn o bob 100,000 sy'n marw ar y ffordd bob blwyddyn, o gymharu â 5.5 fesul 100,000 ar draws yr Undeb Ewropeaidd, 11.4 yn America a 40 yn y Weriniaeth Ddominicaidd, sydd â'r traffig mwyaf angheuol.

Wrth wneud sylwadau ar ran Gwasanaethau Tân ac Achub Cymru yn y gwaith hwn, ychwanegodd Mr Mydrian Harries, Cadeirydd Grŵp Diogelwch Ffyrdd Gwasanaethau Tân ac Achub Cymru a Phennaeth Corfforaethol Atal a Diogelu Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru:

"Rhan annatod o Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd Llywodraeth Cymru yw lleihau nifer y bobl sy'n marw ac sy'n cael eu hanafu'n ddifrifol ar draws Cymru. Fel Gwasanaeth, rydym nawr yn mynd i fwy o wrthdrawiadau traffig ffyrdd na thanau, sy'n dangos yr angen i fynd i'r afael â'r mater ar frys.

Mae gwaith sylweddol eisoes yn cael ei wneud ar draws Cymru i leihau nifer y bobl sy'n marw ac sy'n cael eu hanafu'n ddifrifol ar ein ffyrdd, ond gellir gwneud mwy i sicrhau newid cadarnhaol a pharhaol a fydd yn galluogi Cymru i ddod yn un o'r gwledydd mwyaf diogel yn y byd i yrru ynddi."​