Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pum sefydliad yn cael eu dewis ar gyfer cam cyntaf Cystadleuaeth Her GovTech

11/03/2019 11:00

Mae pum sefydliad wedi llwyddo i gael eu dewis ar gyfer cam cyntaf Cystadleuaeth Her GovTech Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Yr uchelgais yw datblygu technoleg olrhain lleoliad, er mwyn cadw criwiau tân yn ddiogel mewn adeiladau a strwythurau, ac mae pob sefydliad wedi cael hyd at £50,000, yn cynnwys TAW, i gymryd technolegau sy'n bodoli eisoes a'u cyfuno i ddatblygu datrysiad y gall yr holl ymatebwyr brys ei ddefnyddio mewn digwyddiadau byw.

Dechreuodd y broses ymgeisio ar gyfer Cystadleuaeth Her GovTech ar 15 Hydref 2018, ac roedd yn para tan 21 Tachwedd. Ddydd Llun, 4 Mawrth 2019, dyfarnodd y Dirprwy Brif Swyddog Tân, Rob Quin, gontractau ffurfiol i bum sefydliad i gymryd rhan yng ngham cyntaf y gystadleuaeth.

Yr ymgeiswyr llwyddiannus yw: Greeve Ltd, Brandwidth Ltd, STS Defence Ltd, Oxon Tech Ltd a DIREK Ltd.Bydd cam cyntaf y gystadleuaeth yn para am 3 mis cyn y bydd nifer y cystadleuwyr yn cael ei gyfyngu i ddau sefydliad. Yna, bydd y ddau sefydliad llwyddiannus yn symud ymlaen i ail gam y gystadleuaeth, a byddant yn gymwys i ymgeisio am hyd at £500,000, yn cynnwys TAW, a byddant yn parhau i weithio gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru am y 12 mis nesaf i ddatblygu'r dechnoleg arloesol hon.

Mae Cystadleuaeth Her GovTech, i alluogi proses o olrhain Diffoddwyr Tân mewn amser real mewn adeiladau a strwythurau, wedi'i rhannu'n 4 rhan.

1.Sut y gallwn alluogi proses, y gellir ei gweithredu ar unwaith, ar gyfer olrhain Diffoddwyr Tân mewn amser real mewn adeiladau a'u hagosrwydd at y peryglon pennaf, a hynny mewn lleoliadau anghyfarwydd?

2.Sut y gallwn weithredu technoleg symudol i alluogi proses o olrhain Diffoddwyr Tân, sy'n gallu creu ‘rhwydwaith digidol’ ar unwaith i rannu gwybodaeth yn lleoliad pob digwyddiad?

3.Sut y gallwn ddarparu datrysiad ar ffurf meddalwedd, sy'n gwella'r modd yr ydym yn casglu ac yn rhannu gwybodaeth ag Ymatebwyr Brys eraill ac asiantaethau partner?

4.Sut y gallwn fapio amgylcheddau gweithredol mewn 3D trwy ddefnyddio technolegau rhith-wirionedd a realiti estynedig, er mwyn gwella diogelwch gweithredol ac adolygiadau ar ôl digwyddiadau?

Dywedodd y Rheolwr Grŵp, Steve McLinden, Rheolwr y Rhaglen T20-Digital ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, “Mae ansawdd y 49 o geisiadau a ddaeth i law ar gyfer y gystadleuaeth wedi creu argraff enfawr ar Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru. Mae'r pum cwmni a ddewiswyd wedi gwneud yn eithriadol o dda o ran cynnig datrysiadau arloesol ond realistig i alluogi proses o olrhain diffoddwyr tân mewn adeiladau yn ystod digwyddiadau gweithredol. Fel perchennog yr her, rwy'n edrych ymlaen at weithio mewn partneriaeth â'r cwmnïau llwyddiannus yn ystod cam cyntaf yr her. Rwy'n hyderus y bydd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gallu arloesi datblygiad y gwelliant pwysig hwn o ran diogelwch i'n diffoddwyr tân a'r gymuned ymatebwyr cyntaf ehangach, a hynny gyda chymorth parhaus y timau GovTech a'r Fenter Ymchwil Busnesau Bach."

Dywedodd y Dirprwy Brif Swyddog Tân, Rob Quin, “Mae hon yn daith gyffrous ac arloesol yr ydym ni fel Gwasanaeth Tân ac Achub yn dechrau arni. Mae diogelwch a lles ein diffoddwyr tân yn hollbwysig.  Rwy'n falch dros ben, felly, o gael gweithio gyda'r Fenter Ymchwil Busnesau Bach a GovTech Catalyst i annog arbenigwyr yn y diwydiant i wella ymhellach lefel y diogelwch yr ydym yn ei darparu i'r diffoddwyr tân dewr hyn."

Dywedodd Andrew Ayling, Pennaeth Ymchwil a Datblygu a Phrif Swyddog Technoleg, Brandwidth Ltd, "Mae Brandwidth yn falch iawn o gael gweithio mewn partneriaeth â Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru i ddatblygu datrysiad newydd a chyffrous – defnyddio technoleg realiti estynedig i ddod o hyd i leoliadau diffoddwyr tân mewn sefyllfaoedd brys.  Mae ein tîm yn arbenigo mewn darparu atebion ymarferol ond trawsnewidiol i'n cleientiaid trwy gyfuniad o greadigrwydd, technoleg a data, a fydd yn y lle cyntaf yn gwella diogelwch diffoddwyr tân ac ymatebwyr cyntaf, gan hefyd wella eu gallu i berfformio i'r eithaf yn yr amgylchiadau mwyaf heriol."

Dywedodd Rheolwr Datblygu Busnes FiRST – Firefighter Rescue & Support Technology ®, Robert Matthews, o STS Defence, “Rydym yn llongyfarch Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ar y fenter hon i ddatblygu datrysiad ar gyfer Technoleg Olrhain Lleoliad er mwyn cynyddu diogelwch  a lles diffoddwyr tân. Bydd y cymorth sy'n cael ei ddarparu gan GovTech a Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn helpu tîm Ymchwil a Thechnoleg STS Defence i weithio gydag ein partneriaid technoleg, ochr yn ochr â'r pedwar tîm llwyddiannus arall, i sicrhau canlyniad llwyddiannus i'r Gwasanaeth Tân yn y cam nesaf, gan arwain at stori lwyddiant genedlaethol a rhyngwladol."

Cliciwch yma i weld fideo o drosolwg o Gystadleuaeth GovTech Catalyst Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

I gael rhagor o wybodaeth am her arloesi GovTech Catalyst, dilynwch y ddolen hon https://apply-for-innovation-funding.service.gov.uk/competition/253/overview