Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Rhoi ymgyrch BANG 2017 ar droed yn Stadiwm Liberty

06/10/2017 14:00
Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn falch o weithio gyda Heddlu Dyfed Powys, Heddlu De Cymru ac Awdurdodau Lleol Castell-nedd Port Talbot, Sir Gaerfyrddin ac Abertawe i lansio menter aml-asiantaeth flynyddol BANG yn Stadiwm Liberty ddydd Sadwrn 7 Hydref 2015.  

Ymgyrch sy'n annog pawb i gadw'n ddiogel wrth ddathlu Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt eleni yw Ymgyrch Be a Nice Guy (BANG).  Caiff yr ymgyrch ei chynnal trwy gydol cyfnod Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt, er mwyn lledaenu'r neges y gall pob un ohonom gael hwyl heb achosi niwsans. 

Mae'r ymgyrch yn annog pobl i fod yn ystyriol o unrhyw un nad yw'n dymuno bod yn rhan o'r dathliadau. 

Y brif neges yw y dylech fwynhau tân gwyllt o bellter diogel, ac os byddwch yn chwarae losin neu lanast, cofiwch y dylech ond alw heibio'r rheini sydd am gymryd rhan. 

Steve Richards, Rheolwr Atal Tanau Bwriadol,

"Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i gefnogi pobl sy'n agored i niwed sy'n dioddef troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

Dros y cyfnod hwn, byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â'n sefydliadau partner er mwyn cysylltu ag unigolion sy'n dioddef y math hwn o drosedd a'u cefnogi. 

Gall Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru helpu pobl i ddiogelu eu heiddo rhag ymosodiadau tanau bwriadol a'u helpu i ddatblygu cynlluniau gweithredu rhag ofn iddynt fod yn yr eiddo ar y pryd. 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y mathau o gymorth y gall y Gwasanaeth eu cynnig, cysylltwch â'r Tîm Lleihau Tanau Bwriadol trwy e-bostio arson.reduction@mawwfire.gov.uk neu ffoniwch ni ar 01792 705130.”