Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Safon Rheoli Amgylcheddol y Ddraig Werdd

02/04/2019 11:00
Am y chweched flwyddyn yn olynol, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) wedi llwyddo i gynnal achrediad Lefel 5 Safon Rheoli Amgylcheddol y Ddraig Werdd.
 

Wedi'i archwilio yn unol â safon ragnodedig a thrwyadl System Rheoli Amgylcheddol y Ddraig Werdd 2016, Lefel 5 yw'r safon uchaf y gellir ei dyfarnu i sefydliad o ran achrediad y Ddraig Werdd. 


Tîm GTACGC, sydd wedi arwain y sefydliad yn llwyddiannus trwy'r prosesau i gyflawni achrediad Lefel 5 Safon Rheoli Amgylcheddol y Ddraig Werdd.

(Y llun, o'r chwith i'r dde: Y Rheolwr Ardal Peter Greenslade, Pennaeth Cymorth Gweithredol a Gwelliant Corfforaethol; Jess Millard, Rheolwr Cynaliadwyedd a'r Amgylchedd;  Kelsey Tiffin, Gweinyddwr Cynorthwyol yr Adran Ystadau; Alexandria Roberts, y Pennaeth Risgiau Corfforaethol; Gareth Evans, Dirprwy Bennaeth yr Adran Cludiant.)​

Mae'r Ddraig Werdd yn safon amgylcheddol a ddyfernir i sefydliadau sy'n cymryd camau i ddeall, monitro a rheoli eu heffaith ar yr amgylchedd. Gwneir hyn trwy amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys cyhoeddi dogfennau canllaw a gweithdrefnol, archwilio safleoedd, a chynnal prosiectau cynaliadwy. Mae'r Archwiliad yn sicrhau bod y Gwasanaeth yn bodloni meini prawf y Safon, sy'n cynnwys: 

·         Gwelliant amgylcheddol parhaus

·         Cydymffurfiaeth â deddfwriaeth amgylcheddol

·         Atal llygredd

·         Cyfathrebu effeithiol

Cynhaliwyd Archwiliad Gwirio allanol, dridiau o hyd, ar waith y Gwasanaeth, a hynny rhwng 25 a 27 Chwefror 2019 ym Mhencadlys y Gwasanaeth yng Nghaerfyrddin, y Ganolfan Hyfforddi yng Nghoed-yr-iarll, Castell-nedd Port Talbot, a Gorsafoedd Tân yn Noc Penfro ac Aberdaugleddau. Cadarnhaodd yr Archwiliad allu GTACGC i amlygu tystiolaeth ei fod yn cydymffurfio â nifer mawr o safonau'r meini prawf. 

Dywedodd Jess Millard, Rheolwr Cynaliadwyedd a'r Amgylchedd GTACGC: "Rydym yn falch iawn o gynnal y safon achrediad hon, gan ei bod yn amlygu ein hymdrechion parhaus i sicrhau System Rheoli Amgylcheddol, sy'n gweithredu ar lefel uchel, a hynny trwy gyfrwng ein gweithgarwch a'n gweithdrefnau. 

Mae Lefel 5 Safon Rheoli Amgylcheddol y Ddraig Werdd yn cydnabod ymrwymiad y Gwasanaeth i sicrhau gwelliant amgylcheddol parhaus, a hynny trwy gydymffurfio â deddfwriaeth amgylcheddol berthnasol, rheoli ein heffeithiau ar yr amgylchedd, gosod amcanion mesuradwy, a chyflawni targedau amgylcheddol." 

Dywedodd y Rheolwr Ardal Peter Greenslade, Pennaeth Corfforaethol Cymorth a Gwelliant Gweithredol: "Rydym yn falch iawn o gynnal ein henw da fel arweinydd safonau amgylcheddol ymhlith Gwasanaethau Tân ac Achub. Mae cyflawni achrediad Lefel 5 Safon Rheoli Amgylcheddol y Ddraig Werdd yn cefnogi ein bwriad i fod yn Wasanaeth Tân ac Achub lle mae materion datblygu cynaliadwy ac amgylcheddol yn rhan annatod o'n holl brosesau o ran gwneud penderfyniadau, gan wella lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol ein cymunedau. 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cydnabod bod ein gweithrediadau yn cael effaith ar yr amgylchedd lleol a byd-eang, ac rydym wedi ymrwymo, o fewn cyfyngiadau ariannol a gweithredol, ac o ran adnoddau, i leihau effeithiau amgylcheddol andwyol.” 

I gael rhagor o wybodaeth am Safon Rheoli Amgylcheddol y Ddraig Werdd, dilynwch y ddolen hon: 

https://www.groundwork.org.uk/sites/greendragon