Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Seremoni Wobrwyo Dathlu Llwyddiant 2017

27/10/2017 11:00

Bu Dathlu Llwyddiant yn llwyddiant ysgubol unwaith eto eleni, a hynny saith mlynedd ers cynnal y seremoni gyntaf. 

Ddydd Iau 26 Hydref, cafodd staff o bob rhan o'r frigâd eu gwobrwyo am eu hymdrechion aruthrol, eu hymrwymiad rhagorol, a'u cyfraniad parhaus at Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Roedd y seremoni wobrwyo, a gynhaliwyd unwaith eto yn Neuadd fawreddog y Brangwyn, Abertawe, ac a lywyddwyd gan gyflwynydd BBC News, Sian Lloyd, yn gyfle i gydnabod tîm Canolbarth a Gorllewin Cymru am y gwaith ymroddedig y mae'n ei wneud bob dydd i wasanaethu'n well y cymunedau y mae'n eu hamddiffyn

Eleni, noddwyd y seremoni gan Emergency One, Veale Wasborough, Fire Blitz, Gardiner, Mansel Davies a'i Fab, a Clan Tools. 


Y Wobr Arloesedd

 Bob blwyddyn, dyfernir y wobr hon i unigolyn neu dîm sydd wedi datblygu menter sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol at ddarpariaeth a pherfformiad y gwasanaeth. Eleni, dyfarnwyd y wobr hon i'r Tîm Ymladd mewn Ardaloedd Adeiledig a Threfol (Fighting In Built Up & Urban Areas) (FIBUA)

Pentref Almaenig ffug, o eiddo i'r Weinyddiaeth Amddiffyn, ym Mannau Brycheiniog yw FIBUA. Dros y 10 mlynedd diwethaf, mae GTACGC wedi elwa ar y cyfleuster trwy gynnal hyfforddiant realistig yn y lleoliad. Mae'r Tîm wedi sicrhau y gellir defnyddio'r cyfleuster hwn ar gyfer cymell a hyfforddi, yn ogystal ag fel cyfleuster asesu. Cymaint yw'r galw am y defnydd o FIBUA fel bod Gwasanaethau Tân ac Achub eraill yn mynychu ymarferion GTACGC yn y lleoliad. Mae'r cyfleuster yn darparu canolfan i bob ardal reoli gynnal galluoedd gweithredol ei phersonél, ac i Gadetiaid Tân gwblhau eu Cymwysterau BTEC. Mae'r fenter wedi arbed arian i'r Gwasanaeth, wedi uwchsgilio staff, ac wedi cynnal cymwyseddau dros 500 o bersonél.


Gwobr Elusen y Diffoddwyr Tân
Mae Gwobr Elusen y Diffoddwyr Tân, a ddyfarnwyd i'r Rheolwr Gorsaf, Robert Raynor, yn cydnabod ymdrechion clodwiw i godi arian ar gyfer Elusen y Diffoddwyr Tân.

Bu Robert yn gynrychiolydd Elusen y Diffoddwyr Tân am nifer o flynyddoedd, ac mae wedi codi arian ar gyfer yr elusen ers iddo ymuno â'r Gwasanaeth, bron 30 mlynedd yn ôl. Mae wedi cefnogi gorsafoedd mewn modd ysbrydoledig, gan ddod â'i hobi, sef ei locomotif stêm bychan, i ddiwrnodau agored a digwyddiadau mewn gorsafoedd, fel atyniad ychwanegol, a hynny ar golled ariannol iddo'i hun. Mae wedi bod yn gyson ei gefnogaeth i bersonél yr oedd arnynt angen cymorth a chefnogaeth yr Elusen, ac mae hyd yn oed wedi gyrru personél i Harcombe House, er mwyn iddynt gael y cymorth angenrheidiol. 


Y Wobr Cyflawniad Oes

Dyfernir y wobr hon bob blwyddyn i unigolion eithriadol sydd wedi cyfrannu dros 30 mlynedd o wasanaeth ac wedi dangos ymroddiad eithriadol i'r Gwasanaeth. Eleni, dyfarnwyd y wobr i'r Rheolwr Gwylfa, Timothy Dicker, Pennaeth Caffael, Lyn Jones, a'r Diffoddwr Tân, Ricky Bateman.

Lyn Jones, Pennaeth Caffael

Mae Lyn wedi cyflawni dros 30 mlynedd o wasanaeth ymroddedig. Bu'n gymorth cyson ar gyfer pawb sydd wedi gweithio yn yr Adran Gaffael, a hynny ar lefel broffesiynol a phersonol.

Mae ei ymrwymiad i sicrhau'r canlyniad gorau ar gyfer y Gwasanaeth, a hynny'n gyson, yn ysbrydoledig a chlodwiw, ac yn gosod yr esiampl berffaith i gyd-weithwyr ei dilyn.

Mae ei ymrwymiad i symud y Gwasanaeth yn ei flaen yn ddiamheuol, gan ei fod yn sicrhau bod gwelliant parhaus yn cael ei ystyried yn arfer bob dydd.

Mae Lyn wedi cynrychioli'r Gwasanaeth ar nifer o fforymau cenedlaethol, ac wedi arwain y gwaith o gaffael nifer o brosiectau strategol, er enghraifft Cyfarpar Diogelu Personol Cymru Gyfan, a Pheiriant Tân Cymru Gyfan, i enwi dim ond rhai.

Y Rheolwr Gwylfa Timothy Dicker, Llanbedr Pont Steffan

Mae Tim wedi darparu gwasanaeth ymroddedig i gymuned Llanbedr Pont Steffan ers dros 30 mlynedd.

Mae wedi cyfrannu o'i wirfodd at y cynllun cyd-ymatebwyr, ac wedi meithrin cysylltiadau rhagorol â'r staff Ambiwlans sy'n cefnogi Gorsaf Llambed. 

Mae Tim hefyd wedi cyfrannu'n helaeth at nifer o brosiectau y mae'r Gwasanaeth wedi'u cyflwyno, gan ddarparu adborth a syniadau defnyddiol i siapio'r mentrau.  Fel un sydd bob amser yn barod i helpu, ac yn hynod falch o Orsaf Llambed, mae'n aml yn hwyluso ymweliadau â'r orsaf a digwyddiadau elusennol lleol. 

Y Diffoddwr Tân Ricky Bateman, Gorsaf Dân Hwlffordd

Ymunodd Ricky â Gwasanaeth Tân Dyfed yn 1982, a hynny fel Diffoddwr Tân wrth gefn yng Ngorsaf Dân Hwlffordd, gan ddod yn aelod amser cyflawn o'r un orsaf yn 1992.

Yn ystod ei 35 mlynedd o wasanaeth, mae wedi ymateb i ddigwyddiadau tebyg i dân y tanc Amoco, damwain tancer olew y Sea Empress, a ffrwydrad Texaco, i enwi dim ond rhai.

Mae'n Hyfforddwr ARP, Hyfforddwr Llinell Lefel 2, ac roedd yn aelod gweithgar o dîm Alltraeth MIRG pan oedd mewn bodolaeth, yn ogystal ag yn swyddog cyfarpar alltraeth.

Mae bellach yn gwasanaethu ar system Criw Dydd, sy'n ei gwneud yn ofynnol i aelodau'r criw ymateb i alwadau o'u cartrefi yn ystod oriau'r nos. Ricky yw'r cyntaf i gyrraedd ar ei feic 99% o'r amser. 


Gwobr Gorsaf y FlwyddynMae'r wobr hon yn talu gwrogaeth i'r Orsaf sydd wedi mynd uwchlaw a thu hwnt o ran ei hymrwymiad, ei hymroddiad, a'i gwasanaeth i'w chymuned. Dyfarnwyd gwobr Gorsaf y Flwyddyn i Orsaf Dân Dinbych-y-pysgod am y rhan allweddol y mae’n ei chwarae yng nghalendr cymdeithasol y dref, a hynny trwy drefnu digwyddiadau niferus, er enghraifft Cárnifal Dinbych-y-pysgod a Diwrnod Agored yr Orsaf Dân. Mae hefyd yn cefnogi digwyddiadau a gynhelir gan Glwb Gateway Mencap Dinbych-y-pysgod, Bord Gron Dinbych-y-pysgod a Chlwb Rygbi Dinbych-y-pysgod, yn ogystal â digwyddiad Dyn Haearn Cymru ar gyfer Elusen y Diffoddwyr Tân. Ar ben hyn, mae hefyd yn agor ei drysau ar gyfer ymweliadau gan ysgolion lleol a'r Brownis.

Mae ei pholisi drws agored wedi darparu llwyfan i gyflwyno hyfforddiant ar ddiogelwch rhag tân yn y cartref, diogelwch ar y ffyrdd, a diffibrilwyr, gan hyrwyddo gwaith partneriaeth â'r Elusen Cariad a Beiciau Gwaed Cymru.

Mae'r orsaf wedi cynnal y gwaith o weithredu'r uned Coldcut™ Cobra, sydd ar dreial, fel trydydd peiriant tân.


Y Wobr Cyflawniad Cymunedol

Dyfernir y Wobr Cyflawniad Cymunedol am fenter neu ddigwyddiad sy'n sicrhau buddion i'r Gwasanaeth neu'r cyhoedd, a hynny trwy waith partneriaeth mewnol neu allanol ardderchog. Eleni, dyfarnwyd y wobr i Wylfa Las Abertawe am ei hymgyrch 'Peidiwch ag Yfed a Boddi’. Yn genedlaethol, bu cynnydd sylweddol yn nifer y marwolaethau sy'n ymwneud ag alcohol. Yn drychinebus, mae Abertawe wedi bod yn dyst i nifer o ddigwyddiadau lle bu diffoddwyr tân mewn rolau achub ac adfer.

Mae Gwylfa Las Abertawe wedi bod yn gweithio mewn cydweithrediad â Heddlu De Cymru, Cyngor Dinas Abertawe, y Gymdeithas Frenhinol er Achub Bywydau, ac Elusen Water Aid Caerfyrddin i gynnal cyfres o ddigwyddiadau, ledled y ddinas ac ardal y Marina, i amlygu peryglon cerdded yn ymyl dŵr ar ôl yfed alcohol.

Aeth yr wylfa ati i ddylunio a phrynu bandiau garddwrn goleuol, a ddosbarthwyd i gynulleidfa darged o bobl ifanc 18-24 oed. Roedd y fenter yn cael ei hystyried fel yr aml-ddigwyddiad gorau yr oedd y Gymdeithas Frenhinol er Achub Bywydau wedi gweithio arni.  


Y Wobr Cyflawniad Tîm
Mae'r Wobr Cyflawniad Tîm yn cydnabod cyflawniad tîm rhagorol, neu dîm sydd wedi rhagori'n gyson ar ddisgwyliadau gydol y flwyddyn. Eleni, dyfarnwyd y wobr i Ystafell Reoli'r Gwasanaeth. Mae staff yr Ystafell Reoli yn dîm ymroddedig o arbenigwyr, sydd bob amser yn barod i roi gwybodaeth a chyngor, ac i baratoi adnoddau – canolbwynt 24 awr i aelodau o'r cyhoedd a'r Gwasanaeth Tân ac Achub.

Ym mis Hydref, symudodd Ystafell Reoli'r Gwasanaeth, ar y cyd ag Ystafell Reoli Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, i'r Ganolfan Rheoli Tân ar y Cyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Yn ystod y 12 mis diwethaf, mae staff yr Ystafell Reoli wedi arddangos ymrwymiad rhagorol i'w rôl, a hynny yn wyneb problemau heriol ac anodd.

Ymhlith rhai o'r digwyddiadau mwy yr ymdriniwyd â nhw gan staff yr Ystafell Reoli yn ystod y 12 mis diwethaf yr oedd Coleg Gŵyr, M&R Commercials, Brynfield Court, a Safle'r Weinyddiaeth Amddiffyn yng Nghastellmartin.

Y Wobr Cyflawniad Unigol

Cafodd y Wobr Cyflawniad Unigol, sy'n cydnabod cyflawniad unigol rhagorol, neu unigolyn sydd wedi rhagori'n gyson ar ddisgwyliadau gydol y flwyddyn, ei dyfarnu i'r Rheolwr Criw, Rhys Thomas. Mae Rhys yn Ddiffoddwr Tân ar Alwad yng nghymuned Rhaeadr Gwy, ac mae wedi codi i safle Rheolwr Criw. Mae Rhys hefyd yn gwasanaethu ei gymuned mewn amrywiaeth o rolau. Rhys yw aelod-sylfaenydd a chadeirydd Grŵp Diffibrilwyr Rhaeadr Gwy a'r Ardal, sydd wedi darparu chwe diffibriliwr newydd ar gyfer y gymuned.

Mae Rhys hefyd yn aelod o bwyllgor Cárnifal Rhaeadr Gwy, yn aelod o bwyllgor Clwb Pêl-droed Rhaeadr Gwy, yn gynghorydd tref, ac yn llywodraethwr ysgol gynradd. Mae hefyd wedi cynrychioli Rhaeadr Gwy ar y cae rygbi a phêl-droed.

Cydnabuwyd ymroddiad Rhys i'w gymuned yn ddiweddar pan gafodd ei ddewis i fod yn un o'r ychydig gludwyr batonau yn ystod Ras Cyfnewid Batonau y Frenhines ar gyfer Gemau Cymanwlad y Traeth Aur 2018.


Gwobr Cyflawniad Neilltuol y Prif Swyddog Tân

Mae Gwobr Cyflawniad Neilltuol y Prif Swyddog Tân yn cydnabod cyflawniad eithriadol unigolyn neu dîm wrth gyflawni nodau ac amcanion Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru. Eleni, dyfarnwyd bod dau unigolyn yn deilwng o’r wobr gan y Prif Swyddog Tân Chris Davies.

Y Rheolwr Criw Dylan Evans, Gorsaf Dân Aberteifi 
Wrth ymateb i ddigwyddiad yng Ngorffennaf 2016, wynebodd y Rheolwr Criw Evans unigolyn a oedd yn bygwth niweidio ei hun.  Cynigiodd Dylan gynorthwyo Heddlu Dyfed-Powys yn eu negodiadau, ac mae wedi cael ei gymeradwyo am y rôl allweddol a chwaraeodd wrth ddod â'r digwyddiad i ben yn ddiogel. Yn ddi-os, roedd hwn yn ddigwyddiad hynod o heriol i bob un o'r gwasanaethau golau glas a ymatebodd iddo, ac roedd proffesiynoldeb a phwyll y Rheolwr Criw Evans wedi chwarae rhan ganolog o ran sicrhau canlyniad llwyddiannus i'r digwyddiad hwn.

Mr W J Thomas, yr Adran Storfeydd 

Wrth deithio rhwng Llangurig ac Aberystwyth fel rhan o'i waith, daeth Jonny ar draws gwrthdrawiad traffig ffyrdd lle'r oedd car pâr oedrannus wedi mynd ar ei ben i goeden. Tynnodd Jonny drosodd i helpu, gan dynnu'r silindrau ocsigen meddygol allan o fan yr adran storfeydd, ynghyd â'r mwgwd therapi ocsigen, ac aeth ati i roi ocsigen i'r fenyw oedrannus a oedd wedi'i hanafu.

Cysylltodd hefyd â'r Ganolfan Rheoli Tân i roi gwybod y byddai angen criw i'w thynnu o'r cerbyd. Roedd y fenyw wedi torri asgwrn yng ngwaelod ei choes, ac arhosodd Jonny gyda hi i dawelu ei meddwl nes bod y parafeddygon yn cyrraedd.

Er bod ein criwiau gweithredol yn cael eu galw'n rheolaidd i ymateb i wrthdrawiadau traffig ffyrdd, mae ymateb anhunanol Jonny yn adlewyrchiad go iawn o ysbryd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, ac, yn ddi-os, roedd wedi cyfrannu at les y cwpl dan sylw.​