Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tân Ym Moliau’r Cefnogwyr, Nid Yn Y Gegin

31/01/2018 00:00

Er ein bod yn falch iawn o gefnogi ein dynion a'n menywod eleni ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru hefyd yn awyddus i atgoffa'r cyhoedd o beryglon coginio ar ôl yfed. Wrth i filoedd o gefnogwyr rygbi heidio i'r stadiwm neu'r dafarn i wylio'r gemau, neu hyd yn oed eu gwylio gartref gyda ffrindiau, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn annog y cyhoedd i osgoi coginio dan ddylanwad alcohol ar ôl y gêm – ac i gael tecawê yn lle hynny.

Yn2017, ymatebodd y Gwasanaeth i 246 o achosion a oedd yn ymwneud â choginioledled ardal y gwasanaeth.​ Nid oes unrhyw reswm dros beri risg i chi eich hun, i'ch anwyliaid, ac i'ch cartref trwy goginio dan ddylanwad alcohol.

Meddai'r Dirprwy Bennaeth Diogelwch Cymunedol, a'r cefnogwr rygbi brwd, Steve Davies:

"Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn dymuno'n dda i Gymru!”.

"Er y bydd llawer o bobl yn mwynhau'r rygbi dros ddiod alcoholig, a hynny naill ai yn eu cartrefi eu hunain neu yng nghanol awyrgylch y dafarn, canlyniad gwaethaf Pencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni fyddai colli rhywun mewn tân y gellid bod wedi ei osgoi.

"Rydym yn annog cefnogwyr rygbi i osgoi coginio ar ôl yfed. Mae ein diffoddwyr tân yn aml yn ymateb i danau difrifol mewn tai o ganlyniad i goginio dan ddylanwad alcohol, ac mae'r canlyniadau'n gallu bod yn ddinistriol, neu hyd yn oed yn angheuol. 

"Ceisiwch ddod o hyd i ddewis arall ar ôl yfed, ac os ydych yn bwriadu cael noson fawr, yna trefnwch fwyta allan a dathlu'n ddiogel.

Gadewch i'r Bencampwriaeth y Chwe Gwlad 2018 fod yn gofiadwy am y rhesymau iawn ... buddugoliaeth i Gymru!"

 -------------------------------------------

Cyngor Teithio dros gyfnod y Chwe Gwlad

Anogwn gefnogwyr i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus er mwyn osgoi tagfeydd ar y ffyrdd wrth i filoedd o gefnogwyr heidio i'r stadia ar ddiwrnodau'r gemau. Os ydych yn penderfynu gyrru, byddwch yn amyneddgar ar y ffyrdd, a gwnewch yn siŵr fod gennych ddigon o amser i ddelio ag oediadau a chiwiau, yn ogystal ag i barcio. Yr un yw'r neges i'r rheiny sy'n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus; caniatewch ddigon o amser ar gyfer oediadau a chiwiau, oherwydd bydd y trenau a'r bysiau yn brysur iawn ar ddiwrnodau'r gemau.

COFIWCH, p'un a fyddwch yn boddi eich gofidiau neu'n dathlu llwyddiant, PEIDIWCH FYTH AG YFED A GYRRU!​