Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Targedu unigolion sy'n mynd i bartïon Nadolig yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru trwy ymgyrch Peidiwch ag Yfed a Boddi genedlaethol

04/12/2017 06:00

Ymgyrch gan Gymdeithas Achub Bywyd Frenhinol y DU yn gobeithio achub bywydau yn ystod tymor y dathlu

 

Mae pobl yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, sy'n mwynhau tymor y dathlu, yn cael eu rhybuddio i ymddwyn yn gyfrifol yn agos at ddŵr ar eu nosweithiau allan, a hynny'n rhan o ymgyrch Peidiwch ag Yfed a Boddi gan elusen genedlaethol.

 

Mae'r ymgyrch, sy'n cael ei chynnal gan elusen atal boddi'r DU, Cymdeithas Achub Bywyd Frenhinol y DU (RLSS UK), yn annog pobl i beidio â cherdded adref yn agos i gronfeydd dŵr ar ôl iddynt fod yn yfed.

 

Y llynedd, roedd gan 20 y cant o'r holl oedolion a foddodd yn ddamweiniol yn y DU alcohol yn llif y gwaed.

 

Yn rhan o'r ymgyrch, mae GTACGC yn rhybuddio pobl am y peryglon o gerdded adref yn agos i ddŵr ar noson allan yn yfed.

 

Dywedodd Andrea Roberts, Cydgysylltydd Cymunedol Atal Boddi RLSS UK ar gyfer Cymru: “Yn drist iawn, mae pobl yn marw bob blwyddyn oherwydd eu bod wedi mynd i'r dŵr ag alcohol yn y llif gwaed, a hynny naill ai'n fwriadol neu trwy ddamwain llwyr. Gall yfed yn agos i ddŵr, neu ar y dŵr, fod yn goctel peryglus, marwol. Gall alcohol lesteirio eich gallu i oroesi yn y dŵr yn ddifrifol.

 

“Wrth gerdded adref ar ôl noson allan, ceisiwch osgoi llwybrau sydd wrth ymyl y dŵr, yn enwedig yn y tywyllwch, ac arhoswch gyda'ch ffrindiau bob amser, gan gadw golwg arnynt.”

 

“Rydym am i bawb gael amser da y Nadolig hwn, ac mae ein hymgyrch Peidiwch ag Yfed a Boddi yn rhoi cyngor hanfodol i'r rheiny sy'n mynd i bartïon sicrhau eu bod yn gwybod sut i gadw'n ddiogel pan fyddant allan yn dathlu.”

 

Mae Pennaeth Diogelwch Cymunedol GTACGC, Karen Jones, yn rhybuddio,

 

“Ceisiwch osgoi cerdded yn agos i'r dŵr os yw hynny'n bosibl, yn enwedig ar y nosweithiau tywyll, gaeafol hyn, ac YN ENWEDIG ar ôl i chi fod yn yfed! Gall glannau afonydd ac ymylon clogwyni fod yn ansefydlog ac ildio pan fydd y gwelededd yn dda yn ystod y dydd, heb sôn am pan fydd hi'n dywyll a chithau wedi bod yn yfed! Mae alcohol yn effeithio'n ddifrifol ar eich gallu i gael eich hun allan o drwbl; os ydych wedi bod yn yfed, cadwch yn glir oddi wrth gronfeydd dŵr.

 

Er mwyn osgoi gorfod cerdded yn agos i ddŵr – gwnewch yn siŵr eich bod yn storio rhif tacsi yn eich ffôn, a bod gennych ychydig o arian wrth gefn gartref er mwyn i chi allu talu amdano. Os yw'r arian gartref, ni allwch ei golli neu ei wario'n ddamweiniol.

 

Cofiwch, ffoniwch 999 bob tro mewn argyfwng. Peidiwch byth â mynd i mewn i'r dŵr i geisio achub rhywun!”

 

Cadwch yn ddiogel y Nadolig hwn:

  • Peidiwch â cherdded adref yn agos i ddŵr, gallech gwympo i mewn
  • Gofalwch am eich ffrindiau, gwnewch yn siŵr eu bod yn cyrraedd adref yn ddiogel
  • Peidiwch â mynd i'r dŵr os ydych wedi bod yn yfed
  • Mae alcohol yn cael effaith ddifrifol ar eich gallu i gael eich hun allan o drafferth

 

Lansiwyd Peidiwch ag Yfed a Boddi yn 2014, yn dilyn nifer o achosion trist o bobl ifanc yn boddi. Roedd gwaith ymchwil yn dangos bod gan tua chwarter o'r oedolion sy'n boddi alcohol yn llif y gwaed, ac roedd RLSS UK yn awyddus i atal rhagor o drasiedïau trwy ddarparu dull strategol mewn ardaloedd lle mae'r achosion hyn yn gyffredin.

Mae i'r ymgyrch ddwy amserlen wedi'u targedu, lle bydd RLSS UK a chefnogwyr yn hybu'r neges trwy ddigwyddiadau a'r cyfryngau cymdeithasol. Mae'r amserlenni hyn ym mis Medi (ar ddechrau tymor newydd y prifysgolion) ac ym mis Rhagfyr (yn ystod tymor yr Ŵyl).

I gael rhagor o wybodaeth am ymgyrch Peidiwch ag Yfed a Boddi RLSS UK:

 

Ewch i'n gwefan yn www.rlss.org.uk

Ffoniwch – 0300 3230 096

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Cronfa Ddata Digwyddiadau mewn Dŵr (WAID) Fforwm Cenedlaethol Diogelwch mewn Dŵr, y mae RLSS UK yn aelod ohono. Defnyddir data o 2012-2016, gan gynnwys cofnodion am achosion damweiniol a naturiol yn unig. Oedolion 18 oed a hŷn. Mae'r cofnodion alcohol yn achosion a amheuir neu a gadarnhawyd, yn seiliedig ar gofnodion y Crwner a'r gwasanaethau brys, a chofnodion y llys.

Cymdeithas Achub Bywyd Frenhinol y DU (RLSS UK) yw'r elusen atal boddi. Mae tua 400 o bobl yn boddi yn y DU bob blwyddyn, ac mae RLSS UK yn anelu at atal achosion o foddi trwy addysg diogelwch mewn dŵr.

Trwy ei is-gwmni masnachol, IQL UK, mae dros 90,000 o Achubwyr Bywydau Pyllau Nofio RLSS UK wedi cael hyfforddiant ar gyfer y Cymhwyster Achubwr Bywyd Pwll Nofio Cenedlaethol (NPQL). Mae tua 95 y cant o'r holl achubwyr bywydau mewn pyllau nofio yn cael eu hyfforddi gan RLSS UK.

Mae dyfarniadau a rhaglenni RLSS UK yn addysgu amrywiaeth o sgiliau achub bywyd, sy'n amrywio o gynnal bywyd (CPR) i sgiliau goroesi ac achub yn y dŵr. Mae'r rhaglenni'n cynnwys Rookie Lifeguard (ar gyfer plant 8-12 oed), Survive and Save (ar gyfer plant 12 mlwydd a hŷn) a Save a Baby’s Life (cwrs rhad ac am ddim a anelir at rieni a gofalwyr plant ifanc).

Ffurfiwyd RLSS UK (y Gymdeithas Achub Bywyd ar y pryd) yn 1891. Yn 1904, gan fod yna gefnogaeth gref i'r gymdeithas o du'r Teulu Brenhinol, rhoddwyd caniatâd i'r gymdeithas ddefnyddio'r teitl Brenhinol, gan ddod yn Gymdeithas Achub Bywyd Frenhinol.