Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Teyrnged i’r Cynghorydd Paul James

15/04/2019 12:00

Bu farw’r Cynghorydd Paul James ar Ddydd Iau, 11 Ebrill 2019

Roedd Paul yn wirioneddol wrth galon teulu Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, ac yn ffrind rhagorol i lawer ohonom.

Daeth Paul yn aelod o'r Awdurdod Tân am y tro cyntaf yn 2004, ac ef oedd yr aelod a wasanaethodd hiraf yn yr Awdurdod Tân. O ymgymryd â rôl weithredol Arweinydd Grŵp y Gynghrair Glymbleidiol, i fod yn ymwelydd rheolaidd â Gorsafoedd Ceredigion, gweithiodd gyda brwdfrydedd ac egni mawr ar ran pob un ohonom.

 
 

Roedd Paul yn gyfaill ac yn gyd-weithiwr a oedd bob amser â budd pennaf eraill yn agos at ei galon. Ar sawl achlysur, cymerodd ran mewn campau corfforol anhygoel a hynod o anodd i gefnogi ein diffoddwyr tân i godi arian ar gyfer elusennau; ymysg y campau hyn oedd dringo'r Wyddfa mewn cit Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) llawn ac Offer Anadlu, a beicio o amgylch Cymru. Ar hyn o bryd, roedd wrthi'n codi arian ar gyfer Uned Monitro Cardiaidd Ward Dyfi yn Ysbyty Bronglais a Ward Cyril Evans a'r Uned Dibyniaeth Fawr Gardio-Thorasig yn Nhreforys, lle cafodd driniaeth ar gyfer cyflwr ar y galon.

Rwyf wedi darllen llawer o deyrngedau teimladwy i Paul yn ystod y dyddiau diwethaf, ac mae pob un ohonynt wedi dod â gwên i'm hwyneb. Ni allaf ragori ar sylwadau Elin Jones AC, sef ei fod, yn wir, yn 'gymeriad mawr' ac 'yn gorwynt o ddyn' ac yn gelfyddwaith; 'ei deulu ddaeth yn gyntaf, yna ei breswylwyr yn y ward, ac yna’r gweddill ohonom'. Rwy'n cofio i'r Cynghorydd James, mewn cyfarfod diweddar o'r Awdurdod Tân, dorri ar draws y cyfarfod er mwyn derbyn galwad Skype gan ffrind yr ochr arall i'r byd. Roedd ganddo amser i bawb.

Yn wir, roedd Paul yn 'gymeriad mawr'. Gwasanaethodd yn y fyddin cyn gwasanaethu ei gymuned fel Cynghorydd, ac yna gymunedau Canolbarth a Gorllewin Cymru fel Aelod o'r Awdurdod Tân.

Estynnaf ein cydymdeimlad dwysaf â theulu, cyd-weithwyr a ffrindiau Paul yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Cysga'n dawel Paul.

Y Dirprwy Brif Swyddog Tân Roger Thomas