Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Wythnos Diogelwch Tân i Fusnesau 2017

12/09/2017 09:00

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gweithio gydag Ardal Gwella Busnes (AGB) Abertawe i gynnig negeseuon diogelwch i fusnesau fel rhan o Wythnos Diogelwch Tân i Fusnesau 2017 Cyngor Cenedlaethol y Prif Swyddogion Tân. Cynhelir yr wythnos rhwng 11 a 17 Medi, a'r nod yw sicrhau bod gan fusnesau, a'u staff, yr wybodaeth angenrheidiol i atal, amddiffyn ac ymateb i ddigwyddiadau tân yn y gweithle.

Dywedodd Prif Weithredwr Ardal Gwella Busnes Abertawe, Russell Greenslade: “Rydym yn falch dros ben o gael gweithio gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru er mwyn cynnig gwybodaeth am ddiogelwch i fusnesau yn ein Hardal Gwella Busnes.”

“Mae'n gyfle da i atgoffa cyflogwyr o'r angen i adolygu asesiadau a hyfforddiant ar risg tân, a gwneud yn siŵr bod staff yn sylweddoli pwysigrwydd diogelwch tân. Trwy sicrhau bod y busnesau yn yr Ardal Gwella Busnes yn cael yr wybodaeth fwyaf defnyddiol a phriodol am ddiogelwch tân, ynghyd ag arweiniad gwerthfawr ar ddiogelwch tân, gallwn sicrhau bod ein haelodau yn gweithredu'n llwyddiannus ac yn ddiogel.”

Dywedodd Rheolwr Gorsaf Richard Davies: “Credwn ei bod yn well rhwystro'r clwy na'i wella, ac mae ein rôl yn cynnwys gweithio gyda busnesau, yn enwedig rhai bach a chanolig, i'w cefnogi i ddiogelu eu busnesau rhag tân hyd eithaf eu gallu.”

“Gallwn drafod materion cyffredinol, methiannau penodol i gydymffurfio, neu gynghori unrhyw un sy'n cael anhawster. Rydym hefyd yn darparu gwybodaeth a chyngor mewn iaith glir, ac yn mynd ati i weithio gyda busnesau a mudiadau gwirfoddol a chymunedol, fel y gallant fodloni eu rhwymedigaethau diogelwch heb gost ddiangen. Yr orsaf dân agosaf i aelodau Ardal Gwella Busnes Abertawe yw Gorsaf Dân Ganolog Abertawe, sydd yng nghanol y ddinas, y tu ôl i Homebase. Byddwn yn annog busnesau i gysylltu â ni os bydd arnynt angen unrhyw wybodaeth am ddiogelwch tân.”

Fel rhan o'r gweithgareddau yn ystod Wythnos Diogelwch Tân i Fusnesau 2017, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynghori busnesau i:

    Gymryd camau i atal tanau yn y gweithle 

    Cymryd camau i ddiogelu eu hunain rhag tanau bwriadol

    Sicrhau bod pob aelod o staff yn gwybod sut i ymateb yn briodol os bydd tân

    Gweithio gyda'u Gwasanaeth Tân ac Achub i leihau nifer y galwadau tân diangen

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar 0370 60 60 699​