Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Wythnos Diogelwch Trydanol 25 Tachwedd – 1 Rhagfyr

25/11/2019 08:00

Wythnos Diogelwch Trydanol 25 Tachwedd 1 Rhagfyr


Mae angen gwneud mwy i gadw pobl yn ddiogel rhag tanau trydanol meddai Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Diogelwch Trydanol yn Gyntaf

Er y bu gostyngiad cyffredinol mewn tanau domestig damweiniol yng Nghymru, yr eithriad yw tanau sydd â ffynhonnell drydanol.  Mae nwyddau gwyn yn y cartref, fel peiriannau golchi llestri, sychwyr dillad, rhewgelloedd ac oergell yn gyfrifol am dros hanner yr holl danau trydanol yng Nghymru . Yn y pum mlynedd diwethaf, cafodd 797 o danau eu hachosi gan nwyddau gwynion, sy'n cyfateb i dros dri thân bob wythnos.

Y llynedd yn Canolbarth a Gorllewin Cymru roedd 868 o danau ac roedd 426 o'r rhain wedi eu hachosi gan nwyddau gwynion. 

Mae gan Ddiogelwch Trydanol yn Gyntaf a Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru awgrymiadau syml i helpu pobl i ddefnyddio'r nwyddau gwyn yn eu cartrefi yn ddiogel:

1. Prynwch bob amser oddi wrth werthwr/gwneuthurwr cyfrifol a pheidiwch byth â phrynu nwyddau gwyn ail law.

2. Dylech gofrestru eich offer gyda'r gwneuthurwr bob amser er mwyn i chi gael gwybod os oes problem. Ewch i’r wefan www.electricalsafetyfirst.org.uk/registration i gael gwybod mwy. 

3. Dilynwch gyfarwyddiadau'r gwneuthurwr.

4. Os ydych yn poeni am offer yn eich cartref, defnyddiwch y gwiriwr cynnyrch ar-lein Diogelwch Trydanol yn Gyntaf i weld a yw wedi cael ei ad-alw.

5. Ewch i’r wefan www.whitegoodsafety.com am gyngor ar ddefnyddio eich offer yn ddiogel.

Dywedodd Robert Jervis-Gibbons, Rheolwr Materion Cyhoeddus Diogelwch Trydanol yn Gyntaf:

"Er bod gostyngiad cyffredinol wedi bod mewn tanau domestig yng Nghymru, mae gweld cynnydd yn y rhai a achosir gan drydan yn peri pryder mawr. Mae offer a gosodiadau diffygiol ynghyd â chamddefnyddio trydan ymhlith prif achosion y tanau trydanol hyn, gan arwain at farwolaethau ac anafiadau y mae modd eu hosgoi. A gyda mwy na thri thân bob wythnos yng Nghymru wedi eu hachosi gan nwyddau gwynion, mae angen i'r Llywodraeth gymryd camau ar unwaith i ostwng y ffigwr hwn."

Will Bowen, Rheolwr Gorsaf  o GTACGC: 

"Mae nifer uchel o danau yn Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cael eu hachosi drwy gamddefnyddio offer trydanol a gellir atal y rhain yn hawdd.  Gall tân mewn tŷ gael effeithiau dinistriol a thymor hir, nid yn unig gan ddinistrio eiddo ac atgofion ond hefyd eich rhoi chi a'ch anwyliaid mewn perygl. Rydym yn annog pawb i ddilyn ein cyngor syml a fydd yn eu helpu i gadw'n ddiogel yn eu cartrefi ".

I gael rhagor o gyngor a syniadau diogelwch am ddiogelu eich cartref rhag tanau trydanol a damweiniau, ewch i’r wefan www.electricalsafetyfirst.org.uk/saferhomes, neu chwiliwch #CymruDdiogel ar y cyfryngau cymdeithasol.