Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Y Gwasanaeth Tân yn annog y cyhoedd i fynd i arddangosfeydd tân gwyllt sydd wedi’u trefnu eisoes

23/10/2017 00:00
 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Heddlu De Cymru a Heddlu Dyfed-Powys yn cydweithio i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd ynghylch cadw’n ddiogel ar Noson Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt.  

Ymgyrch ar gyfer Cymru gyfan yw BANG (Be A Nice Guy) i annog pobl i gadw’n ddiogel a sicrhau nad yw’r dathliadau’n mynd yn draed moch. Mae’r ymgyrch wedi bod yn llwyddiannus iawn yn y blynyddoedd diwethaf ac wedi arwain at ostyngiad sylweddol mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol a digwyddiadau sy’n ymwneud â thân yn ystod y cyfnod.

Mae’r Gwasanaeth a’i bartneriaid yn gofyn am gydweithrediad y cyhoedd unwaith eto eleni, er mwyn helpu i sicrhau bod Noson Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt 2017 yn nosweithiau y gall pawb eu mwynhau.

Hefyd, bydd llawer o bobl yn edrych ymlaen at wylio tân gwyllt yn y dyddiau a’r wythnosau nesaf. Mae GTACGC yn gofyn i’r cyhoedd fynd i arddangosfeydd tân gwyllt sydd wedi’u trefnu eisoes ac mae wedi bod yn ailadrodd negeseuon diogelwch wrth blant ynghylch peryglon tân gwyllt.  

Mae criwiau diogelwch cymunedol ym mhob un o’r chwe ardal awdurdod lleol wedi bod yn ymgysylltu â’r cyhoedd ac yn cynnig cyngor ynghylch diogelwch mewn ysgolion, clybiau ieuenctid, canolfannau siopa, meysydd parcio ac mewn digwyddiadau, er mwyn sicrhau bod oedolion a phlant yn cadw’n ddiogel ac yn cael y pleser mwyaf yn yr wythnosau nesaf.

Mae’r Rheolwr Lleihau Tanau Bwriadol, Steve Richards, yn rhoi’r cyngor canlynol: 
“Gan fod tân gwyllt bellach yn cael eu gwerthu’n eang ar draws y sir, mae’n bwysig iawn bod pobl yn trefnu eu dathliadau Noson Tân Gwyllt ymlaen llaw, er mwyn sicrhau eu bod yn gofiadwy am y rhesymau iawn. Byddem yn annog pawb i fwynhau tân gwyllt mewn arddangosfa gyhoeddus sydd wedi’i threfnu’n briodol, gan mai dyna’r dewis mwyaf diogel, a byddem yn annog pobl i beidio â chael dathliadau gartref. 

“Mewn blynyddoedd blaenorol, yn anffodus, rydym wedi clywed am nifer o bobl sydd wedi dioddef anafiadau poenus oherwydd bod rhywbeth wedi mynd o’i le mewn parti tân gwyllt preifat. 

Rydym eisiau atgoffa pobl mai ffrwydron yw tân gwyllt ac y gallant achosi anafiadau ofnadwy, fel anafiadau i’r llygaid. Os ydych yn trefnu parti preifat, mae paratoi’n dda yn elfen hanfodol o arddangosfa lwyddiannus a diogel.” 

 
Dylai pobl ifanc wylio a mwynhau tân gwyllt o bellter diogel a dylent ddilyn y rheolau diogelwch ar gyfer defnyddio ffyn gwreichion. 

Dim ond oedolion ddylai drafod tân gwyllt mewn arddangosfeydd a chynnau’r tân gwyllt. Dylai oedolion fod yn ofalus iawn wrth waredu tân gwyllt yn ddiogel wedi eu defnyddio. 

1. Trefnwch eich arddangosfa tân gwyllt er mwyn ei gwneud yn ddiogel ac yn achlysur i’w fwynhau.
2. Cadwch dân gwyllt mewn bocs caeëdig a defnyddiwch nhw fesul un.
3. Darllenwch a dilynwch y cyfarwyddiadau ar bob tân gwyllt unigol, gan ddefnyddio tortsh os oes angen.
4. Cynnwch y tân gwyllt hyd braich i ffwrdd, gyda thapr, a sefwch yn ddigon pell yn ôl.
5. Cadwch fflamau noeth, yn cynnwys sigaréts, yn ddigon pell oddi wrth dân gwyllt.
6. Peidiwch byth â dychwelyd at dân gwyllt sydd wedi cael ei gynnau.
7. Peidiwch â rhoi tân gwyllt yn eich pocedi a pheidiwch byth â’u taflu nhw.
8. Anelwch unrhyw rocedi i ffwrdd oddi wrth y gwylwyr.
9. Peidiwch byth â thywallt paraffîn neu betrol ar goelcerth.

Gofalwch fod y tân wedi’i ddiffodd a bod yr ardal yn ddiogel cyn i chi adael.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y math o gymorth y gall y Gwasanaeth ei gynnig, cysylltwch â’r Tîm Lleihau Tanau Bwriadol drwy anfon e-bost i arson.reduction@tancgc.gov.uk neu drwy ffonio 01792 705130.”