Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Y Gwasanaeth Tân yn rhoi cyngor ar ddiogelwch i fyfyrwyr sy'n byw oddi cartref am y tro cyntaf

23/10/2017 08:00
 Gall symud oddi cartref ac i lety rhent am y tro cyntaf fod yn brofiad brawychus; peidiwch â gadael i dân ychwanegu at eich pryderon, ac, o bosibl, ddifetha eich profiad o'r brifysgol.

 
 
Yn ystod Wythnos Diogelwch Myfyrwyr eleni (24-30 Hydref), mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnig cynghorion defnyddiol i fyfyrwyr, a allai achub eich bywyd a'ch diogelu chi a'ch eiddo rhag tân. 

Llety myfyrwyr – cyngor ar ddiogelwch tân

Cadwch y ffwrn yn lân a sicrhewch ei bod mewn cyflwr da. Mae'r rhan fwyaf o danau mewn llety myfyrwyr yn gysylltiedig â choginio.
Mae tuniau a ffoil yn achosi tanau mewn poptai microdon – felly peidiwch â'u defnyddio.
Peidiwch â choginio ar ôl yfed alcohol. Os ydych wedi bod allan yn yfed – prynwch bryd parod yn hytrach na choginio ar ôl cyrraedd adref.
Byddwch yn ofalus iawn wrth ffrio gydag olew, gan fod hyn yn ffordd gyffredin iawn o ddechrau tân. PEIDIWCH BYTH â rhoi dŵr ar y math hwn o dân - bydd hyn yn creu pelen dân. Mwy o gynghorion ar ddiogelwch coginio
Ewch ati i ymarfer llwybr dianc gyda'r rhai sy'n cyd-fyw â chi, fel eich bod yn gwybod sut i ddianc o'r tŷ os bydd tân.
Byddwch yn ofalus iawn gyda sigaréts a deunyddiau smygu. Os ydych yn smygu, gwnewch yn siŵr eich bod wedi diffodd eich sigarét yn iawn cyn mynd i gysgu. A pheidiwch byth â smygu yn y gwely.
Gall larymau mwg achub bywydau. Gofynnwch i'ch landlord osod larymau mwg ar bob lefel o'r tŷ. Profwch nhw bob wythnos.
Peidiwch â gorlwytho socedi â phlygiau.  A diffoddwch offer trydanol, fel gwefrwyr ffonau symudol a theclynnau sythu gwallt, pan nad ydych yn eu defnyddio.
Cadwch ganhwyllau yn ddigon pell oddi wrth arwynebau neu decstilau fflamadwy, er enghraifft llenni, setiau teledu neu'r bath, a chadwch lygad arnynt bob amser. Cofiwch eu diffodd yn iawn cyn mynd i gysgu.

Dyma gyngor Steve Davies, Dirprwy Bennaeth Diogelwch Cymunedol: 

“Gall myfyrwyr fod yn arbennig o agored i beryglon tân os byddant yn cyfuno yfed alcohol fel rhan o'u dathliadau gyda ffrindiau newydd a mynd yn ôl i'w neuaddau preswyl a choginio rhywbeth i'w fwyta.  Yn anffodus, rydym yn aml yn cael ein galw i ddigwyddiadau mewn neuaddau prifysgol lle mae bwyd sy'n coginio wedi cael ei adael heb neb yn cadw golwg arno, a thanau wedi dechrau. Peidiwch byth â dechrau coginio os ydych wedi yfed gormod. Yn lle hynny, prynwch rywbeth ar y ffordd adref.”

“Rydym hefyd yn cael ein galw i signalau tân diangen, lle mae'r larwm tân yn seinio ac mae'n rhaid gwacáu'r adeilad cyfan, dim ond i ganfod mai galwad tân diangen ydyw.  Felly, ceisiwch osgoi creu galwadau tân diangen a achosir gan stêm, chwistrellau aerosol, smygu, a mwg coginio yn agos at y prif synhwyrydd.”

COFIWCH:  Os bydd tân yn dechrau, gadewch yr adeilad, arhoswch allan, a ffoniwch 999.