Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ymgynghoriad ynghylch Amcanion ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2020-2024

07/05/2019 00:00
Ymgynghoriad ynghylch Amcanion ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2020-2024

Rydym yn cydweithio â gwasanaethau cyhoeddus ledled Canolbarth a Gorllewin Cymru i gasglu safbwyntiau pobl am ba amcanion y dylem ganolbwyntio arnynt yn rhan o'n Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2020-2024. Pan fydd y cynllun hwn wedi cael ei gwblhau, bydd yn nodi'r modd y bydd y Gwasanaeth yn ceisio sicrhau ei fod yn diwallu anghenion pawb yn ein cymunedau. Byddem yn ddiolchgar pe gallech dreulio pum munud i rannu eich barn â ni.

https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=155238706627

Pan fyddwn wedi cwblhau ein dadansoddiad o ganlyniadau'r arolwg, byddwn yn defnyddio'r adborth a ddarperir i lywio'r amcanion sy'n rhan o'n Cynllun Cydraddoldeb Strategol. Bydd y Cynllun hwn yn cael ei gyhoeddi ar ein gwefan ar 01 Ebrill 2020. Bydd canlyniadau'r arolwg yn cael eu dadansoddi gan bob un o gyrff y sector cyhoeddus a restrir yn yr arolwg; felly, dim ond unwaith y bydd angen i chi lenwi'r arolwg.

Mae'r arolwg, sy'n defnyddio Snap Surveys, yn cael ei weinyddu gan Gyngor Sir Caerfyrddin, a hynny ar ran y Cyrff Cyhoeddus sy'n rhan o'r ymgynghoriad.

Mae'r arolwg wedi cael ei gynllunio i fod yn ddienw – ni fydd modd eich adnabod yn bersonol ar sail yr wybodaeth a ddarperir; fodd bynnag, pe byddai’n well gennych beidio â chynnwys gwybodaeth benodol i’w defnyddio yn rhan o’r arolwg, dewiswch yr opsiwn "mae'n well gennyf beidio â dweud". 

Bydd y data dienw a gesglir o'r arolwg yn cael eu cyflwyno i'r Cyrff Cyhoeddus sy'n rhan o'r ymarfer ymgynghori ar y cyd, sef: Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Sir Ceredigion, Cyngor Sir Penfro, Cyngor Sir Powys, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Heddlu Dyfed Powys, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu.

I gael rhagor o wybodaeth am y modd y mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn defnyddio gwybodaeth bersonol, cyfeiriwch at ein Hysbysiadau Preifatrwydd.

Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar yr ymarfer ymgynghori hwn, neu ddarparu adborth mewn fformat arall, cysylltwch â Mrs Alison Thomas yn Adran Adnoddau Dynol y Gwasanaeth, trwy ffonio 01267 226839 neu anfon neges e-bost at al.thomas@mawwfire.gov.uk