Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Polisi Preifatrwydd

(h) Gwasanaeth Tân Ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, cedwir pob hawl. Gwaherddir atgynhyrchu unrhyw eitem sydd ar y safle hwn ar y Rhyngrwyd a chreu dolen i'r safle hwn ar y Rhyngrwyd heb ganiatâd Gwasanaeth Tân Ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu preifatrwydd holl ymwelwyr y wefan a thudalennau Gwe cysylltiedig. Nid yw Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn dal na'n storio gwybodaeth am ddefnyddwyr yn barhaol, ar wahân i'r wybodaeth a gynhyrchir yn awtomatig gan y system ac a ddefnyddir ar gyfer gwerthuso a gwella yn unig.

Pan fydd gofyn i chi i roi unrhyw wybodaeth bersonol megis enw, cyfeiriad, rhif ffôn ayb, bydd y wybodaeth yn cael ei ddefnyddio i ddarparu'r Gwasanaeth ar eich cyfer yn uniongyrchol, yn unig. Yn unol â Deddf Diogelu Data 1998, mae gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ddyletswydd gyfreithiol i ddiogelu’r wybodaeth a gesglir oddi wrth ymwelwyr i’r wefan. Mae rhai gwasanaethau'n galw am gasglu a phrosesu gwybodaeth bersonol i ddarparu gwasanaethau effeithlon. Dim ond y lleiafswm gofynnol o ddata sy'n cael ei gasglu oddi wrth yr ymwelwyr, a'i ddal am y cyfnod hiraf sy'n ofynnol er mwyn cyflawni'r gwasanaeth. Mae'r holl wybodaeth a gesglir yn cael ei storio'n ddiogel yng nghronfeydd data Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, a'i brosesu'n fewnol.

Ni fydd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, o dan unrhyw amgylchiadau, yn rhentu neu'n gwerthu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw drydydd person heb eich caniatâd chi.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi gosod yr amrywiol gysylltiadau gwefan nad sy'n cael eu rheoli gennym ni, ac mae gan y safleoedd yma eu polisïau preifatrwydd eu hunain. Rydym yn argymell eich bod yn darllen a gwirio eu termau cyn darparu unrhyw wybodaeth bersonol ar eu safleoedd.

Rydym ni yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn croesawu unrhyw sylwadau sy'n ymwneud â'r polisi preifatrwydd hwn - Defnyddiwch ein ffurflen atborth os gwelwch yn dda.