Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Amcan 1 – Darparu ymyrraeth diogelwch yn y cartref gyfannol i’r rhai sy’n wynebu’r risg fwyaf yng nghymunedau Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Get Microsoft SilverlightObjective_1.wmv
​​
‘Dweud eich dweud’  

 
Beth yw’r sefyllfa bresennol?
Ers nifer o flynyddoedd rydym wedi datblygu ein gweithgareddau i wella diogelwch tân yn y cartref. Cyflawnwyd hyn yn bennaf drwy gynnal Gwiriadau Diogelwch Tân yn y Cartref am ddim mewn cartrefi ledled canolbarth a gorllewin Cymru gyda phwyslais arbennig ar bobl sy’n agored i niwed a phobl sy’n wynebu risg uchel. Rydym hefyd yn cynnig cyngor ar ddiogelwch yn y cartref ac ystod o wybodaeth am ddiogelwch ar ein gwefan, yn y wasg genedlaethol a lleol, drwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol a hefyd ym mhob un o’n Gorsafoedd Tân a swyddfeydd.
 
Rydym yn cydweithio ag ystod eang o asiantaethau partner sydd â chysylltiadau i bobl sy’n agored i niwed. Mae hyn yn caniatáu i ni gyrraedd cartrefi na allai fod gennym fynediad iddynt na gwybodaeth amdanynt fel arall. Mae hon yn elfen bwysig iawn o’n hagenda a rennir ar gyfer cymunedau mwy diogel ac yn un yr ydym am ei hehangu hyd yn oed ymhellach.

Beth rydym yn bwriadu ei wneud a pham?
Dengys ein data fod gostyngiad hirdymor canlyniadol mewn tanau damweiniol mewn cartrefi sy’n dangos bod darparu cyngor, addysg ac offer yn gallu gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’r bobl rydym yn ymgysylltu â hwy. Mae’n fraint gennym fod yn Wasanaeth cyfrifol y gellir ymddiried ynddo, sydd â hanes hir o ddarparu cyngor a chymorth proffesiynol a bwriadwn ddefnyddio’r enw da hwn a’n cysylltiadau â chartrefi sy’n agored i niwed i sicrhau’r effaith orau posibl.
 
Yn ogystal, mae gan nifer o’n partneriaid, yn enwedig yn y sector iechyd, gyngor ac ymyriadau yr hoffent eu hyrwyddo er mwyn gwella diogelwch ac iechyd ein cymunedau. Rydym am ehangu’r cyngor a’r ymyrraeth a ddarparwn ar hyn o bryd i ddinasyddion sy’n agored i niwed er mwyn adlewyrchu ymagwedd fwy cyfannol tuag at ddiogelwch cymunedol.
Rydym am sicrhau ein bod yn cyfeirio adnoddau gwerthfawr at y bobl hynny sydd â’r angen mwyaf gan ddarparu ymyriadau sy’n hyrwyddo iechyd, llesiant ac yn gwella diogelwch cymunedol pawb rydym hyn ymgysylltu â  hwy. Bwriad y cysyniad hwn o ‘Wneud i Bob Cyswllt Gyfrif’ yw gwella ffyrdd o fyw a lleihau anghydraddoldebau iechyd.
 
Sut a phryd y byddwn yn cyflawni hyn?
Bydd y datblygiad hwn ar waith erbyn 2016-17 ond bydd yn ddeinamig ac yn datblygu i adlewyrchu ein blaenoriaethau ni a’n partneriaid:
  • ​Bydd ymyrraeth diogelwch cartref sy’n fwy arloesol a chyfannol yn cael ei chyflwyno ar draws y Gwasanaeth i ddisodli’r Gwiriad Diogelwch Tân yn y Cartref mwy traddodiadol.
  • Byddwn yn adolygu ac yn gwerthuso’r gwelliant yn ein hymyrraeth gymunedol â’n staff, ein partneriaid allanol a’r cymunedau a wasanaethwn.
  • Byddwn yn ehangu rôl Gwirfoddolwyr Diogelwch Cymunedol i ddarparu cymorth lleol parhaus i’r bobl hynny sydd wedi elwa ar ein hymyriadau.
  • Ehangu’r hyfforddiant a ddarperir i’n hasiantaethau partner er mwyn nodi risg a chefnogi ein hymyriadau diogelwch cymunedol.
Sut fyddwn yn mesur llwyddiant?
Byddwn yn gwerthuso ansawdd yr ymyriadau a ddarparwn i’r aelodau o’n cymunedau sy’n fwyaf agored i niwed drwy asesu lefel y risg cyn ac ar ôl ein hymyriadau.

Cydnabuwn fod yn rhaid i ni yn gyntaf fesur ansawdd a maint ein hymyriadau, oherwydd cydnabyddir y gallai’r buddiannau i’r gymuned gymryd mwy o amser i ddod i’r golwg. Byddwn yn defnyddio ein data ein hunain ar danau damweiniol mewn cartrefi ond byddwn hefyd yn defnyddio data partneriaid a data cenedlaethol i fesur effaith hirdymor ein dull gweithredu newydd.
 
Beth fydd hyn yn ei olygu i chi?
Bydd cymunedau yn fwy diogel ac yn iachach o ganlyniad i’n cyngor a’n hymyrraeth.