Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Amcan 10 – Gwneud y Defnydd Gorau o’n Hasedau a’n Hadnoddau.​​

Get Microsoft SilverlightObjective_10.wmv

‘Dweud eich dweud’ 

 
Beth yw’r sefyllfa bresennol?
Rydym wedi cynnal nifer o ymarferion effeithlonrwydd dros y blynyddoedd, gan arwain at arbedion sylweddol a gweithrediadau effeithlon. Fodd bynnag nid yw’r ymarferion hyn wedi ymestyn i edrych tuag allan ar gymariaethau cost manwl y pen gan sefydliadau eraill, nac wedi archwilio arfer gorau ledled y DU ac yn rhyngwladol ar bob maes gwaith.
 
Beth rydym yn bwriadu ei wneud a pham?
Er mwyn sicrhau bod pob penderfyniad busnes yn dryloyw, yn gadarn ac yn gyson, yn unol â chyfyngiadau’r amgylchedd economaidd presennol, mae angen i ni ddeall ein Gwasanaeth yn llawn o ran costau. Rhaid i ni sicrhau ein bod yn nodi’r broses fwyaf priodol o ddyrannu adnoddau er mwyn darparu’r lefel a’r ystod ddymunol o wasanaethau am y gost isaf posibl.
Sicrhau’r effeithlonrwydd a’r cynaliadwyedd gorau posibl yn ystod y cyfnod hwn o gyni.

Sut a phryd y byddwn yn cyflawni hyn?
Byddwn yn cynnal archwiliad cynhwysfawr o’n gwariant, gan gymharu ag eraill, a sefydlu model blaengynllunio ar gyfer asedau ac adnoddau.
 
Byddwn yn cwblhau’r gwaith o fewn y flwyddyn 2016/17 er mwyn llunio a llywio ein proses gwneud penderfyniadau ar gyfer 2017/18.
 
Sut fyddwn yn mesur llwyddiant?
Byddwn yn monitro cynnydd gyda chyfraniad llawn Aelodau ac yn adrodd ar welliannau mewn perthynas â chostau cymharol neu werth am arian.
 
Cynhyrchu Cynllun Ariannol Tymor Canolig a Chynllun Rheoli Asedau cynaliadwy.
 
Beth fydd hyn yn ei olygu i chi?
Bydd hyn yn gofyn am arbenigedd o fewn meysydd gwaith amrywiol ac yn rhoi pwysau ychwanegol ar yr adrannau perthnasol, fodd bynnag byddwn yn monitro hyn ac yn dyrannu adnoddau yn unol â hynny. Bydd y gwaith fodd bynnag yn arwain at ddealltwriaeth lawn o’r gwasanaeth a ddarparwn, yr hyn rydym am ei ddarparu ac am ba gost, ac arwain at wneud y penderfyniadau gorau posibl ynghylch adnoddau er mwyn creu Gwasanaeth Tân ac Achub cynaliadwy wrth symud ymlaen.