Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Amcan 11 – Defnyddio technoleg i gysylltu, cydweithio, arloesi a grymuso.​​

Get Microsoft SilverlightObjectives_11_and_12.wmv
​​
‘Dweud eich dweud’ 

 
Beth yw’r sefyllfa bresennol?
Mae gennym hanes o ddefnyddio dulliau TG ar y cyd i arbed arian megis defnyddio system gyllid a chaffael ar y cyd yng Nghyngor Sir Caerfyrddin ac yn fwy diweddar datblygu system adnoddau dynol a’r gyflogres ar y cyd yng Ngwasanaeth Tân De Cymru.
 
Beth rydym yn bwriadu ei wneud a pham?
Cydnabuwn fod posibilrwydd pellach i fabwysiadu technolegau gwybodaeth i ategu ein gweithgareddau. Bydd ein timau Gweithredu, Datblygu Busnes a TG yn ymchwilio i ffyrdd newydd o weithio a darparu ein gwasanaethau o fewn y Gwasanaeth ac i gwsmeriaid allanol. Byddwn yn ceisio gwella ac addasu’r broses o ddarparu ein gwasanaethau drwy groesawu’r dirwedd dechnolegol sy’n newid yn barhaus.

Bydd y defnydd estynedig o dechnolegau gwybodaeth a chyfathrebu datblygedig yn gwella ein prosesau busnes ac yn sicrhau arbedion effeithlonrwydd busnes y bydd personél y gwasanaeth tân a rhanddeiliaid yn gallu manteisio arnynt fel ei gilydd.
 
Sut a phryd y byddwn yn cyflawni hyn?
 • ​Yn 2016/17 byddwn yn mabwysiadu rhwydwaith band eang wedi’i ddiweddaru’r sector cyhoeddus a gychwynnwyd gan Lywodraeth Cymru ac unrhyw dechnolegau ‘gwerth ychwanegol’ sy’n briodol.
 • Comisiynu ail gam y prosiect Ystafell Reoli ar y Cyd ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus.
 • Yn 2016/17 byddwn yn datblygu gwefan ein Gwasanaeth er mwyn gwella mynediad y cyhoedd i’r sefydliad.
 • Yn 2016/17 byddwn yn comisiynu ail gam y prosiect a rennir ar gyfer adnoddau dynol a’r gyflogres.
 • Yn 2019/20 byddwn yn cyflwyno Prosiect Cysylltiadau Symudol Gwasanaethau Brys Llywodraeth y DU
 • Dros y 5 mlynedd nesaf byddwn yn parhau â’n hymrwymiad i strategaeth ‘Cloud First’ Llywodraeth y DU wrth adolygu systemau TGCh newydd.
Sut fyddwn yn mesur llwyddiant?
 • ​Mynediad o bell cynyddol i systemau TG gweinyddol a gweithredol.
 • Cynnydd o ran dibynadwyedd systemau TG a llai o gyfnodau anweithredol.
 • Mwy o ddefnydd o Wefan y Gwasanaeth.
 • Lleihad mewn prosesau busnes â llaw neu ar bapur.
 • Mwy o ddiogelwch ar gyfer asedau gwybodaeth y gwasanaeth tân.
 • Lleihad mewn gwariant TGCh ‘tebyg wrth debyg’.
 • Gwelliant mewn ymatebion o ran defnyddio diffoddwyr tân rhan amser.
 • Galluoedd data gwell ar gyfer criwiau gweithredol.
 • Gwell cydweithrediad gweithredol.
 • Lleihad yn y defnydd o ynni sy’n ymwneud â TGCh.
 • Systemau TGCh mwy cynaliadwy.
Byddwn yn cefnogi adolygiadau Swyddfa Archwilio Cymru pryd bynnag y bo angen ac yn cynnal unrhyw fath arall o asesiad neu gymariaethau cymheiriaid er mwyn mesur llwyddiant ein hamcanion technoleg.

Beth fydd hyn yn ei olygu i chi?
Bydd cwblhau’r themâu a nodwyd yn llwyddiannus yn arwain at sicrhau arbedion gweithredol i’r sefydliad yn y pen draw ynghyd â darparu gwell gwasanaethau i’r cyhoedd. Fodd bynnag, bydd y manteision a ddarperir o ran prosesau busnes yn sicrhau gwell amgylchedd gwaith ar gyfer staff gweithredol a staff cymorth fel ei gilydd.