Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Amcan 12 – Gwella’r ffordd rydym yn datrys digwyddiadau gweithredol drwy arloesedd a’r defnydd o dechnoleg newydd.​​

Get Microsoft SilverlightObjectives_11_and_12.wmv

‘Dweud eich dweud’ 

 
Beth yw’r sefyllfa bresennol?
Er ein bod bob amser wedi ymateb yn gadarnhaol i’r amgylchedd newidiol yr ydym yn gweithredu o’i fewn ac wedi addasu er mwyn ymateb i heriau newydd wrth iddynt godi, mae dulliau arloesol newydd a datblygiadau technolegol dros y blynyddoedd diwethaf wedi golygu ein bod wedi gallu sicrhau gwelliant sylweddol yn y ffordd rydym yn darparu ein gwasanaethau yn y dyfodol.

Rydym eisoes wedi mabwysiadu’r athroniaeth hon, drwy gyflwyno offer torri ‘e-draulic’, sydd wedi gwella diogelwch gweithredwyr a’u gallu i ymateb i lithiadau, ac mae’n bosibl y bydd y system ddiffodd ‘Cold Cut’ sy’n cael ei threialu ar hyn o bryd hefyd yn cynnig yr un manteision o fewn y maes diffodd tân strwythurol.
 
Fodd bynnag, rydym am archwilio opsiynau pellach. Er enghraifft, gwyddom ein bod yn dibynnu’n helaeth ar ddŵr glân ar gyfer offer diffodd. Caiff pympiau pwysedd isel, cyfaint mawr eu gosod ar y rhan fwyaf o’n cyfarpar rheng flaen, er gwaethaf y ffaith bod dealltwriaeth glir mai pwysedd uchel a chyfaint isel yw’r system fwyaf effeithiol ar gyfer gweithrediadau diffodd tân mewnol.

Beth rydym yn bwriadu ei wneud a pham?
Rydym am nodi ymhellach lle y gall newidiadau yng nghynllun offer, technegau gweithredu ac arloesedd newydd wella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y gwasanaethau a ddarparwn i’r cyhoedd gan helpu i sicrhau gwerth am arian.

Lleihau effaith ein gweithrediadau diffodd tân ac achub ar yr amgylchedd drwy ddefnyddio ein hadnoddau’n fwy effeithlon.
 
Sicrhau ein bod yn rhoi hyfforddiant, offer, technegau a phrosesau i’n diffoddwyr tân sy’n eu galluogi i weithredu’n ddiogel ac yn effeithiol.

Sut a phryd y byddwn yn cyflawni hyn?
Yn ystod 2016/17:
  • ​Byddwn yn monitro ac yn adolygu effeithiolrwydd ein technegau, prosesau ac offer.
  • Byddwn yn archwilio pob cyfle i ddysgu o’n partneriaid a chydweithio â hwy.
  • Byddwn yn ymwneud â gwaith ymchwil a datblygu sy’n edrych ar draws a thu hwnt i sector Tân y DU am syniadau ac atebion.
  • Byddwn yn ymchwilio i ddatblygiadau newydd mewn technoleg a phrosesau ac yn cynnal asesiadau a threialon yn unol â hynny.
Sut fyddwn yn mesur llwyddiant?
  • ​Drwy fonitro a chyflwyno canlyniadau adolygiadau, ymchwiliadau ac adroddiadau.
  • Drwy gasglu data rheoli perfformiad.
  • Drwy gasglu tystiolaeth am ganlyniadau gwell mewn digwyddiadau ac ymarferion gweithredol a nodir drwy’r system ddysgu weithredol.
  • Monitro ac adrodd ar ein perfformiad yn unol â Rhaglen Gynaliadwyedd Llywodraeth Cymru (Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol).
Beth fydd hyn yn ei olygu i chi?
Bydd defnyddio technoleg a dulliau arloesol newydd yn golygu y gallwn gyflwyno newidiadau a gwelliannau i helpu i wella diogelwch ein diffoddwyr tân; gwella effeithlonrwydd a chanlyniadau digwyddiadau gweithredol; lleihau effaith ein busnes a’n gweithrediadau brys ar yr amgylchedd; ac ymestyn ac ehangu’r amgylchedd dysgu ar gyfer ein staff. Ceir posibilrwydd hefyd o leihau costau sy’n gysylltiedig â’r meysydd gwaith hyn.