Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Amcan 2 – Lleihau nifer yr achosion o danau bwriadol ledled canolbarth a gorllewin Cymru.​​

Get Microsoft SilverlightObjective_2.wmv
​​
‘Dweud eich dweud’ 


Beth yw’r sefyllfa bresennol?
Mae’r Tîm Lleihau Tanau Bwriadol yn cydlynu ystod eang o ymyriadau’r Gwasanaeth i leihau’r risg o danau a gaiff eu cynnau’n fwriadol. Caiff y gwaith hwn ei lywio gan y Bwrdd Tanau Bwriadol Strategol, rhwng y Gwasanaethau Tân ac Achub, yr Heddlu, Awdurdodau Lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru.
 
Cafwyd llwyddiant sylweddol wrth leihau nifer y tanau bwriadol. Yn y cyfnod wyth blynedd rhwng 1 Ebrill 2007 a 31 Mawrth 2015 cafwyd gostyngiad o 65% mewn tanau bwriadol ledled Cymru.
 
Beth rydym yn bwriadu ei wneud a pham?
Byddwn yn parhau i gynnal y gwaith partneriaeth, y rhaglenni addysg ac ymyrraeth ardderchog a roddwyd ar waith i leihau risg, gan gydnabod bod tanau bwriadol yn effeithio ar gymdeithas, ein treftadaeth a’n hamgylchedd.
 
Byddwn yn parhau i weithio gyda phartneriaid i gefnogi llosgi dan reolaeth, rhwystrau tân ac i hyrwyddo pori. Byddwn hefyd yn ymgysylltu’n weithredol gyda grwpiau gwirfoddolwyr cymunedol i gefnogi wardeniaid llosgi bwriadol cymunedol.

Sut a phryd y byddwn yn cyflawni hyn?
Drwy gydol 2016/17:
  • ​Byddwn yn cyflawni amcanion Strategaeth Lleihau Tanau Bwriadol Cymru III.
  • Byddwn yn gwella’r wybodaeth sydd gennym am raddfa a chwmpas tanau bwriadol ledled canolbarth a gorllewin Cymru.
  • Byddwn yn lleihau’r risg o danau bwriadol mewn adeiladau.
  • Byddwn yn rheoli’r risg o ganlyniad i gynnau tân yn fwriadol sy’n gysylltiedig ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.
  • Byddwn yn lleihau’r risg o danau bwriadol a throseddau casineb yn erbyn pobl ac eiddo.
  • Byddwn yn ehangu ein rhwydwaith o grwpiau cymunedol sy’n hyddysg ac yn weithredol o ran lleihau nifer yr achosion o danau bwriadol.
Sut fyddwn yn mesur llwyddiant?
Caiff targedau lleihau eu darparu gan Strategaeth Tanau Bwriadol Cymru III.
 
Beth fydd hyn yn ei olygu i chi?
Bydd aelodau o’r gymuned yn fwy diogel rhag risg tanau bwriadol a bydd effaith gymdeithasol ac economaidd y gweithgaredd hwn yn cael ei lleihau. Bydd mwy o gyfraniad cymunedol hefyd drwy gydweithio â gwasanaethau eraill.