Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Amcan 3 – Cyflawni ein rhan ni o Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd Llywodraeth Cymru.

Get Microsoft SilverlightObjective_3.wmv
​​
‘Dweud eich dweud’ 

 
Beth yw’r sefyllfa bresennol?
Rydym yn delio â chanlyniadau Gwrthdrawiadau Traffig Ffyrdd (GTFf), a’r effaith a gânt ar fywyd dynol a’n cymunedau yn ddyddiol am ein bod yn achub llawer mwy o bobl sydd wedi’u hanafu mewn GTFf  na mewn tanau. Mae addysg ac ymyrraeth yn allweddol i leihau nifer y GTFf ar ein ffyrdd ac mae gan y Gwasanaeth rôl a rennir wrth gyflawni hyn ochr yn ochr â phartneriaid diogelwch ar y ffyrdd eraill.
 
Er bod diogelwch ar y ffyrdd wedi gwella’n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf, yn 2013, roedd cyfanswm o 8,335 o bobl a gafodd eu lladd neu eu hanafu o ganlyniad i GTFf – cafodd 111 o bobl eu lladd a 1,033 o bobl eu hanafu’n ddifrifol yng Nghymru.
 
Beth rydym yn bwriadu ei wneud a pham?
Mae Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd Llywodraeth Cymru yn gosod targedau diogelwch ar y ffyrdd hyd at 2020. Fel Gwasanaeth rydym yn chwarae rhan flaenllaw i geisio helpu Llywodraeth Cymru i gyflawni eu targedau drwy ddarparu ymyriadau diogelwch ar y ffyrdd effeithiol a thargedu’r ardaloedd cywir, yn y ffordd gywir, er mwyn lleihau nifer y marwolaethau ac anafiadau difrifol.

Mae Gwasanaethau Tân ac Achub Cymru wedi datblygu Strategaeth Diogelwch ar y Ffyrdd ar gyfer 2015-2020 i gefnogi nodau Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru. Rydym wedi nodi beth allwn ei wneud i gefnogi ein partneriaid a byddwn yn cyfeirio ein hymyriadau at Feicwyr Modur, Pobl Ifanc a Gyrwyr Hŷn.

Byddwn yn defnyddio ein hadnoddau i ddarparu gweithgareddau diogelwch ar y ffyrdd yr ydym mewn sefyllfa unigryw i gael effaith gadarnhaol arnynt ac ni fyddwn yn defnyddio ein hadnoddau gwerthfawr i ddyblygu agweddau ar ddiogelwch ar y ffyrdd sydd eisoes yn cael eu darparu’n llwyddiannus gan ein partneriaid.
 
Sut a phryd y byddwn yn cyflawni hyn?
Drwy gydol 2016/17:
  • ​Byddwn yn darparu gweithgareddau i wella diogelwch beicwyr modur ar ein ffyrdd drwy annog pobl i gymryd rhan mewn Cyrsiau Diogelwch Beiciau Modur.
  • Byddwn yn datblygu Cwrs Ymyrraeth Diogelwch ar y Ffordd Aml-asiantaeth i Bobl Ifanc a fydd yn targedu’r bobl ifanc hynny y nodwyd eu bod yn wynebu risg uchel oherwydd eu hymddygiad ar y ffyrdd.
  • Sicrhau bod gweithgareddau addysg diogelwch ar y ffyrdd ac ymyriadau yn targedu gyrwyr hŷn.
Sut fyddwn yn mesur llwyddiant?
Drwy gydol 2016/17:
Byddwn yn defnyddio data cenedlaethol ar wrthdrawiadau traffig ffyrdd ac anafiadau i fonitro canlyniadau pob ymyriad diogelwch ar y ffyrdd a byddwn yn datblygu ein hymyriadau drwy werthusiad ôl-ymyriad.
 
Byddwn yn defnyddio’r targedau a geir o fewn Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru: 
  • ​Gostyngiad o 40% yng nghyfanswm y bobl sy’n cael eu lladd a’u hanafu’n ddifrifol ar y ffyrdd yng Nghymru erbyn 2020.
  • Gostyngiad o 25% yn nifer y beicwyr modur sy’n cael eu lladd a’u hanafu’n ddifrifol ar y ffyrdd yng Nghymru erbyn 2020.
  • Gostyngiad o 40% yn nifer y bobl ifanc (16-24 oed) sy’n cael eu lladd a’u hanafu’n ddifrifol ar y ffyrdd yng Nghymru erbyn 2020.
Beth fydd hyn yn ei olygu i chi?
Ffyrdd mwy diogel yng nghanolbarth a gorllewin Cymru.