Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Amcan 4 – Cynnal adolygiad trylwyr a chadarn ar sail tystiolaeth o’r risgiau sy’n wynebu ein cymunedau; yn cynnwys cyfansoddiad ein gorsafoedd tân; cerbydau; offer; a’r modelau staffio cysylltiedig.

Get Microsoft SilverlightObjective_4_and_6.wmv
​​
‘Dweud eich dweud’ 

 
Beth yw’r sefyllfa bresennol?
Mae cyfansoddiad ein hasedau a’r defnydd ohonynt wedi datblygu dros lawer o flynyddoedd ac mae’n bennaf gysylltiedig â ffactorau risg hanesyddol. Mae angen i ni sefydlu p’un a yw ein hasedau a’n hadnoddau wedi’u cyfateb i’r risgiau pennaf yn ein cymunedau.

Gwnaed y gwaith paratoi ar gyfer yr adolygiad risg yn 2015 a sefydlwyd tîm prosiect. Mae’r adnoddau angenrheidiol wedi’u sicrhau er mwyn cwblhau’r gwaith pwysig hwn.
 
Beth rydym yn bwriadu ei wneud a pham?
Mae angen i ni ddeall yn llawn y risgiau mae ein cymunedau yn eu hwynebu a sicrhau ein bod yn nodi’r ffordd fwyaf priodol o ddefnyddio ein gwasanaethau er mwyn lleihau’r risg honno gymaint â phosibl. Bydd cynnal adolygiad o’n holl risgiau yn ein galluogi i nodi’n glir sut y gallwn sicrhau ein bod yn cyfateb ein hadnoddau i’r risg bennaf yn ein cymunedau yn y ffordd orau posibl.

Drwy gynnal adolygiad cadarn o risgiau ar sail tystiolaeth byddwn yn gallu nodi’n gywir beth yw’r prif risgiau a pha adnoddau y gallwn eu defnyddio ar hyn o bryd i leihau’r risgiau hyn. Bydd hyn yn ein helpu i sicrhau bod ein hasedau yn y lleoliadau priodol a’u bod ar gael pan fydd eu hangen ar ein cymunedau.
 
Sut a phryd y byddwn yn cyflawni hyn?
Byddwn yn defnyddio dadansoddiad manwl o’r data a’r wybodaeth o’n Hasesiad Strategol (hefyd yn amcan ar gyfer eleni, amcan 5) a data ar ddigwyddiadau ynghyd â modelu cyfrifiadurol i ddarparu proffil risg clir i ni o’n hardal Gwasanaeth.
 
Caiff yr Adolygiad Risg ei gwblhau yn 2016/17 er mwyn llunio a llywio ein proses gwneud penderfyniadau ar gyfer  2017/18.

Sut fyddwn yn mesur llwyddiant?
Byddwn yn monitro ac yn adrodd ar ein perfformiad yn unol â Dangosyddion Perfformiad Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gwasanaethau Tân ac Achub yng Nghymru. Caiff canfyddiadau’r adolygiad eu rhannu gyda’n rhanddeiliaid lle bynnag y bo’n bosibl.
 
Beth fydd hyn yn ei olygu i chi?
Drwy nodi’n gywir y risgiau mae ein cymunedau yn eu hwynebu a chyfateb ein hadnoddau i’r risgiau hynny byddwn yn gallu sicrhau bod Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn parhau i ddarparu gwerth ardderchog am arian ar gyfer y cymunedau a wasanaethwn.