Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Amcan 5 - Darparu Ystafell Reoli ar y Cyd ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru mewn cyfleuster a rennir yng Nghanolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Heddlu De Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr.​​​

Get Microsoft SilverlightObjective_5.wmv
​​
‘Dweud eich dweud’ 


Beth yw’r sefyllfa bresennol?
Sefydlwyd y Prosiect Cyd-ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus ym mis Ebrill 2014 ac mae’n uno’r timau Rheoli Tân o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru gan adleoli’r tîm newydd i’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus ym Mhencadlys Heddlu De Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd yr ystafell reoli ar y cyd yn gwbl weithredol yn ystod 2016/17 .

Yn ystod 2014/15 sicrhawyd £3m o gyllid gan Gronfa Buddsoddi i Arbed, Llywodraeth Cymru.
 
Sefydlwyd saith Maes Tasg Allweddol i gynllunio’r newidiadau gofynnol gydag arbenigwyr o bob partner gan gynnwys:
  1. ​Ailddatblygu adeilad y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus a chyfleusterau ar gyfer timau rheoli tân a thimau rheoli’r heddlu.
  2. Newid y trefniadau criwio presennol i system a arweinir gan alw a fydd yn sicrhau bod mwy o staff Rheoli Tân ar gael yn ystod cyfnodau prysur a bod llai o staff yn ofynnol pan fydd galwadau brys yn lleihau.
  3. Caffael system Gorchymyn a Rheoli Tân ar y cyd newydd.
  4. Integreiddio systemau a seilwaith TGCh ategol.
  5. Paratoi cynlluniau dilyniant busnes yn ystod y cyfnod pontio a gweithredu.
  6. Adolygu prosesau, gweithdrefnau a phrotocolau gweithredol.
  7. Paratoi cynlluniau gweithredu a phontio.
Beth rydym yn bwriadu ei wneud a pham?
Bydd y prosiect yn rhoi sylfaen i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a’i bartneriaid ar gyfer datblygu gwell gwasanaethau i’r cyhoedd drwy ddarparu cyfleuster ateb galwadau brys o’r 21ain ganrif; y cyfle i wella prosesau a phrotocolau ar y cyd; rhannu gwybodaeth briodol ar gyfer digwyddiadau sy’n dod i’r golwg a digwyddiadau a rhag-gynlluniwyd. Mae trefniadau gweithio effeithiol eisoes yn bodoli rhwng Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ac mae’r gwasanaethau golau glas ar gyfer prif ddigwyddiadau difrifol neu gynlluniedig ynghyd â’r prosiect hwn yn rhoi’r cyfle i integreiddio hyn â digwyddiadau mwy cyffredin.
 
Bydd y prosiect yn darparu buddiannau i’r cyhoedd drwy sicrhau’r ymateb aml-asiantaeth gorau posibl i ddigwyddiadau ac yn cyflawni £1m o arbedion a rennir yn gyfartal rhwng Gwasanaethau Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a De Cymru. £750k o arbedion o ganlyniad i ostyngiad mewn costau refeniw yn sgil uno’r ddau dîm rheoli tân a’r £250k sy’n weddill o arbedion mewn costau eiddo a newidiadau i gontractau TGCh.

Sut a phryd y byddwn yn cyflawni hyn?
Yn ystod 2015/16 byddwn yn gweld proses weithredu a phontio’r prosiect. Bydd y saith rheolwr prosiect Maes Tasg Allweddol yn gweithredu’r cynlluniau a ddatblygwyd yn 2014/15, gan gwblhau’r gwaith adeiladu; yn gweithredu’r system griwio a arweinir gan alw ac yn penodi staff i rolau yn y strwythur newydd; yn gosod, profi ac yn gweithredu’r systemau newydd, y system a rennir neu’r rhai integredig; yn hyfforddi staff Rheoli Tân ar y systemau newydd; ac yn gweithredu prosesau, gweithdrefnau a phrotocolau newydd.
 
Y bwriad yw gweld y prosiect yn gwbl weithredol erbyn 2016/17. Byddwn yn adleoli tîm Rheoli Tân unedig newydd Canolbarth a Gorllewin Cymru a De Cymru i Ben-y-bont ar Ogwr. Byddwn yn dechrau cau’r ystafelloedd rheoli tân presennol unwaith y bydd yr holl systemau TGCh wedi’u sefydlogi ac wedi bod yn weithredol ers 6 mis.
 
Sut fyddwn yn mesur llwyddiant?
Byddwn yn mesur ac yn monitro pob un o’r manteision busnes a nodwyd yn ystod cyfnod gosod a chynllunio’r prosiect sy’n ymwneud â gwell canlyniadau gwasanaethau cyhoeddus; £1m o arbedion effeithlonrwydd; gwell proses o rannu gwybodaeth; a gwelliannau o ran gwaith a pherfformiad gweithredol.
 
Beth fydd hyn yn ei olygu i chi?
Ymhlith manteision y prosiect hwn fydd darparu gwell gwasanaethau i’r cyhoedd a 50% o gyfran o’r arbedion ariannol o £1m y flwyddyn. Ceir manylion am gynnydd y Prosiect Cyd-ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus yn www.nicwalesfire.org.uk