Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Amcan 6 – Cynnal asesiad manwl a strategol o’r ardal a wasanaethwn gan ddadansoddi cynlluniau datblygu, meysydd twf, ystadegau’r farchnad lafur, yr economi a demograffeg.​​​

Get Microsoft SilverlightObjective_4_and_6.wmv

‘Dweud eich dweud’ 

 
Beth yw’r sefyllfa bresennol?
Mae nifer o ffactorau sy’n effeithio ar yr ardal a wasanaethwn. Mae llawer o’r ffactorau hyn megis poblogaeth, demograffeg a mannau gwaith yn newid yn gyson, ac maent hefyd yn amrywio’n sylweddol o’r ardaloedd mwy trefol yn y De i’r ardaloedd gwledig anghysbell mewn rhannau o Ogledd a Gorllewin Cymru. Mae penderfyniadau o ran twf, datblygiad a buddsoddiad ar draws y chwe sir yn effeithio ar y broses o ddarparu ein gwasanaethau. Mae darparu tai newydd a’u lleoliad, cyfleoedd cyflogaeth, rhwydweithiau ffyrdd a llawer o agweddau eraill yn dylanwadu ar ein fframwaith ar gyfer darparu gwerth gorau i’n cwsmeriaid. Mae’n holl bwysig felly bod Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, wrth ragweld galwadau a disgwyliadau ar ein gwasanaethau yn y dyfodol, yn rhoi ystyriaeth ddyledus i bob un o’r materion dylanwadol hyn ar draws y chwe awdurdod cyfansoddol a wasanaethir.

Beth rydym yn bwriadu ei wneud a pham?
Byddwn yn cael gafael ar ddata a gwybodaeth gan amrywiaeth o ffynonellau dibynadwy i roi asesiad clir i ni o’n hardal Gwasanaeth. Bydd hyn yn cynnwys dadansoddi data o Gyfrifiad 2011 i’n helpu i ddeall yn well y bobl rydym yn eu gwasanaethu; astudio Cynlluniau Datblygu Lleol; a Chynllun Gofodol Cymru i nodi’r meysydd datblygu a thwf ledled canolbarth a gorllewin Cymru. Byddwn yn astudio data twristiaeth ac ystadegau’r farchnad lafur i gyfrifo amrywiadau a symudiadau pobl ar draws y rhanbarth ar adegau penodol o’r dydd a’r flwyddyn. Mae angen i ni ddeall yn llawn yr ardal a wasanaethwn, gan gydnabod y gwahaniaethau ar draws yr ardal 12000 cilomedr sgwâr helaeth y darparwn wasanaethau ar ei chyfer, gan sicrhau bod y wybodaeth ar gyfer ein hadolygiad risg yn berthnasol, yn gyfredol ac yn gywir.
 
Bydd hyn yn golygu bod ein hadolygiad risg (hefyd yn amcan ar gyfer 2016/17, gweler amcan rhif 4) yn cynnwys y wybodaeth briodol sydd ei hangen arnom er mwyn sicrhau ein bod yn darparu gwasanaeth sy’n rhoi’r gwerth gorau posibl i’n cymunedau.
 
Sut a phryd y byddwn yn cyflawni hyn?
Amcan ar sail ymchwil yw’r amcan hwn er mwyn sicrhau bod gennym y wybodaeth gywir i allu gwasanaethu ein hardal. Bydd y data a’r wybodaeth ymchwil yn caniatáu i ni fewnosod gwybodaeth gywir a chyfredol i’n hadolygiad risg er mwyn sicrhau bod ein hadnoddau yn darparu’r gwerth gorau am arian ar gyfer y dinasyddion a’r ardal.
 
Byddwn yn cwblhau’r Asesiad Strategol yn ystod 2016/17 a fydd yn bwydo gofynion yr adolygiad risg (amcan 4).

Sut fyddwn yn mesur llwyddiant?
Bydd asesiad strategol llwyddiannus yn galluogi adolygiad risg cywir ac yn sicrhau gwell dealltwriaeth o’r ardal y byddwn yn ei gwasanaethu dros y blynyddoedd i ddod. Yn dilyn hyn byddwn yn monitro ac yn adrodd ar ein perfformiad yn unol â Dangosyddion Perfformiad Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gwasanaethau Tân ac Achub yng Nghymru.

Beth fydd hyn yn ei olygu i chi?
Bydd gan ein cwsmeriaid well dealltwriaeth o’r risgiau a wynebwn yn awr ac yn y blynyddoedd i ddod. Caiff ein cymunedau eu sicrhau hefyd ein bod yn darparu’r gwerth gorau gan fod ein hadnoddau yn gymesur i’r risgiau ar draws ein hardal.