Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Amcan 7 – Cyfrannu at ofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).​​

Get Microsoft SilverlightObjective_7.wmv
​​
‘Dweud eich dweud’ 

 
Beth yw’r sefyllfa bresennol?
O Ebrill 2016 ymlaen bydd yn ofynnol i bob corff cyhoeddus gynnal proses datblygu cynaliadwy a gweithio tuag at y nodau a bennir o fewn Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). O fewn y Ddeddf, mae “datblygu cynaliadwy” yn golygu’r broses o wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Yn unol â gofynion y Ddeddf, mae’n ofynnol i ni gyfrannu at wella llesiant canolbarth a gorllewin Cymru er mwyn sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu, heb beryglu gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain (yr egwyddor datblygu cynaliadwy).

Rydym eisoes yn gwneud ymdrech gadarn i sicrhau bod yr hyn a wnawn yn gynaliadwy ac o fudd i’n cymunedau; fodd bynnag, mae bellach yn ofynnol i ni fod yn rhan o ddarlun mwy.
 
Beth rydym yn bwriadu ei wneud a pham?
Byddwn yn sicrhau ein bod yn cefnogi ac yn cyfrannu at y nodau llesiant a nodir o fewn y Ddeddf, sydd fel a ganlyn:
  • ​Cymru lewyrchus.
  • Cymru gydnerth.
  • Cymru iachach 
  • Cymru sy’n fwy cyfartal.
  • Cymru o gymunedau cydlynus.
  • Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu.
  • Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang.
Yn unol â gofynion y Ddeddf, mae’n ofynnol i ni gyfrannu at wella llesiant canolbarth a gorllewin Cymru er mwyn sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu, heb beryglu gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain (yr egwyddor datblygu cynaliadwy).
 
Datblygwyd y ddeddfwriaeth hon â’r bwriad o wneud datblygu cynaliadwy yn brif egwyddor drefniadol ar gyfer Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus yng Nghymru a byddwn yn cefnogi hyn.
 
Sut a phryd y byddwn yn cyflawni hyn?
  • ​Byddwn yn gosod ac yn cyhoeddi amcanion llesiant sydd wedi’u cynllunio i sicrhau ein bod yn cyfrannu yn y ffordd orau posibl at gyflawni’r nodau llesiant.
  • Byddwn hefyd yn cyhoeddi datganiad yn egluro sut y bydd yr amcanion yn cyfrannu at gyflawni’r nodau llesiant.
  • Yn ystod 2016/17 byddwn yn nodi’r cyfnod o amser y disgwyliwn gyflawni’r amcanion o’i mewn a gwneir hyn naill ai ar lefel sefydliadol neu ar y cyd â phartneriaid ar y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.
Sut fyddwn yn mesur llwyddiant?
Byddwn yn mesur cynnydd yn erbyn y dangosyddion cenedlaethol ar gyfer y nodau llesiant a osodir gan Weinidogion Cymru.

Beth fydd hyn yn ei olygu i chi?
Gwell dyfodol i Gymru.